Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES mēroga koalīcija brīdina Eiropas Komisiju: reģionālā finansējuma samazināšana apdraud Eiropas nākotni  

ES kohēzijas politikai arī pēc 2020. gada jāsaņem vismaz viena trešdaļa no ES budžeta un jāsniedz atbalsts visiem Eiropas reģioniem. Tās budžeta samazināšana padziļinās šķelšanos Eiropā un apdraudēs Eiropas Savienības nākotni. Šādu vēstījumu ES mēroga koalīcija #CohesionAlliance šodien nodeva Eiropas Komisijai, pirms tā 2. maijā publicēs jaunā ES budžeta projektu.

Kohēzijas politika, kurai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam piešķirts budžets 350 miljardu EUR apmērā un kuru īsteno ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu starpniecību, ir ES galvenais ieguldījumu instruments, kura darbības mērķis ir samazināt reģionālās atšķirības, radīt darbvietas, atklāt jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un risināt tādas globālas problēmas kā klimata pārmaiņas un migrācija. Tā ir vienīgā ES politika, kas attiecas uz visām Eiropas vietējām kopienām, iesaistot vietējās ieinteresētās personas ES kopīgo mērķu noteikto izaugsmes stratēģiju īstenošanā.

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES dēļ un, ņemot vērā to, ka ES jāfinansē tādas jaunas prioritātes kā aizsardzība, drošība un ārējo robežu kontrole, ES nākamajā ilgtermiņa budžetā – jeb daudzgadu finanšu shēmā – , ar ko nosaka ES izdevumu maksimālos apjomus laikposmam pēc 2020. gada, kohēzijas politikas finansējumam draud samazinājums. Lai izvairītos no iepriekš minētā un palielinātu informētību par kohēzijas politikas būtisko lomu, reģionu un pilsētu vadošās apvienības — Eiropas Pierobežas reģionu asociācija ( AEBR ), Eiropas Reģionu asambleja ( AER ), Eiropas Reģionālo likumdevēju konference ( CALRE ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padome ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konference ( CPMR ) un EUROCITIES — un Eiropas Reģionu komiteja pagājušā gada oktobrī izveidoja koalīciju # CohesionAlliance .

Alianses dalībnieki aicina izstrādāt tādu ES budžetu laikposmam pēc 2020. gada, lai kohēzijas politika kļūtu spēcīgāka, efektīvāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem. Kopš tās darbības sākuma Alianses deklarāciju ir parakstījuši vairāk nekā 4000 individuālo parakstītāju, 100 reģioni, 70 pilsētas un apgabali, 50 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 40 Eiropas Parlamenta deputāti un 30 ES nozaru apvienības.

Kohēzijas politika ir tradicionāla, bet ne vecmodīga. Tai arī nākamajā ES budžetā būs nozīmīga loma. Nevaram garantēt, ka tās līdzekļi netiks samazināti, bet domājam samazinājumu ierobežot starp 5 un 10 %,” teica ES budžeta komisārs Ginters Etingers ( Günther Oettinger ), aicinot visus partnerus mobilizēties un pārliecināt valstu valdības, ka ir vajadzīgs neliels dalībvalstu iemaksu pieaugums, lai ES spētu pildīt savus uzdevumus.

Tam piekrita ES reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corinna Creţu), kura uzsvēra: “Eiropai kohēzija vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk, ne tikai ekonomisku, bet arī sociālu un politisku iemeslu dēļ. Pateicoties koalīcijai #CohesionAlliance, tūkstošiem šīs unikālās politikas labumguvēju, kuri pārstāv pilsētas un reģionus, kā arī veselības, izglītības un uzņēmējdarbības nozares, skaļi un skaidri apliecina, ka Eiropa un kohēzijas politika ir monētas divas puses.”

Apvienības AEBR vārdā uzstājās Estremaduras reģionālās valdības Ārējas darbības departamenta ģenerāldirektore Roza Balasa Toresa ( Rosa Balas Torres ), kura sacīja: " Pašreizējās teritoriālās sadarbības programmas jāsaglabā kā Eiropas kohēzijas raksturīga iezīme, kas tuvina iedzīvotājus un teritorijas pāri valstu robežām. Pēc nesenā Komisijas paziņojuma par pierobežas reģioniem būtu jāturpina izvērst pārrobežu un transnacionālās pieejas citās ES politikas jomās, piemēram, tādās kā nodarbinātība, veselības aprūpe, pieejamība un savienojamība.

