Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ar kohēzijas politiku vairāk jāveicina dzimumu līdztiesība Eiropā  

Kohēzijas politikā ir jāpievēršas problēmām, kas saistītas ar dzimumu līdztiesību un sieviešu līdzdalību darba tirgū; tās noteikti jārisina, lai Eiropā panāktu lielāku ekonomisko un sociālo kohēziju. Šāds aicinājums iekļauts Umbrijas reģiona (Itālija) padomes locekles Donatellas Porci ( Donatella Porzi ) izstrādātajā atzinumā, ko Eiropas Reģionu komiteja (RK) pieņēma 2. decembra plenārsesijā. Vietējie un reģionālie līderi uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi dzimumu perspektīvu iekļaut arī nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos.

Plenārsesijā notikušajās debatēs par atzinumu “Dzimumu dimensija struktūrfondos un kohēzijas politikas fondos 2021.–2027. gadam” RK locekļi uzsvēra dzimumu līdztiesības nozīmi ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanā Eiropā. Tāpēc dzimumu līdztiesība ir jāuzskata par horizontālu kritēriju kohēzijas politikas programmu sagatavošanā, par šo programmu uzdevumu un par spēcīgu faktoru, kas vajadzīgs kohēzijas politikas izvirzīto ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības mērķu sasniegšanai.

Ziņotāja Donatella Porci (IT/PSE), Umbrijas reģiona padomes locekle, sacīja: “Kohēzijas politikas uzdevums ir samazināt reģionu saimnieciskās un sociālās atšķirības, bet kas tiek darīts, lai mazinātu dzimumu nevienlīdzību? Saistībā ar ES atveseļošanos pēc pandēmijas ļoti svarīgi ir atrast konkrētus dzimumu līdztiesības veicināšanas instrumentus, lai palīdzētu visai mūsu sabiedrībai. Kohēzijas fondiem var būt konkrēta ietekme uz bērnu aprūpes politikas uzlabošanu, sieviešu uzņēmējdarbības atbalstīšanu un sieviešu līdzdalības veicināšanu darba tirgū lauku apvidos, un šie ir tikai daži piemēri. Taisnīgai pārejai jāsākas šeit.”

Plenārsesijas debatēs piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāte un referente par dzimumu dimensiju kohēzijas politikā Monika Vana (AT/GREEN).

RK locekļi uzsver, ka kohēzijas politika un tas, kā darbības programmās tiek noteikts finansējuma apmērs, veids un mērķis, var dot īpašu ieguldījumu reālā vīriešu un sieviešu līdztiesības palielināšanā. Tāpēc RK aicina ieguldījumu dzimumu līdztiesībā neuzskatīt tikai par Eiropas Sociālā fonda prerogatīvu, bet gan par visu fondu uzdevumu. Tas attiecas arī uz Reģionālās attīstības fondu ( ERAF ) un fondu, kas paredzēts lauksaimniecībai un lauku attīstībai ( ELFLA ), kur dzimumu līdztiesība un sieviešu līdzdalība darba tirgū nereti ir problemātiska.

Vietējie un reģionālie līderi iesaka iestādēm, kuras pārvalda Eiropas programmas 2021.–2027. gadam, izstrādāt projektus un pasākumus, kuru mērķis būtu veicināt dzimumu līdztiesību, piemēram, atbalstīt darba un privātās dzīves līdzsvaru un veicināt to sieviešu reintegrāciju, kas zaudējušas darbu Covid-19 pandēmijas dēļ. Šī krīze ir patiešām smagi skārusi tādas nozares, kurās strādā ļoti daudz sieviešu, piemēram, veselības aprūpi un bērnu aprūpi, tādēļ dzimumu nevienlīdzība ir saasinājusies.

Visbeidzot, RK locekļi uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dzimumperspektīva tiktu iekļauta arī nacionālajos atveseļošanas plānos, kas izstrādājami saistībā ar Eiropas Atveseļošanas instrumentu ( Next Generation EU ), un lai galvenajiem projektiem tiktu piemēroti dzimumu līdztiesības novērtēšanas principi un instrumenti.

Kā pirmo soli Eiropas Komisija plāno nākamgad nākt klajā ar jaunu metodiku, ar kuru novērtēt, kā dzimumu līdztiesību ietekmē vairākas ES finansētas programmas, kuras tieši pārvalda pati Komisija. Pašlaik šai iniciatīvā kohēzijas politikas programmas nav ietvertas, taču vēlāk to varētu paplašināt, aptverot visas dalītās pārvaldības programmas.

Vispārīga informācija

RK Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija 24. novembrī pieņēma atzinuma projektu “Dzimumu līdztiesība un klimata pārmaiņas: virzībā uz dzimumu aspekta integrēšanu Eiropas zaļajā kursā” (ziņotāja — Kata Tito ( Kata Tüttő ), HU, PSE). Pilnsapulce par dokumentu balsos 2022. gada janvāra plenārsesijā.

 

Atzinumā “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.-2025.gadam” (ziņotāja — Konsepsjona Andreu Rodrigesa ( Concepción Andreu Rodríguez ), ES, PSE) RK “prasa, lai Eiropas iestādes, tostarp Reģionu komiteja, pieņem rīcības kodeksus, kuri veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesīgu dalību to sastāvā un vadošos amatos un kuru galvenais mērķis būtu dzimumu paritāte RK locekļu vidū”.

RK, būdama ES struktūra, 2018. gadā pieņēma dzimumu līdztiesības stratēģiju, ko regulāri atjaunina. RK Birojs 2018. gada martā nolēma, ka visos pasākumos un konferencēs, ko RK rīko, uzņem vai kuru organizēšanā piedalās, ir jānodrošina sieviešu iekļaušana ikvienā diskusiju panelī vai darba grupā.

Visa informācija par RK darbību dzimumu līdzsvara veicināšanā vietējā un reģionālajā līmenī ir pieejama šeit .

Kontaktinformācija:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023