Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Bez stabilas kohēzijas politikas, kas veidota īstā partnerībā ar Eiropas pilsētām un reģioniem, atveseļošanas pasākumi Eiropas Savienībā nebūs efektīvi  

Lai maksimāli palielinātu Eiropas rīcības ietekmi, ES mēroga koalīcija mudina ES iestādes un valstu valdības veicināt atveseļošanas instrumentu un struktūrfondu sinerģiju.

Covid-19 krīze ir parādījusi: lai Eiropā vairotu noturību, aizsargātu iedzīvotājus, nodrošinātu atveseļošanu ikvienā Eiropas Savienības nostūrī un nevienu neatstātu novārtā, vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga kohēzijas politika. Kohēzijas aliansei (# CohesionAlliance ) – ES mēroga aliansei, kurai pievienojušies aptuveni 12 000 biedru un kas iestājas par spēcīgāku kohēzijas politiku, – kopš tās izveides 2017. gada oktobrī ir izdevies izvairīties no dramatiskiem budžeta samazinājumiem pēc 2020. gada, saglabāt kohēzijas politiku visos Savienības reģionos un ierosināt vienkāršākus un elastīgākus noteikumus. # CohesionAlliance jaunajam kursam veltītā videokonferencē tās dibinātāji apstiprināja apņemšanos apvienot spēkus un saglabāt kohēzijas politiku kā vienu no ES galvenajām prioritātēm. # CohesionAlliance modri uzraudzīs, lai 2021.–2027. gada kohēzijas politikas izstrādē un īstenošanā dalībvalstis visaptveroši piemērotu partnerības principu. Lai nepieļautu pārklāšanos un maksimāli palielinātu Eiropas rīcības ietekmi, ļoti svarīga ir atveseļošanas instrumentu un struktūrfondu saskaņotība un sinerģija.

Divus mēnešus pēc 2021.–2027. gadam paredzēto jauno kohēzijas politikas regulu stāšanās spēkā # CohesionAlliance, pamatojoties uz atjaunināto Deklarāciju 2.0 , kas pieņemta 2020. gada jūlijā, izvērtēja savas līdzšinējās darbības rezultātus un izklāstīja turpmākās saistības. # CohesionAlliance darbs būs vērsts uz sekmīgu kohēzijas politikas ieviešanu un īstenošanu bez turpmākas kavēšanās, īstas partnerības garā un sinerģijā ar citiem instrumentiem, tādējādi popularizējot kohēzijas koncepciju kā vispārēju un fundamentālu Eiropas Savienības vērtību.

Pašvaldības uzsvēra steidzamo prasību pagarināt pagājušajā gadā ieviestos elastības pasākumus, ar kuriem mobilizē ES struktūrfondus un valsts atbalstu cīņā pret Covid-19. Šis jautājums tika izskatīts arī vēstuļu apmaiņā ar Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu ( Ursula von der Leyen ), kura atzina, ka pandēmijas dēļ daudzas pašvaldības šobrīd varētu saskarties ar budžeta ierobežojumiem. Attiecībā uz iespēju palielināt struktūrfondu līdzfinansējuma likmi 100 % apmērā alianses partneri ļoti atzinīgi novērtēja Komisijas solījumu uzmanīgi sekot līdzi situācijai un attiecīgā gadījumā apsvērt turpmāku rīcību.

Diskusija parādīja, ka # CohesionAlliance misija ne tuvu nav beigusies. Eiropas atveseļošanai jāsākas ar vietējiem iedzīvotājiem, un tā nebūs sekmīga, ja ES iestādes un valstu valdības neieklausīsies viņos un vietējā un reģionālā līmeņa politiķos, kuri vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības.

Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators (GR) Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “ #CohesionAlliance veiktais darbs ir palīdzējis izvairīties no būtiskiem budžeta samazinājumiem pēc 2020. gada un sekmējis kohēziju kā ES atveseļošanas plānu vadošo principu. Tagad mums jāpievēršas plānošanai un īstenošanai. Šajā nolūkā rūpīgi jāizsver tādi svarīgi aspekti kā partnerības principa piemērošana jaunajās programmās, ar Covid-19 saistīto pasākumu un to izbeigšanas ietekme – ko apspriedām auglīgā vēstuļu apmaiņā ar Komisijas priekšsēdētāju fon der Leienu –, kohēzijas politikas lauku un pilsētu dimensija, kā arī sinerģija starp kohēzijas politiku un Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira ( Elisa Ferreira ) uzstājoties teica: “ Kohēzijai arī turpmāk jābūt atveseļošanas stūrakmenim. Asimetrija pieaug tieši pēc krīzēm. Kohēzijas alianse ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Izšķiroša nozīme būs 2021.–2027. gada kohēzijas politikas partnerības nolīgumiem. Mums ir jāpaātrina sarunas, taču nedrīkst pazemināt kvalitāti. Paļaujos uz jūsu atbalstu nolūkā nodrošināt, lai arī mūsu pārējo politikas pasākumu un instrumentu īstenošana nebūtu “telpiski akla” un sekmētu visu reģionu ilgtermiņa attīstību. Esmu aicinājusi dalībvalstis atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanas, kā arī to īstenošanas posmā ņemt vērā teritoriālo dimensiju, gan apspriežoties, gan sadarbojoties ar reģionālajām ieinteresētajām personām. Savus mērķus sasniegsim tikai tad, ja mūsu instrumenti darbosies vienā un tajā pašā virzienā. Kohēzijas veicināšana nevar būt tikai kohēzijas politikas uzdevums. Tāpēc kā pilntiesīgi partneri ir jāmobilizē visi attiecīgie dalībnieki, tostarp vietējās ieinteresētās personas un iedzīvotāji, nodrošinot, ka jaunās zaļās un digitālās prioritātes darbojas visu labā.”

Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Junuss Omaržī ( Younous Omarjee ) paziņoja: “ Ir svarīgi, lai atveseļošanas līdzekļus pirmām kārtām saņemtu vismazāk attīstītie reģioni un tie reģioni, kurus Covid-19 ekonomiskās un sociālās sekas skārušas visvairāk. Es aicinu dalībvalstis pēc iespējas vairāk iesaistīt reģionus un pilsētas un nodrošināt, ka šie līdzekļi vietējā līmenī tiek izlietoti atbilstīgi vajadzībām. Aicinu dalībvalstis arī rīkoties konsekventi. Īstermiņa atveseļošana un ilgtermiņa kohēzijas politika ir vienas monētas divas puses, un tām jākalpo vienam un tam pašam mērķim. Ja īstermiņa atveseļošana nesaskan ar kohēzijas fondu ilgtermiņa mērķiem, ekonomiskā, sociālā un teritoriālā nevienlīdzība tikai padziļināsies un visi mūsu ilgtermiņa centieni būs veltīgi.

# COHESIONALLIANCE BALSIS

Toskānas reģiona padomniece un Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes runaspersona teritoriālās attīstības jautājumos Ilarija Budžeti ( Ilaria Bugetti) : “ ES kohēzijas fondu plānošanas posmā joprojām varētu būt gadījumi, kad pašvaldības nav tikušas pienācīgi iesaistītas – vai nu tāpēc, ka apspriešanai pietrūka laika, vai arī ministriju līmenī nav izveidoti pienācīgi kontakti. Turpmākajos gados mums ir jāpārvar atlikušie šķēršļi fondu īstenošanā un uzraudzībā. Tātad Kohēzijas alianses darbs vēl ne tuvu nav galā!

Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferences ( CPMR ) priekšsēdētājs un Ziemeļholandes provinces (NL) reģionālais ministrs Keiss Lohens ( Cees Loggen ): “Novēlotas tiesību aktu pieņemšanas dēļ turpmākajā kohēzijas politikā varētu rasties nepieredzēta aizkavēšanās. Reģioniem tas būs smagi. Tie nevarēs sākt tērēt, lai arī reģionālajā ekonomikā ir ārkārtīgi nepieciešami ieguldījumi atveseļošanas atbalstam. Mēs mudinām Komisiju palīdzēt raiti īstenot kohēzijas programmas un sekmēt reģionu līdzdalību atveseļošanas plānos, jo fondu sinerģija uzlabo rezultātus.

Eiropas Pierobežas reģionu asociācijas ( AEBR ) priekšsēdētājs un Beļģijas vācu valodas kopienas parlamenta deputāts Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ): “ Būtisks ES kohēzijas elements ir pārrobežu sadarbība. Tas, kas notiek pie Savienības iekšējām robežām, ievērojami ietekmē Savienības spēju reaģēt uz mūsdienu lielākajām problēmām. ES rīcībspēja tiktu ievērojami stiprināta, ja Padome beidzot pieņemtu Komisijas ierosināto pārrobežu sadarbības mehānismu. ” 

Eurocities locekle un Budapeštas mēra vietniece (HU) Kata Tito ( Kata Tüttő ) : “ ES kohēzijas politikas ietvaros veicamie ieguldījumi būs svarīgāki nekā jebkad agrāk. Būs ļoti svarīgi finansēt tādus projektus un reformas, kas visas Eiropas pilsētas un reģionus var nolikt uz zaļas un taisnīgas atveseļošanas ceļa. Kā vietējā līmeņa politiķiem mums jāuzņemas galvenā loma, lai nodrošinātu, ka šī nauda tiek novirzīta tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga un kur tā cilvēkiem dod vislielāko labumu. Ja partnerības princips tiks pilnībā īstenots visā ES teritorijā, mēs varam būt nenovērtējami ES partneri. Ieguldījumi Eiropas pilsētu teritorijās vairos Eiropas izturētspēju ilgākā termiņā un palīdzēs mums visiem kļūt stiprākiem, saskaroties ar turpmākām krīzēm.

Eiropas Reģionālo likumdevēju konferences ( CALRE ), darba grupas “Eiropas tiesību akti un publiskie ieguldījumi” un Valonijas parlamenta (BE) priekšsēdētājs Žans Klods Markūrs ( Jean-Claude Marcourt ) : “ Pilsētām un reģioniem jācenšas stiprināt kohēziju savā teritorijā, mazināt nelīdzsvarotību un nevienlīdzību un vienlaikus paaugstināt ekonomiskos, sociālos un vides standartus atbilstoši demokrātiskajām vērtībām un principiem, kas ir plaukstošas un ilgtspējīgas Eiropas Savienības pamatā .” 

Eiropas Reģionu asamblejas ( AER ) priekšsēdētājs un Vesterjētlandes (SE) reģionālās padomes priekšsēdētāja vietnieks Magnuss Berntsons ( Magnus Berntsson ) konferencē paziņoja: “Jaunā kohēzijas politika patiešām var pārveidot lauku kopienas visā Eiropā. AER ir apņēmusies sadarboties ar valstu valdībām un Eiropas Komisiju, lai īstenotu tādu kohēzijas politiku, kas vairāk atbalsta lauku reģionus, nodrošinot, ka tie līdz 2040. gadam būs kļuvuši labāk savienoti, noturīgāki, dzīvotspējīgāki un labklājīgāki.

Sekretariāta kontaktinformācija:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023