Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Konference par Eiropas nākotni: ES, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī ievēlētajiem politiķiem jāapvieno spēki, lai stiprinātu ES demokrātisko modeli  

Manfrēds Vēbers (Manfred Weber), Irače Garsija Peresa (Iratxe Garcia Perez) un Gijs Verhofstats (Guy Verhofstadt) – trīs Eiropas Parlamenta pārstāvji konferences par Eiropas nākotni valdē – ar RK locekļiem apsprieda reģionālo un vietējo līderu lomu un ieguldījumu konferencē.

Reģionālajiem un vietējiem ievēlētajiem politiķiem, kurus Eiropas Savienībā pārstāv RK, un Eiropas Parlamenta – vienīgās ES iestādes, kuras locekļus tieši ievēlē iedzīvotāji, – deputātiem konferencē par Eiropas nākotni būtu jāapvieno spēki. Viņu kopīgais mērķis būtu likt sadzirdēt pilsoņu aicinājumu izveidot iedzīvotājiem tuvāku Savienību, kurā tiktu ievērots subsidiaritātes princips un kas tālredzīgi reaģētu uz jauniem pasaules un vietēja līmeņa izaicinājumiem. Tāds ir RK locekļu vēstījums RK 145. plenārsesijā, , kurā piedalījās trīs Eiropas Parlamenta pārstāvji konferences valdē – Gijs Verhofstats, Manfrēds Vēbers un Irače Garsija Peresa. Visi trīs EP deputāti uzsvēra, ka RK locekļi ir spēcīgi sabiedrotie, lai rīkotu plašas, patiesi iekļaujošas, pārredzamas, ģeogrāfiski un politiski līdzsvarotas debates par Eiropas nākotni.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) , kurš vada RK delegāciju konferences plenārsēdē un piedalās konferences valdes sanāksmēs, sacīja: “Vietējā līmenī ievēlētajiem politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem ir kopīgs mērķis: stiprināt visus mūsu Eiropas demokrātijas nama elementus un tuvināt Eiropu iedzīvotājiem, kuriem tā kalpo . Izmantojot savas politiskās saimes, mums būtu jāsadarbojas, lai konference par Eiropas nākotni sekmīgi izdotos. Mēs izprotam iedzīvotāju vajadzības un piešķiram konferencei demokrātisku leģitimitāti. Mūsu nākotne ir spēcīgākā un vienotākā Eiropā.”

Gijs Verhofstats , Eiropas Parlamenta deputāts, konferences par Eiropas nākotni valdes līdzpriekšsēdētājs un EP delegācijas koordinators, izteicās: “ Konference par Eiropas nākotni jeb #CoFoE ir kā stafete. To sāks iedzīvotāji, kas piedalīsies paneļdiskusijās un vispirms definēs savas vēlmes un ieteikumus. Pēc tam vairākās plenārsēdēs viņi nodos stafeti tālāk, un mēs, pamatojoties uz viņu ieteikumiem, formulēsim konkrētus reformu priekšlikumus. Stafetes pēdējais posms ir ar mūsu demokrātisko iestāžu starpniecību šīs reformas apstiprināt un īstenot. RK dalība konferencē būs noderīga, jo Komitejas locekļi darbojas pilsētās un reģionos visā Eiropas Savienībā.”

Manfrēds Vēbers , PPE grupas priekšsēdētājs Eiropas Parlamentā un konferences par Eiropas nākotni valdes loceklis, uzsvēra: “ Mums priekšā ir lielu pārmaiņu desmitgade. Klimata pārmaiņu, darbvietu un izaugsmes, digitalizācijas, sociālo lietu, demogrāfijas un migrācijas jomā mēs nevaram gaidīt nākamo krīzi, lai sagatavotos nākotnei. Mums pašiem sev jāpajautā, vai Eiropas Savienība tagad ir strukturāli gatava sniegt atbildes uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Ir skaidrs, ka jāveido ne tikai tāda Eiropa, kurai ir reāla rīcībspēja, bet arī demokrātiskāka Eiropa, kas ir tuvāka iedzīvotājiem, pašvaldībām un reģioniem. Šajā saistībā Reģionu komitejai ar tās ievēlēto locekļu starpniecību jāuzņemas izšķiroši nozīmīga loma.”

Irače Garsija Peresa , Eiropas Parlamenta S&D grupas priekšsēdētāja un konferences par Eiropas nākotni valdes locekle, piebilda: “ Konference par Eiropas nākotni ir izdevība atjaunot saikni ar iedzīvotājiem un uzzināt, kādu Savienību viņi vēlas, un šo izdevību nedrīkst palaist garām. ES tiek veidota ne tikai caur iestādēm, bet gan katru dienu, gan lielās, gan mazās pilsētās, un sava loma ir visiem administratīvajiem līmeņiem, un svarīgi ir pilnīgi visi. Mūsu ciematu, pilsētu un reģionu daudzveidība ir Eiropas bagātība. Tāpēc šai konferencei ir jāaizsniedzas līdz vietām, kas atrodas tālu no Briseles burbuļa, un jāuzklausa visas balsis. Jo mēs vēlamies līdzdalīgāku Eiropu, vairāk vienlīdzības un solidaritātes, un feministiskāku Eiropu.”

RK delegācija konferences par Eiropas nākotni plenārsēdē :

- piedalīties konferences plenārsēdes un darba grupu sanāksmēs;

- sniegs rakstisku ieguldījumu, kuru palīdzēs sagatavot arī augsta līmeņa grupa Eiropas demokrātijas jautājumos , t. i., neatkarīga padomdevēja struktūra, kuras sastāvā ir tā sauktie septiņi viedie – vīrieši un sievietes – un kuru vada bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs ( Herman van Rompuy ), un kuras mērķis ir atbalstīt RK politisko un institucionālo lomu, sniedzot stratēģisku politisku analīzi, kurā galvenā uzmanība pievērsta vietējiem un reģionālajiem aspektiem. Ieguldījums konferences darbā būs arī RK rīkotās iedzīvotāju aptaujas par konferenci par Eiropas nākotni rezultāti ;

- savos vēlēšanu apgabalos piedalīsies dialogos un debatēs un tos rīkos, kā arī ziņos par šiem dialogiem sadarbībā gan ar European Movement International un Eiropas Jaunatnes forumu, gan arī ar citām ES iestādēm, piemēram, Eiropas Komisijas Europe Direct tīklu un Eiropas Parlamenta BELE projektu. Turklāt rudenī sadarbībā ar Bertelsmann fondu tiks organizēti transnacionāli pilsoņdialogi ;

- konferences laikā veidos alianses ar līdzīgi domājošiem delegātiem, lai kopīgi popularizētu ieteikumus, kas ir svarīgi reģioniem, pilsētām un ciematiem visā ES;

- piesaistīs savus tīklus, piemēram, vietējo un reģionālo pašvaldību apvienības visā ES, Bijušo RK locekļu tīklu , nesen izveidoto tīklu, kurā darbojas par ES lietām atbildīgie pašvaldību deputāti , RegHub tīklu un Kohēzijas alianses tīklu , lai mudinātu vietējos un reģionālos politiķus organizēt pilsoņu debates. Par šādu apspriešanos rezultātiem tiks ziņots konferences plenārsēdē.

RK galīgais ieguldījums, kas paredzēts konferencei, tiks publiskots Eiropas Reģionu un pilsētu 9. samitā , kas Francijas prezidentūras laikā notiks 2022. gada 3. un 4. martā.

Uzziņai

Konference par Eiropas nākotni sākās 2021. gada 9. maijā Strasbūrā. Tas ir pilnīgi jauna veida dialogs ar visas Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kura mērķis ir iesaistīt viņus pārdomās un dot viņiem iespēju sniegt ieteikumus, kā Eiropas Savienību veidot tuvākajā nākotnē, īpaši 9 jomās : klimata pārmaiņas un vide; veselība; ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas; ES pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārkārtošanās; Eiropas demokrātija; migrācija; izglītība, kultūra, jaunatne un sports.

Šajā nolūkā izveidota daudzvalodu digitālā platforma , kurā dažādu dalībvalstu iedzīvotāji var savstarpēji sazināties un apspriest savus priekšlikumus vai nu īpašos pasākumos, vai tieši platformā. Šajā platformā jāpublisko no pilsoņdialoga izrietošās idejas un ieteikumi, lai tos varētu ņemt vērā turpmākajās diskusijās. Viedokļi un idejas tiks apspriestas pilsoņu asamblejās, kas tiksies 14 reizes. Minēto asambleju pārstāvji iesniegs viedokļus konferences par Eiropas nākotni plenārsēdei, kas līdz konsultāciju procesa beigām tiksies 6 reizes.

Konferences plenārsēdē piedalās 432 dalībnieki: 108 pārstāvji no Eiropas Parlamenta, 54 no Padomes, 3 no Eiropas Komisijas, 108 pārstāvji no valstu parlamentiem, 80 pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām (no kuriem trešdaļa ir jaunāki par 25 gadiem), Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs, 27 pārstāvji no valstu pilsoņu paneļdiskusijām, 18 pārstāvji no RK un 18 no EESK, kā arī sociālo partneru pārstāvji (8) un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji (8).

Konferences par Eiropas nākotni valdē ir trīs pārstāvji un ne vairāk kā četri novērotāji no katras ES iestādes. Eiropas Komisiju pārstāv priekšsēdētājas vietnieki Marošs Šefčovičs ( Maroš Šefčovič ), Dubravka Šuica ( Dubravka Šuica ) un Vera Jourova ( Věra Jourová ); Padomi pārstāv rotējošā prezidentvalsts (Slovēnija 2021. gada otrajā pusē, kurai seko Francija); Eiropas Parlamentu pārstāv Gijs Verhofstats, Manfrēds Vēbers un Irače Garsija Peresa. RK ir aicināta piedalīties visās valdes sanāksmēs. Valde pārrauga konferences darbu un sagatavo konferences plenārsēdes sanāksmes, tostarp pilsoņu pienesumu, un ar to saistītos turpmākos pasākumus. Tā regulāri atskaitās konferences kopīgajai prezidentūrai (Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētājam un Eiropas Komisijas priekšsēdētājam). Pēc diskusijām valdei iesniegs plenārsēdes secinājumus, kuru pamatā ir konsenss. Pamatojoties uz plenārsēdes secinājumiem, valde pilnībā pārredzami un sadarbojoties ar konferences plenārsēdi, sagatavos ziņojumu. Ziņojums tiks publicēts daudzvalodu digitālajā platformā un iesniegts kopīgajai prezidentūrai.

Kontaktinformācija:

Marie-Pierre Jouglain

Tālr. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023