Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Digitālā Eiropa visiem: viediem digitāliem risinājumiem jādod labums ikvienam ES iedzīvotājam  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks aicina nākamo Eiropas Komisiju nodrošināt, ka digitālās pārveides ekonomiskie un sociālie labumi nonāk pie visām vietējām kopienām un to iedzīvotājiem. Priekšlikums “Digitālā Eiropa visiem” koncentrējas uz digitālo jauninājumu uzraudzību, apmaiņu un plašu izvēršanu. Šo tematu trešdien apsprieda RK un Eiropas Komisijas platjoslas platformas kopīgajā sanāksmē.

“Ir laiks kopīgi radīt un visā Eiropas Savienībā sajust digitālās revolūcijas ieguvumus. Vietējās un reģionālās kopienas un pašvaldības ir tieši iesaistītas digitālā vienotā tirgus nodrošināšanā uz vietas, taču to spēja pārvaldīt pārmaiņas un rast jaunus risinājumus ievērojami atšķiras. Galvenie ieguvēji līdz šim ir lielās pilsētas, pārtikuši reģioni un dažas vietējās kopienas, kurās ir spēcīga vietējā vadība,” paziņoja RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ).

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ) iepazīstināja ar priekšlikuma projektu attiecībā uz platjoslas platformu , kurā ES dalībvalstu vietējie un reģionālie politiķi sadarbojas ar Eiropas Komisijas ekspertiem, lai straujāk izvērstu ātrgaitas platjoslas savienojamību ES reģionos.

“Viedi risinājumi, kas top visā Eiropā, bieži ir pārāk maza mēroga un nav pietiekami sadarbspējīgi. Līdz ar to globāli dominējošie dalībnieki Eiropas risinājumus izstumj no tirgus. Eiropai ir vajadzīgs jauns veids, kā attīstīt viedus digitālos risinājumus un pavērt vietējiem un reģionālajiem dalībniekiem iespēju kopīgi vadīt digitālo revolūciju. Veidosim kopā spēcīgas Eiropas digitālās ekosistēmas un radīsim nākotni iedzīvotājiem un kopā ar iedzīvotājiem!” aicināja M. Markula.

Debatēs, kurās piedalījās Herards de Hrāfs ( Gerard De Graaf ) — Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ( CNECT ) ģenerāldirektorāta direktors digitālā vienotā tirgus jautājumos, — platjoslas platformas dalībnieki apsprieda priekšsēdētāja K. H. Lamberca un priekšsēdētāja pirmā vietnieka M. Markulas iesniegtās idejas un nostādnes. To skaitā ir šādas:

izveidot Eiropas digitālās inovācijas centru tīklu, kas būtu sasaistīts ar reģionālām pārdomātas specializācijas stratēģijām;

izmantot dažādus ES finansēšanas instrumentus, tostarp struktūrfondus, lai veicinātu digitālās inovācijas centru dibināšanu un ātrdarbīgu platjoslas pieslēgumu visos ES reģionos;

veidot reģionālas digitālo prasmju alianses kopā ar izglītības un apmācības sektoru, lai apmierinātu vietējo uzņēmumu pieprasījumu pēc digitālajām prasmēm;

pārskatīt publiskā iepirkuma direktīvu, lai veicinātu viedu pakalpojumu ērtu izvēršanu ciešā sadarbībā ar digitālās inovācijas centriem; optimāli izmantot kolektīvā iepirkuma līgumus un sadarboties ar EIB, lai atvieglotu kolektīvos iepirkumus;

izsludināt aicinājumu katrā dalībvalstī izraudzīties viedus paraugciematus un reģionus un nodrošināt mērķtiecīgus apmācības un integrācijas pasākumus;

vietējā līmenī izmantot jaunus digitālos risinājumus pastāvīgam dialogam ar iedzīvotājiem par plašu jautājumu klāstu, no kiberdrošības līdz digitāliem sabiedriskajiem pakalpojumiem;

nodrošināt 700 mazām un vidēja lieluma pilsētām Eiropas kuponu shēmu e-pārvaldes revīzijai, kuras ietvaros vietējo pašvaldību eksperti sniegtu 15 dienu konsultāciju pakalpojumus pilsētas domei;

ieviest lietderīgu indikatoru kopumu, ar ko mērīt vietējā un reģionālajā līmenī panākto progresu, un regulāri publicēt ziņojumu par pašreizējo stāvokli attiecībā uz digitālā vienotā tirgus vietējo/reģionālo dimensiju.

Galīgais priekšlikums tiks prezentēts Digitālajā asamblejā 2019 , kas notiks Bukarestē 13. un 14. jūnijā.

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :