Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni aicina atbalstīt ogļu ieguves reģionus, kuros notiek pārkārtošanās  

Eiropas ogļu ieguves reģionu vajadzības enerģētikas pārkārtošanas kontekstā bija viens no svarīgākajiem Eiropas Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) darba kārtības jautājumiem 9. jūnija sanāksmē Briselē. Valsts sekretārs federālajos, Eiropas un starptautiskajos jautājumos (Ziemeļreina-Vestfālene) Marks Špaihs ( Mark Speich ) ir sagatavojis atzinumu , kurā ECON komisijas locekļi aicina 2021.–2027. gada kohēzijas politikas ietvaros pilnveidot pārmaiņu skartajiem reģioniem paredzētā valsts atbalsta noteikumus un prasa tiem piešķirt papildu finansējumu.

2018. gadā Eiropas Komisija publicēja stratēģisku ilgtermiņa redzējumu par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam. Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas Savienībai ir lielā mērā jāatsakās no fosilā kurināmā un pirmām kārtām būtiski jāsamazina ogļu izmantošana elektroenerģijas ražošanai. Ogles joprojām tiek iegūtas 41 reģionā ( NUTS 2. līmeņa reģioni*) 12 dalībvalstīs, kuru ekonomikā tām ir liela nozīme.

Valsts sekretārs federālajos, Eiropas un starptautiskajos jautājumos (Ziemeļreina-Vestfālene) Marks Špaihs (DE/PPE), ziņotājs atzinumam “Sociālā un ekonomiskā pārveide Eiropas ogļu ieguves reģionos” , norādīja: " Eiropā ogļu ieguves nozarē joprojām ir nodarbināti 185 000 cilvēki, savukārt ogļu elektrostacijās strādā 52 000 cilvēku. Ogļrūpniecība ir arī netieši saistīta ar dažādām ekonomikas nozarēm, piemēram, ar izejvielu un iekārtu ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, patēriņa preču ražošanu, un no tās atkarīgas vēl 215 000 darbvietas. Lai pārveidotu ekonomiku un izveidotu jaunu rūpniecību būs nepieciešams laiks. Tāpēc ir jāpārbauda, vai skartie darba ņēmēji un kopienas saņem atbalstu, tiek apmācīti un vai viņiem ir pieejams finansiālais atbalsts, kas nepieciešams vietējās ekonomikas pārveidošanai. Mums viņiem ir jārada jaunas iespējas, lai viņi būtu droši, ka netiks aizmirsti. "

Šajā kontekstā ECON komisijas locekļi atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta aicinājumu nākamajā ES ilgtermiņa budžetā (daudzgadu finanšu shēmā) paredzēt Enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas fondu. Tomēr viņi uzsvēra, ka papildfinansējums kohēzijas politikas ietvaros 2021.–2027. gadam būtu piemērotāks nekā centralizēts fonds, lai palīdzētu ogļu ieguves reģioniem un nodrošinātu tiem labi pielāgotu atbalstu. Tas ir svarīgi jo vairāk tāpēc, ka ļoti atšķiras šo reģionu ģeogrāfiskais novietojums, ekonomiskās attīstības līmenis un turpmākā demogrāfiskā trajektorija.

Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs Ježijs Buzeks ( Jerzy Buzek ) (PL/PPE) teica: " Priecājos, ka arī Reģionu komiteja atbalsta manis un EP ITRE komitejas ierosinātā un EP deputātu vairākuma atbalstītā Enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas fonda izveidi; fonda uzdevums būs palīdzēt ogļu ieguves reģioniem. Lai gan svarīga būs sinerģija ar Kohēzijas fondu, Eiropas Parlaments cer, ka šim fondam jaunajā DFS būs paredzēts papildu finansējums un atsevišķa budžeta pozīcija. Tas būtu ļoti svarīgi, jo tas ne tikai sniegtu spēcīgu signālu ogļu ieguves reģionu iedzīvotājiem, par kuriem nedrīkst aizmirst, bet arī pavēstītu, ka Eiropas Savienībā mēs izturamies nopietni pret Parīzes nolīgumu, enerģētikas pārkārtošanu un tālejošiem klimata mērķiem. "

ECON locekļi izcēla to Eiropas pievienoto vērtību, ko rada atbalsts ogļu ieguves reģioniem šajā pārejas posmā, un ieteica šiem reģioniem atļaut pietiekami elastīgi piemērot ES valsts atbalsta noteikumus, lai tie varētu sociāli un ekonomiski pieņemamā veidā atteikties no ogļu izmantošanas.

RK locekļu sanāksmes laikā tika apspriesti un pieņemti atzinumi:

Īstenošanas ziņojums par publisko iepirkumu ”, ziņotājs Tomass Habermans ( Thomas Habermann ) (DE/PPE)

Reģionu un pilsētu ieguldījums virzībā uz jaunu ES politikas satvaru mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ”, ziņotājs Tadeušs Truskolaskis ( Tadeusz Truskolaski ) (PL/EA)

Piezīme redaktoriem

* NUTS klasifikācija (kopējā statistiski teritoriālo vienību klasifikācija) ir hierarhiska ES ekonomiskās teritorijas iedalījuma sistēma, kas tiek izmantota Eiropas reģionālo statistikas datu vākšanai, pilnveidošanai un saskaņošanai, reģionu sociāli ekonomiskai analīzei un ES reģionālās politikas veidošanai. Eurostat katrai ES dalībvalstij ar tās piekrišanu ir izveidojis triju NUTS līmeņu hierarhiju; dažu līmeņu apakšiedalījums ne vienmēr atbilst valsts administratīvajam iedalījumam.

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023