Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Priekšsēdētājs A. Dzidzikosts un komisāre E. Ferreira aicina pastiprināt sadarbību starp ES, dalībvalstīm, reģioniem, pilsētām un ciematiem, lai nodrošinātu taisnīgu atveseļošanos  

Reģionālā un vietējā līmeņa vadītāji un ES kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira 4. februārī apsprieda, kā paātrināt jaunu kohēzijas politikas programmu uzsākšanu, nodrošināt to savlaicīgu īstenošanu un tās integrēt valstu atveseļošanas plānos.

Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Eiropas Savienība ir nodrošinājusi vēl nepieredzēti apjomīgus ieguldījumus taisnīgas, zaļas un digitālas atveseļošanas atbalstam. Iniciatīva React EU , Taisnīgas pārkārtošanās fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fondus lauku attīstībai, kā arī Atveseļošanas un noturības mehānisms veido unikālu instrumentu kopumu, kas var nodrošināt iekļaujošu atveseļošanu, kā arī taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Visu pieejamo ES līdzekļu apgūšana un izmantošana ir sarežģīts valsts un pašvaldību iestāžu uzdevums. Plenārsēdes debatēs tika uzsvērts, centralizācija un lejupēji risinājumi var apdraudēt ieguldījumu ietekmi vairākās dalībvalstīs. Tāpēc RK locekļi un komisāre Elīza Ferreira ( Elisa Ferreira ) aicināja saskaņā ar partnerības principu pilnībā iesaistīt pašvaldības visaptverošu atveseļošanas plānu izstrādē, lai pēc iespējas labāk izmantotu sinerģiju starp visiem pieejamajiem instrumentiem. “Mēs saskaramies ar vēl nepieredzētām īstenošanas problēmām, un, tikai strādājot kopā, mēs varam gūt panākumus. Ārkārtas situācijās kohēzijas politikas pārvaldība bieži vien tiek centralizēta, un programmas nav labi saskaņotas ar valstu atveseļošanas plāniem. Tāpēc mēs sadarbosimies ar komisāri E. Ferreiru, lai paātrinātu jaunu programmu uzsākšanu, atbalstītu to īstenošanu un popularizētu kohēzijas politikas pievienoto vērtību un devumu iedzīvotāju ikdienas dzīvē,” teica Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) .

“Turpmākajos gados daudzos reģionos ES finansējums divkāršosies vai pat trīskāršosies. Ir vairāk instrumentu, vairāk iespēju un vairāk ieguldījumu nekā jebkad agrāk. Ir svarīgi, lai tie tiktu izmantoti visaptverošās un tālredzīgās valstu stratēģijās, kas ir mūsu kopējo ES prioritāšu pamatā. Lai nodrošinātu papildināmību, konsekvenci un teritoriālo ietekmi, ir izšķiroši šo stratēģiju un plānu sagatavošanā iesaistīt pašvaldības, kā arī sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību,” sacīja kohēzijas un reformu komisāre E. Ferreira .

“Eiropas Savienībai ir unikāla iespēja dot ieguldījumu zaļā kursa mērķu sasniegšanā. Jaunajā plānošanas periodā kohēzijas ekoloģizācija ir viena no prioritātēm,” sacīja Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālās asamblejas loceklis Vašku Kurdeiru ( Vasco Cordeiro ). Viņš piebilda: “Ar pienācīgu finansējumu vien nav pietiekami. Ir vajadzīga arī vienkāršošana un lielākas iespējas ieguldīt.”

Visi Eiropas reģioni steidzamības kārtā gatavo vietējās programmas, kas jāīsteno pēc kohēzijas politikas regulu pieņemšanas novembrī. Mēs jau esam aizkavējušies, taču vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvji ir apņēmušies panākt, lai šis jaunais plānošanas periods būtu veiksmīgs. Lai to sasniegtu, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka Atveseļošanas un noturības mehānisms papildina mūsu centienus. Konsekvenci un efektivitāti nodrošināt varēs tikai tad, ja tiks ņemtas vērā teritoriju vajadzības,” teica Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) .

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023