Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Radīt ES reģioniem un pilsētām iespēju aizsargāt nodarbinātību un sociālās tiesības  

Komisārs Šmits (Schmit) un Reģionu komiteja vienojas vietējā līmenī atbalstīt prasmju veidošanu un nodarbinātību

Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jārada pilsētām un reģioniem iespēja aizsargāt nodarbinātību un sociālās tiesības: tāds ir Eiropas Reģionu komitejas aicinājums, lai novērstu Covid-19 pandēmijas postošās sekas. ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja aicina arī stiprināt atveseļošanai nepieciešamo prasmju bāzi un sniegt atbalstu pašvaldībām zaļās un digitālās pārkārtošanās pārvaldībai.

Reģionu komitejas 2020. gada reģionālā un vietējā barometra ziņojumā uzsvērts, ka Covid-19 krīze īpaši smagi skar to cilvēku ienākumus, kuri ir pašnodarbinātie, kuriem ir terminēti darba līgumi un kuri strādā nepilnu slodzi. Viņu vidū ir arī daudz jauniešu, migrantu un citu neaizsargātu grupu. Iespējams, ka nodarbinātība visvairāk cietīs reģionos, kas ir ļoti atkarīgi no tūrisma – riskam varētu būt pakļauti līdz 40 % darbvietu. Barometra ziņojums atklāj arī, ka 43 % eiropiešu gribētu, lai vietējām un reģionālajām pašvaldībām būtu iespēja vairāk ietekmēt nodarbinātību un sociālo politiku.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta ( Apostolos Tzitzikostas ) viedoklis ir šāds: “Covid-19 pandēmijas laikā visā Eiropā reģioni un pilsētas bez kavēšanās un izlēmīgi sniedza palīdzību tiem, kuriem tā bija vajadzīga. Tagad ir pienākusi kārta Eiropai visiem spēkiem uzsākt cīņu pret nabadzību un bezdarbu, jo īpaši jauniešu bezdarbu, kas strauji palielinās. Tas ir būtiski spēcīgai sociālai Eiropai, kura ir apņēmusies neatstāt novārtā nedz cilvēkus, nedz vietas.”

Rūpēs par prasmju un darba saderības veicināšanu un domājot par konkrētiem pasākumiem vietējās ekonomikas stimulēšanai, priekšsēdētājs Dzidzikosts ir paziņojis, ka Komiteja sadarbosies ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības ģenerāldirektorātu, lai uzsāktu vietējo tiešsaistes darbavietu gadatirgu rīkošanu reģioniem un pilsētām.

Uzstādamies RK plenārsesijā 14. oktobrī, darba un sociālo tiesību komisārs Nikolas Šmits ( Nicolas Schmit ) teica: “Pēc šīs bezprecedenta krīzes mums ir jāveic atveseļošanas pasākumi, un tāpēc mums ir vajadzīgi reģioni. Jāpanāk, lai jauniešiem un prasmju veidošanai paredzētajiem pasākumiem būtu konkrēti rezultāti vietējā līmenī. Rūpējoties par labāku nākotni mūsu pilsoņiem, par ceļvedi mums ir kalpojis un arī turpmāk kalpos Eiropas Sociālo tiesību pīlārs. Tāpēc kopā ar RK priekšsēdētāju esam paziņojuši, ka mēs stiprināsim manā pakļautībā esošo dienestu un Eiropas Reģionu komitejas sadarbību. Šī sadarbība dod iespēju parādīt cilvēkiem, ka mēs esam apņēmības pilni un viņos ieklausāmies.”

Šonedēļ tika pieņemts arī atzinums “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” , kas ir solis ceļā uz rīcības plānu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. SEDEC komisijas priekšsēdētāja un ziņotāja Anne Karjalainene ( Anne Karjalainen ) (FI/PSE), Keravas pilsētas domes deputāte, teica: “Covid-19 pandēmija ir izcēlusi neatliekamo nepieciešamību likvidēt pastāvošo digitālo plaisu un novērst tās graujošo ietekmi uz sociālajām tiesībām, jo nespēja piekļūt jaunajām tehnoloģijām un informācijas sabiedrībai rada jaunas sociālās atstumtības formas. Digitālā kohēzija ir neatņemama taisnīgas pārkārtošanās sastāvdaļa un teritoriālās un sociālās kohēzijas stūrakmens. Tajā pašā laikā atveseļošanas pasākumi ir jāvērš uz ekoloģiskās un digitālās pārkārtošanās sociālo dimensiju. Mums ir vajadzīgs taisnīgs darba tirgus nākotnes oglekļneitrālajā ekonomikā, kuras pamatā ir pienācīgas kvalitātes darbavietas, spēcīga sociālā aizsardzība un darba iespējas cilvēku dzīvesvietā.”

Atzinumā par janvārī publicēto Eiropas Komisijas paziņojumu , RK norāda, ka Taisnīgas pārkārtošanās fondam , respektīvi, ES fondam, kura uzdevums ir veicināt zaļu pārkārtošanos visneaizsargātākajos reģionos, vajadzētu būt saskaņotam ar ES sociālo pīlāru. Šajā atzinumā atkārtoti pausts arī aicinājums Eiropas pusgada kontekstā uzlabot ekonomikas un sociālās politikas koordināciju starp Eiropas un valstu pārvaldes līmeņiem un panākt, lai koordinācijā tiktu iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, šajā nolūkā izmantojot dalītu pārvaldību, kuras pamatā ir subsidiaritātes princips.

RK arī uzsver sociālo partneru izšķiroši svarīgo lomu šajos darba modeļu straujās digitalizācijas apstākļos. Komiteja tāpēc mudina aktualizēt Eiropas noteikumus darba apstākļu un darba laika jomā, kā arī noteikumus par garantētām tiesībām atslēgties.

Kontaktpersona:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023