Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni — klimatneitrālas un digitālas Eiropas pārveides centrā  
ES pilsētu un reģionu asambleja norāda, ka iekļaujoša Eiropas digitalizācijas programma un daudzlīmeņu dialogs ir vienīgais veids, kā sasniegt Eiropas mērķus enerģētikas un klimata jomā.

Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Rumānija šonedēļ Bukarestē rīkoja divus augsta līmeņa pasākumus, kuros piedalījās daudzi Eiropas Reģionu komitejas (RK) pārstāvji, proti, “Digitālo asambleju 2019” un Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā ( SET ) plāna 12. konferenci. ES pilsētas un reģioni uzsvēra, ka iekļautība ir Eiropas digitalizācijas stratēģijas svarīgākais elements, brīdinot, ka efektīvs daudzlīmeņu dialogs ir vienīgais veids, kā sasniegt ES mērķus enerģētikas un klimata jomā, kā arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus.

“Digitālā asambleja 2019” — ES augstākā līmeņa forums, kurā tiek izvērtēti digitālā vienotā tirgus (DVT) stratēģijas sasniegumi — ir atbalstījusi RK prasību nodrošināt, ka būtisks turpmākās DVT stratēģijas elements ir iekļautība. Bukarestē RK pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar ceļvedi “Digitālā Eiropa visiem” — priekšlikumu kopumu, ko iesnieguši RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ) un kas palīdz atjaunot Eiropas Komisijas pilnvaras digitālā vienotā tirgus jomā nākamajiem pieciem gadiem.

Viens no augsta līmeņa referentiem — priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula (FI/PPE) — “Digitālās asamblejas” noslēguma sesijā teica: “Digitālā revolūcija sākas vietējā līmenī . Mums ir jānodrošina, ka Eiropas digitalizācija ir pilnībā iekļaujoša un neaizmirst nevienu kopienu. Ir ļoti svarīgi, lai digitāli un ilgtspējīgi risinājumi būtu pieejami visiem un par pieņemamu cenu. Mums ir arī jāsavieno lietu internets ar tādām jomām kā transports, energoefektivitāte un aprites ekonomika, lai izveidotu saikni starp Eiropas digitalizāciju un ES enerģētikas un klimata mērķu un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.”

RK dokumentā “Digitālā Eiropa visiem” ir iekļauts arī priekšlikums izveidot vietēja līmeņa digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu , lai labāk atspoguļotu informāciju par Eiropas pilsētu un reģionu atšķirīgajām situācijām digitālajā jomā. RK priekšlikumi par vienotā tirgus digitalizāciju tagad tiks iesniegti nākamajai ES Padomes prezidentvalstij Somijai, un tos apspriedīs diskusijās par programmu “Digitālā Eiropa” , ko pirmo reizi ierosināja 2018. gada jūnijā.

Tiperēri ( Tipperary ) grāfistes padomes priekšsēdētājs un RK loceklis Maikls Mērfijs ( Michel Murphy , IE/PPE) Bukarestē saņēma vienu no pirmajiem Wifi4EU kuponiem 15 000 EUR vērtībā bezmaksas Wi-Fi uzstādīšanai savā kopienā. WiFi4EU ir jauna ES sistēma, kas vietējām kopienām nodrošina bezmaksas piekļuvi Wi-Fi .

No 12. līdz 14. jūnijam Bukarestē notika arī RK Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas ( ENVE ) 24. sanāksme . Sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Rumānijas Pašvaldību apvienību un ES Padomes prezidentvalsti Rumāniju Reģionu komiteja piedalījās SET plāna konferences organizēšanā. Priekšsēdētāja vietnieks M. Markula uzsvēra, ka Eiropa nespēs ne sasniegt 2050. gadā paredzēto oglekļa neitralitāti, ne arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, ja nebūs ciešas un strukturētas partnerības starp Eiropas Savienību, akadēmiskajām aprindām, uzņēmumiem un valsts, reģionālo un vietējo pārvaldes līmeni.

“Ir būtiski nacionālo enerģētikas un klimata plānu izstrādē labāk iesaistīt reģionālo un vietējo līmeni, un šajā sakarā izšķiroša nozīme ir nākamās ES prezidentvalsts Somijas darba grafikam. Ir jāturpina mūsu Rumānijas kolēģu darbs pie tīras enerģijas tiesību aktu kopuma īstenošanas, jo īpaši saistībā ar enerģētikas savienības integrāciju dalībvalstu politikas nostādnēs un konkrētāk — nacionālajos enerģētikas un klimata plānos. Mums jānodrošina, ka katrā no šiem plāniem ir iekļauti pietiekami vērienīgi enerģētikas un klimata mērķi. Pāreju uz tīru enerģiju dalībvalstis varēs sekmīgi īstenot tikai tad, ja izveidos strukturētu daudzlīmeņu dialogu, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kā arī uzņēmumi un pilsoniskā sabiedrība ,” SET plāna konferences noslēguma sesijā paziņoja priekšsēdētāja pirmais vietnieks M. Markula.

