Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem  

#CohesionAlliance (Kohēzijas alianse) – ES mēroga koalīcija, kuras deklarāciju, atbalstīdami spēcīgāku kohēzijas politiku, ir parakstījuši 12 000 biedru, – reaģē uz šodien ES Vispārējo lietu padomē pieņemtajiem secinājumiem par kohēzijas politiku.

Kohēzijas alianse atzinīgi vērtē Vispārējo lietu padomes pieņemtos secinājumus, kuros uzsvērts, ka kohēzija ir svarīga kā Eiropas Savienības princips, politika, mērķis un pīlārs. Tajos arī uzsvērts, ka kohēzijas politika ir ilgtermiņa politika, kurai arī turpmāk vajadzētu pozitīvi ietekmēt visus ES reģionus. Lai gan kohēzijas politika ir palīdzējusi mazināt pēdējo krīžu, piemēram, Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara pret Ukrainu sekas, tai arī turpmāk ir jābūt galvenajai ES ilgtermiņa politikai, kas vērsta uz teritoriālās nevienlīdzības mazināšanu.

Alianse ir gatava sadarbībā ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm turpināt principa “nekaitēt kohēzijai” definēšanu ar mērķi novērst jaunas nevienlīdzības rašanos Eiropā. Nepieciešamība stiprināt kohēziju kā Eiropas Savienības kopējo vērtību šobrīd ir vēl skaudrāka nekā iepriekš.

Kohēzijas alianse ir gandarīta par secinājumu, ka kohēzijas politikas turpmākajam pamatam ir jābūt kopīgai pārvaldībai un partnerības nolīgumiem starp Eiropas, valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm un ka ir jābūt iesaistītām vietējām ieinteresētām personām. Lai novērstu pārklāšanos ar kohēzijas politiku, Alianse arī uzsver ministru aicinājumu novērst finansēšanas instrumentu skaita palielināšanos un to sadrumstalotību. Šis aicinājums sasaucas ar prasību, kas iekļauta jaunajā deklarācijā, kuru Kohēzijas alianses biedri pieņēma oktobrī.

Šī ES mēroga koalīcija atgādina par savu solījumu nākotnē vienkāršot kohēzijas politiku un uzlabot tās efektivitāti un pozitīvo ietekmi uz Eiropas pilsoņiem. Partneri ir apņēmušies efektīvi īstenot 2021.–2027. gada ieguldījumu plānus un ir gatavi piedalīties debatēs par kohēzijas politikas nākotni.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Vašku Alveša Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro) skatījums ir šāds: “Kohēzijas politikas pamatprincipi mums ir jāstiprina tā, lai tā kļūtu par ilgtermiņa strukturālu politiku, kas tiktu īstenota partnerībā ar reģioniem un pilsētām, un vienlaikus ir jāgatavojas šīs politikas reformai ar mērķi to padarīt efektīvāku un vienkāršāk īstenojamu Eiropas pilsētās un reģionos. Lai kohēzijas politiku pielāgotu nākotnes vajadzībām, mums ir jāņem vērā secinājumi par to, kā kohēzijas politika ir palīdzējusi novērst nesenās krīzes Eiropā. Esmu gandarīts, ka dalībvalstis šodien ir apņēmušās uzlabot Eiropas kohēzijai paredzēto ES fondu koordinēšanu. Kopīgiem spēkiem un strādājot jaunajā Kohēzijas aliansē, mēs nostiprināsim kohēzijas politiku tā, lai notiktu attīstība un pieaugtu Eiropas pilsoņu labklājība.”

Kontaktinformācija:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Kopīgot :