Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni nāk klajā ar redzējumu, kā reformēt Eiropas Savienību  
Eiropas Reģionu komiteja izklāsta savu redzējumu par to, kā Eiropas Savienību padarīt vienotāku, demokrātiskāku un spējīgu labāk reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām

Neilgi pirms ES līderi pieņems “ ES stratēģiskā programma ” nākamajiem pieciem gadiem, Eiropas Reģionu komiteja (RK) izklāsta savu viedokli par Eiropas nākotni. Komitejas publicētā dokumentā ar nosaukumu “ Kopīgiem spēkiem tuvināt Eiropas Savienību tās pilsoņiem ” dalībvalstis tiek aicinātas radikāli mainīt veidu, kādā ES darbojas. Komiteja uzskata: lai varētu stiprināt demokrātiju un atgūt iedzīvotāju uzticēšanos, jebkuram ES lēmumam un politikas jomai jāsakņojas vietējā līmenī.

RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ): “ Eiropas Parlamenta vēlēšanas apliecināja, ka vairums pilsoņu savu nākotni joprojām saista ar vienotu Eiropas Savienību, tātad ir pienācis laiks mainīt kursu un attaisnot šīs gaidas. Tomēr laikā, kad populisma un eiroskepticisma vilnis pieņemas spēkā, vairs nevar darīt kā līdz šim. Eiropas Savienībai jāmaina savs darba stils un jākļūst pamanāmākai, efektīvākai un spējīgai labāk reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām. Tas nozīmē pilnvarot un iesaistīt miljonu vietējo un reģionālo politiķu, kuri ievēlēti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pilsētas un reģioni ir būtiska daļa no ES demokrātiskajiem pamatiem, uz kuriem mums ir jāpārbūvē Eiropa .”

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ): “ Pilsētas un reģioni ir pierādījuši, ka kopīgi tie var veidot ilgtspējīgu Eiropu, kura sociālos un inovāciju jautājumus spēj risināt, ES politiku un risinājumus balstot vietējā un reģionālajā līmenī. Eiropadomes un Eiropas Parlamenta izvirzītie mērķi nebūs sasniedzami bez stabila pašvaldību ieguldījuma, ciešas sadarbības ar vietējām kopienām un paraugprakses izmantošanas .”

Trīs principi, kā Eiropas Savienību tuvināt iedzīvotājiem:

Mainīt ES lēmumu pieņemšanas veidu : Eiropas Savienībai ir vajadzīgs jauns darba stils — “aktīvā subsidiaritāte” , kādu ierosinājusi Subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumu darba grupa . Pašvaldībām ir jābūt iesaistītām ikvienā ES likumdošanas cikla posmā.

Iesaistīt visus pārvaldības līmeņus : lai ES varētu sasniegt savus mērķus, ir nepieciešama daudzlīmeņu pārvaldība  — rīcības koordinēšana Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī. Lai uzlabotu pārvaldību, ir jāpilnveido decentralizācija un pilnvaru sadalījums.

Veidot pastāvīgu dialogu ar iedzīvotājiem : RK aicina nodibināt pastāvīgu sistēmu dialogam/konsultācijām ar iedzīvotājiem , kura aptvertu ne tikai Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laiku. Šis jaunais mehānisms papildinātu ES lēmumu pieņemšanas struktūru, ļaujot iedzīvotājiem ietekmēt ES darba kārtības noteikšanu un politikas veidošanu.

Vietējā līmenī sakņota ES politika:

ilgtspējīgas attīstības mērķus padarīt par vispārēju ES attīstības stratēģiju visiem pārvaldības līmeņiem;

ES iekšienē nostiprināt kohēziju , kas ietver spēcīgu ES kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada un kam ir atbilstošs finansējums, stipra ES sociālā dimensija, labāka saikne starp pilsētām un laukiem, kas ļauj mazināt teritoriālo nošķirtību, un piemēroti demogrāfisko pārmaiņu jautājuma risinājumi;

cīnīties par ilgtspējīgu vidi : RK atbalsta nostādni, ka jāizstrādā tālejošs ceļvedis klimata ziņā neitrālas Eiropas izveidei, nodrošinot pienācīgu visu pārvaldības līmeņu iesaistīšanos un šim nolūkam valstīs īstenojot daudzlīmeņu klimata un enerģētikas dialogus. Komiteja arī aicina veidot tādu kopējo lauksaimniecības politiku, kas būtu taisnīga, ilgtspējīga, solidaritātē balstīta un saglabātu ES reģionu būtisko lomu;

sekmēt pētniecību, inovāciju un digitālo pārveidi , tostarp īpašu pētniecības un attīstības politiku, kam ir cieša saikne ar reģioniem, un uz vietējiem apstākļiem orientētu ES rūpniecības un tirdzniecības politiku;

vietējā un reģionālajā līmenī praksē īstenot ES vērtības : ņemot vērā pilsētu un reģionu atbildību par migrantu uzņemšanu un integrēšanu, RK pieprasa atbilstīgu ES finansējumu un atbalstu savai šogad uzsāktajai iniciatīvai “Pilsētas un reģioni — integrācijai” . RK vēlas uzlabot vietējā un reģionālā līmeņa publisko iestāžu veiktspēju arī ārpus ES robežām.

ES vērienīgajiem mērķiem — pienācīgu ES budžetu

Vēlēdamās nodrošināt pilsētām un reģioniem nepieciešamo rīcības brīvību, lai stiprinātu ES izaugsmes potenciālu, RK aicina gādāt, ka nākamais ES ilgtermiņa budžets ir vismaz 1,3 % no ES-27 nacionālā kopienākuma, un to pieņemt iespējami drīz, tādējādi nodrošinot iespēju laikus plānot un sagatavot finansēšanas programmas. Turklāt RK brīdina, ka nedrīkst pieļaut nekādus mēģinājumus atkārtoti centralizēt ES budžetu, it sevišķi tādā veidā, kas apdraud ES programmu kopīgu pārvaldību.

Informācija redaktoriem

2019. gada martā Bukarestē, noslēdzoties astotajam Reģionu un pilsētu samitam , RK nāca klajā ar 10 punktu deklarāciju par ES nākotni, kurā izklāstīta ES pārveide no pašiem pamatiem.

Šajā dokumentā ietvertos priekšlikumus jaunajam Eiropas Savienības likumdevēja mandātam RK izklāstīs rezolūcijā , ko Komitejas politiskās grupas plāno pieņemt 26.–27. jūnija plenārsesijā.

Kontaktpersona:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022