“Somijas prezidentūras laikā mūsu pilsētas un reģioni vēlas parādīt, kā tiek izstrādāti un īstenoti vietējie enerģētikas un klimata plāni. RK var izmantot un izmantos dažādus instrumentus, lai priekšgājējus no visiem ES reģioniem rosinātu uzņemties vadību ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā,” M. Markula noslēgumā sacīja.

Plašāka informācija:

SET plāna konferencē “Kā pārkārtot enerģētiku vietējā līmenī” tika aplūkotas stratēģijas, kas vajadzīgas vietējā un reģionālā līmenī, lai paātrinātu ilgtspējīgu enerģētikas pārkārtošanu, un tika analizētas pašlaik pieejamās ieguldījumu iespējas, kas dod iespēju izmantot uzņēmumu potenciālu izveidot inovatīvu mazoglekļa ekonomiku vietējā un reģionālajā līmenī. Dalībnieki novērtēja vietējās problēmas un risinājumus dažādu enerģētikas sistēmu integrācijai un konkrētus veidus, kā SET plāns veicina vietējo ekonomiku dekarbonizāciju.

Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā ( SET ) plāna mērķis ir paātrināt mazoglekļa tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. Tā uzdevums ir uzlabot jaunās tehnoloģijas un samazināt izmaksas, koordinējot valsts līmeņa pētniecības darbu un palīdzot finansēt projektus.

Ceļvedī “Digitālā Eiropa visiem” , ko parakstījuši RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula, RK iepazīstina ar saviem ierosinājumiem nākamajai Eiropas Komisijai, tostarp:

izveidot Eiropas digitālās inovācijas centru tīklu, kas būtu sasaistīts ar reģionālām pārdomātas specializācijas stratēģijām;

izmantot dažādus ES finansēšanas instrumentus, tostarp struktūrfondus, lai veicinātu digitālās inovācijas centru dibināšanu un ātrdarbīgu platjoslas pieslēgumu visos ES reģionos;

veidot reģionālas digitālo prasmju alianses kopā ar izglītības un apmācības sektoru, lai apmierinātu vietējo uzņēmumu pieprasījumu pēc digitālajām prasmēm;

pārskatīt publiskā iepirkuma direktīvu, lai veicinātu viedu pakalpojumu ērtu izvēršanu ciešā sadarbībā ar digitālās inovācijas centriem; optimāli izmantot kolektīvā iepirkuma līgumus un sadarboties ar Eiropas Investīciju banku, lai atvieglotu kolektīvos iepirkumus;

izsludināt aicinājumu katrā dalībvalstī izraudzīties viedus paraugciematus un reģionus un nodrošināt mērķtiecīgus apmācības un integrācijas pasākumus;

vietējā līmenī izmantot jaunus digitālos risinājumus pastāvīgam dialogam ar iedzīvotājiem par plašu jautājumu klāstu, no kiberdrošības līdz digitāliem sabiedriskajiem pakalpojumiem;

nodrošināt 700 mazām un vidēja lieluma pilsētām Eiropas kuponu shēmu e-pārvaldes revīzijai, kuras ietvaros vietējo pašvaldību eksperti sniegtu 15 dienu konsultāciju pakalpojumus pilsētas domei;

ieviest lietderīgu indikatoru kopumu, ar ko mērīt vietējā un reģionālajā līmenī panākto progresu, un regulāri publicēt ziņojumu par pašreizējo stāvokli attiecībā uz digitālā vienotā tirgus vietējo/reģionālo dimensiju.

“Digitālā asambleja 2019” ir forums, kurā ieinteresētās personas izvērtē digitālā vienotā tirgus stratēģijas sasniegumus, izdara secinājumus un apmainās ar viedokļiem par turpmākās digitālās politikas aprisēm. Šis pasākums ir arī lieliska iespēja parādīt, kā digitalizācija pārveido mūsu sabiedrību un ekonomiku un kā tā var palīdzēt panākt pozitīvas pārmaiņas mūsu dzīvē. Asambleju kopīgi organizē Eiropas Komisija un ES Padomes prezidentvalsts Rumānija.

Kontaktpersonas:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023