AER priekšsēdētājs un Zviedrijas Vesterjētlandes reģionālā parlamenta priekšsēdētājs Magnuss Berntsons ( Magnus Berntsson ) norādīja: “ Spēcīga un atjaunota kohēzijas politika visiem reģioniem ir saprātīgākais un visloģiskākais ieguldījums, ko ES var veikt savas nākotnes labā. Nākotnes Savienībā kohēzijas politika ir mūsu spēcīgākais līdzeklis, ar ko uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sekmēt vienotas, spēcīgas un konkurētspējīgas Eiropas izveidi.”

CALRE priekšsēdētāja, Portugāles Azoru salu autonomā reģiona Likumdevēju asamblejas priekšsēdētāja Ana Luisa ( Ana Luís ) uzsvēra: “ Pienācis laiks apvienoties un vienprātībā pievērsties Eiropas Savienības pamatprincipu — kohēzijas un solidaritātes — aizsardzībai . Tieši tādēļ Eiropas Reģionālo likumdevēju konference (CALRE) pievienojās #CohesionAlliance jau no paša sākuma. Eiropai ir vajadzīga spēcīga un efektīva kohēzijas politika ikvienā un visos tās reģionos.”

CEMR runaspersona un Zviedrijas pilsētas Malmes domes deputāts Ilmars Rēpalu ( Ilmar Reepalu ) paziņoja: “ ES jauno prioritāšu, piemēram, sociālās iekļautības un rīcības klimata politikas jomā, sekmīga īstenošana ir atkarīga no pilsētu un reģionu spējas ieguldīt savās teritorijās. Šos ieguldījumus nav iespējams veikt bez kohēzijas politikas. ES jābūt konsekventai un nākamajā budžetā jāparedz spēcīga kohēzijas politika .”

RK priekšsēdētājs Karls-Heincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) savukārt uzsvēra: “ Ja mēs vēlamies tādu Eiropu, kas iegulda katrā kopienā un kas ir efektīvāka, redzamāka, ne tik centralizēta un atbalsta pārrobežu sadarbību, mums ir vajadzīga spēcīga kohēzijas politika visiem reģioniem un lielāks ES budžets. Budžeta samazināšanai būs nopietnas sekas attiecībā uz Eiropas Savienības turpmāko labklājību un vienotību. "

Budžeta tematam pievērsās arī CPMR priekšsēdētājs un Portugāles Azoru salu autonomā reģiona valdības vadītājs Vasko Alvess Kordeiro ( Vasco Alves Cordeiro ): ES jaunajā budžetā jāatspoguļo ES vērienīgie mērķi un prioritātes, nodrošinot reģioniem to elastīgumu, kas vajadzīgs, lai tie vietējā līmenī realizētu Eiropas Savienības politisko redzējumu par nākotnes Eiropu. Dažas prioritātes iespējams īstenot tikai ar kohēzijas politikas starpniecību.”

Kohēzijas politikas būtisko lomu uzsvēra EUROCITIES priekšsēdētājs un Beļģijas pilsētas Ģentes mērs Daniels Termonts ( Daniël Termont ): “ Kohēzijas politika ir tā saistviela, kas satur kopā ES mūsu centienos veidot ilgtspējīgāku, iekļaujošu, demokrātisku un plaukstošu Eiropu. Atbalsts inovācijai, sadarbībai un solidaritātei, īstenojot spēcīgu kohēzijas politiku, palīdzēs Eiropai joprojām būt par paraugu pārējai pasaulei, kā arī nākamajām paaudzēm.

Informatīva piezīme

# CohesionAlliance ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt ES nākotnes pīlāram. Šo aliansi Eiropas Reģionu komiteja izveidoja sadarbībā ar vadošajām Eiropas pilsētu un reģionu apvienībām. Alianses dalībnieki aicina izstrādāt tādu ES budžetu pēc 2020. gada, kas nodrošina, ka kohēzijas politika kļūst spēcīgāka, efektīvāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem. Ikviens, kas ir pārliecināts par ES kohēzijas politikas vērtību — gan valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, gan MVU, NVO, skolas, augstskolas, kultūras organizācijas —, ir aicināts pievienoties # CohesionAlliance , parakstot šo deklarāciju .

Plašāka informācija

Fotoattēli

Kohēzijas faktu lapas

Kohēzijas alianses parakstītāji

Kohēzijas alianses karte

Kontaktpersonas:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023