Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
COP24 : Vai esat gatavi?  
Trīs nedēļas pirms ANO Klimata pārmaiņu konferences, kas notiks Katovicē, Eiropas Reģionu komiteja atkārtoti uzsver, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir jāuzņemas oficiāla loma jaunajā globālajā klimata pārvaldībā un ka Parīzes nolīguma pusēm ir pienākums savos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas plānos iesaistīt pilsētas un reģionus.

Šodien notikušās ENVE komisijas sanāksmes galvenie temati bija COP24 , 8. vides rīcības programma, ūdens atkalizmantošana, Eiropas kosmosa programma un iniciatīva ogļu ieguves reģionu pārkārtošanai. Ģentes pilsētai saistībā ar ilgtspējīgas pārtikas aprites ķēdes projektu ir piešķirta “Pārveidi veicinošu pasākumu balva 2018”.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ( UNFCCC ) Pušu konferences 24. sesija notiks 3.–14. decembrī Katovicē. Saistībā ar to, ka laiks prasa panākt Parīzes nolīguma īstenošanas noteikumu kopuma darbību, Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas ( ENVE ) locekļi ir vienojušies apņēmīgi iestāties par vietējo un reģionālo pašvaldību spēcīgāku un oficiālāku lomu Parīzes nolīguma īstenošanā.

Debatēs par COP24 Endrū Kūpers ( Andrew Cooper ) (UK/EA) , ziņotājs atzinumam “ Klimata pārvaldība pēc 2020. gada ”, sacīja: “Mums ir jāizvirza vērienīgāki un augstāki mērķi, ja vēlamies apturēt globālo sasilšanu. Tāpēc esmu gandarīts par Eiropas Parlamenta jauno mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55 %.” Kirklesas domes deputāts piebilda: “Mēs atkārtoti aicinām nacionāli noteiktajos devumos (NND) iekļaut reģionāli un vietējā līmenī noteikto kopējo devumu (RVND), lai oficiāli atzītu un ieskaitītu vietējo un reģionālo pašvaldību saistības un panākumus SEG emisiju samazināšanā.” ES vietējo un reģionālo vadītāju asambleja ierosina valstu pārskata ziņojumos, ko izstrādā Parīzes nolīguma pārredzamības sistēmas ietvaros, iekļaut nodaļu par vietējā un reģionālajā līmenī veiktiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem, lai tādējādi sekotu progresam gan NND, gan RVND sasniegšanā.

COP24 konferencē Eiropas Reģionu komiteju pārstāvēs Komitejas locekļu delegācija, kurā būs pārstāvētas visas politiskās grupas un ko vadīs priekšsēdētāja vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula , FI/PPE) un ENVE komisijas priekšsēdētājs Kors Lāmerss ( Cor Lamers , NL/PPE) .

ENVE komisijas sanāksmē tika pasniegta Ģentes pilsētai balva "Pārveidi veicinoši pasākumi 2018" . Flandrijas pilsēta ir apbalvota par to, ka izstrādāja ilgtspējīgas pārtikas aprites ķēdes projektu , kura mērķis ir samazināt pārtikas izšķiešanu, saīsināt pārtikas piegādes ķēdes un padarīt pārtikas iepirkumu ilgtspējīgāku. “Mēs vēlamies, lai mūsu pārtikas sistēma būtu vietēja, noturīga un taisnīga. Izaicinājums ir liels un prasa daudzu ieinteresēto personu apņemšanos un pārmaiņas daudzos līmeņos. Mēs uzskatām, ka mūsu pieeja ir veiksmīga, un mēs cītīgi strādāsim, lai to vēl vairāk izvērstu Ģentē,” norādīja Tīne Heise ( Tine Heyse ), Ģentes pilsētas mēra vietniece .

Locekļi pieņēma Kora Lāmersa izstrādāto atzinuma projektu “ Virzībā uz Astoto vides rīcības programmu (VRP) ”. “Lai izvairītos no politiskām nepilnībām, mums ir savlaicīgi jāpieņem 8. VRP. Mums ir jākoncentrējas uz īstenošanu, veicinot stratēģiskas un integrētas vietējā līmenī balstītas pieejas, kas nodrošina “veselīgu dzīvi visiem””, sacīja ENVE komisijas priekšsēdētājs un Shīdamas mērs.

ENVE komisija pieņēma atzinuma projektu “ Priekšlikums regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām ”. Ziņotājs Oldržihs Vlasāks ( Oldřich Vlasák , CZ/ECR) sacīja: “Efektīva ūdens resursu apsaimniekošana ir īpaši svarīga, jo viena trešdaļa ES teritorijas saskaras ar ūdens trūkuma problēmu. Tāpēc rosinu Eiropas Komisiju paplašināt lauksaimniecības apūdeņošanas regulējuma darbības jomu, iekļaujot pilsētu zaļās zonas, piemēram, parkus, dārzus, sporta laukumus un ielu tīrīšanu.”

Locekļi atbalstīja Andresa Jādlas ( Andres Jaadla , EE/ALDE) izstrādāto atzinuma projektu “ Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra ”. “ES kosmosa programmai jābūt cieši saistītai ar galvenajām prioritātēm, piemēram, enerģētiku, klimata pārmaiņām un vidi, un ir jāattīsta kosmiskie centri un starpreģionālie klasteri, lai palielinātu kosmosa nozares konkurētspēju un veicinātu reģionālo attīstību.”

Kontaktpersona: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37