Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES priekšlikumi ir atzinīgi vērtējams stimuls likumīgai migrācijai  

Eiropas Reģionu komitejas ieteikumos norādīts, kā pilsētas var atvieglot migrantu iespējas piekļūt darbvietām, paātrināt viņu integrāciju un mudināt viņus dibināt uzņēmumus.

Eiropas Reģionu komiteja atzinumā norāda, ka visos migrācijas procesa posmos jābūt redzamai Eiropas Savienības apņēmībai piesaistīt kvalificētu darbaspēku no trešām valstīm un ka pilsētas var palīdzēt Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm uzlabot likumīgās migrācijas pārvaldību. Ieteikumos arī norādīts, ka karš Ukrainā izgaismojis nepieciešamību paātrināt bēgļu iegūto prasmju atzīšanu, kas ir ļoti svarīgs aspekts viņu integrācijai un vietējai ekonomikai.

Eiropas Reģionu komitejas atzinumā “Likumīga migrācija – prasmju un talantu piesaistīšana ES” ierosināto ieteikumu mērķis ir atvieglot bēgļu un kvalificētu migrantu iespējas piekļūt darbvietām, paātrināt viņu integrāciju un mudināt viņus sākt uzņēmējdarbību. Komiteja iesaka: lai varētu uzlabot pieņemšanu darbā, vajadzētu topošajiem migrantiem nodrošināt iespēju iesniegt pieteikumus no trešām valstīm, un, lai uzlabotu imigrantu integrāciju un spēju dibināt uzņēmumus, pašvaldībām būtu jāsaņem lielāks atbalsts integrācijas un uzņēmējdarbības programmām. Atzinumā arī atbalstītas ieceres dot likumīgajiem migrantiem iespēju attīstīt savu karjeru citās ES valstīs.

Atzinumu izstrādāja ziņotājs, Džeračes pilsētas domes loceklis Džuzepe Varakalli (Giuseppe Varacalli) (IT/Renew Europe), kas atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas izraudzīto stratēģiskāko pieeju likumīgai migrācijai, taču mudināja Komisiju veicināt ciešāku sadarbību ar pašvaldībām un vietējo pilsonisko sabiedrību. Viņaprāt, tās var palīdzēt labāk izprast gan vietējo kopienu un ekonomikas, gan arī pašu likumīgo migrantu vajadzības.

Varakalli kungs teica: “Mēs redzam, ka migrantiem jau ir nozīmīga loma Eiropas tautsaimniecībā un sabiedrībā. Lai stimulētu izaugsmi Eiropā, kas arvien straujāk kļūst par vecu cilvēku kontinentu, mums aktīvi jācenšas likumīgi piesaistīt migrantus, it īpaši prasmīgus un talantīgus cilvēkus. Vajadzētu viņiem pēc ierašanās piešķirt ilgtermiņa uzturēšanās atļauju, dot iespēju pārvietoties starp dalībvalstīm un, protams, nodrošināt visur vienādas tiesības. Daudzi uzskata, ka migrācija ir problēma. Patiesībā tā ir lieliska iespēja, ja tā tiek labi pārvaldīta.”

Atzinumā pausts atbalsts saskaņotākiem centieniem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem darba vietā un vienlīdzīgas iespējas piekļūt sociālā nodrošinājuma pabalstiem. Komiteja atzīmē, ka imigrantiem bija būtiska loma sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā Covid-19 pandēmijas laikā, un norāda uz viņu potenciālo nozīmi ES pārejā uz zaļo ekonomiku.

Eiropas Savienības mērķis ir līdz 2024. gada februārim pieņemt plašu un ar jauno Migrācijas un patvēruma paktu saistītu priekšlikumu kopumu, kura mērķis ir uzlabot migrācijas procedūras, tostarp ES spēju piesaistīt talantīgus cilvēkus un atbalstīt patvēruma meklētāju un migrantu integrāciju vietējās kopienās.

RK atzinumā atzinīgi vērtēti Eiropas Komisijas centieni racionalizēt procedūras, lai palīdzētu likumīgajiem migrantiem iegūt darba un uzturēšanās atļaujas un atvieglotu viņu ilgtermiņa uzturēšanos. RK arī pauda atbalstu centieniem, piemēram, izmantojot nesen uzsāktās talantu partnerības ar Ziemeļāfriku, nodrošināt trešo valstu jauniešiem iespējas studēt, ceļot un galu galā strādāt Eiropas Savienībā.

RK ieteikumos tomēr uzsvērts, ka ir elastīgāk jāreaģē uz noteiktu migrantu veidu īpatnībām un ekonomiskajām vajadzībām. Atzinumā atzinīgi vērtēts ES izmēģinājuma projekts “ES talantu fonds”, kas bēgļiem un likumīgiem migrantiem dod iespēju atrast darba devējus, kurus interesē viņu prasmes, taču RK arī piebilst, ka bēgļiem ir vajadzīgs vairāk ES politikas pasākumu. Atzinumā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt profesionālās prasmes, kas vajadzīgas, piemēram, tādās nozarēs kā enerģētika, kurām būs ļoti liela nozīme pārejā uz zaļo ekonomiku. Vienlaikus RK pauda viedokli, ka “tiem, kuru talanti ir mākslā, vajadzētu būt daļai no vienādojuma” un ka arī šiem cilvēkiem ir jādod iespēja likumīgi strādāt Eiropas Savienībā.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :