Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Tilta veidošana starp Eiropas iestādēm un iedzīvotājiem: Eiropas pilsoņu iniciatīvām ir jāietekmē ES likumdošanas process  

Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji ir gatavi veicināt pilsoņu iniciatīvas ar teritoriālu ietekmi

RK 142. plenārsesijā pašvaldību vadītāji pirmo reizi uzaicināja divu Eiropas pilsoņu iniciatīvu pārstāvjus, klātesot Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniekam Pedru Silvam Pereiram (Pedro Silva Pereira), kurš atbild par Eiropas demokrātiju un Eiropas pilsoņu iniciatīvām, un jaunievēlētajai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājai Kristai Švengai (Christa Schweng). Ar šo iniciatīvu RK uzsāk debates par demokrātiju, gatavojoties konferencei par Eiropas nākotni, un apliecina savu apņemšanos atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas ietilpst tās politiskajās kompetencēs un ir politiski nozīmīgas pašvaldībām. Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) veicina un atbalsta RK politisko prioritāti – tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, un RK kā iedzīvotājiem tuvākā pārvaldes līmeņa pārstāve ir galvenais partneris to popularizēšanā. Ja Eiropas Komisija neveic pienācīgus turpmākos likumdošanas pasākumus, tas ne tikai rada vilšanos miljoniem iedzīvotāju, bet arī var radīt negatīvu attieksmi pret Eiropas iestādēm.

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) tika izveidota 2011. gadā. Tas ir līdzdalības demokrātijas instruments Eiropas Savienībā, kas ļauj iedzīvotājiem aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu ES Līgumus. Saskaņā ar ESAO 2020. gada ziņojumu par ieinteresētību apspriešanās demokrātijā visā Eiropas Savienībā pēdējo 40 gadu laikā pārstāvības apspriešanās procesi ir biežāk izmantoti vietējā (52 %) un reģionālajā (30 %) līmenī. Tāpēc pašvaldības ir dabiski partneri centienos popularizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvas ar teritoriālu ietekmi. To var veikt trijos veidos: pirmkārt, RK locekļi var kolektīvi nolemt atbalstīt konkrētas EPI mērķi, izmantojot pašiniciatīvas atzinumus vai rezolūcijas; otrkārt, kāds no RK locekļiem var konkrēto jautājumu izvirzīt plenārsesijas debatēs par vietējo un reģionālo tematiku visā ES; treškārt, EPI varētu integrēt CitizEN – “Pilsoņu iesaiste ES tīklā” – instrumentā, ko RK ieviesa saistībā ar gatavošanos konferencei par Eiropas nākotni.

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vasko Kordeiro ( Vasco Cordeiro ) sacīja: “Eiropas pilsoņu iniciatīvas varētu būt nozīmīgs instruments demokrātijas uzlabošanai Eiropas Savienībā. Mums ir vienmēr jāņem par pamatu demokrātija, tiesību aktu labāka izstrāde un aktīvas subsidiaritātes princips. Ja pilsoņu iniciatīvas netiks pienācīgi atbalstītas, pastāv risks, ka tās cietīs neveiksmi, radot papildu neapmierinātību iedzīvotāju vidū un mazinot viņu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Tām vajadzētu būt ne tikai aizraujošām akadēmiskām debatēm, bet arī politiskām debatēm konferencē par Eiropas nākotni, lai rastu jaunus veidus, kā stiprināt ES demokrātiskos pamatus.”

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Eiropas demokrātijas un Eiropas pilsoņu iniciatīvas jautājumos Pedru Silva Pereira sacīja: “Eiropas pilsoņu iniciatīva ir svarīgs instruments, kas paredzēts, lai veicinātu Eiropas iedzīvotāju līdzdalību Savienības likumdošanas procesā. Šajā ar Lisabonas līgumu ieviestajā procesā ir notikušas vairākas izmaiņas, lai atvieglotu tā pieejamību, nodrošinot arī lielāku pārredzamību ES lēmumu pieņemšanā. Laikā, kad mēs vēlamies uzsākt padziļinātu diskusiju par Eiropas nākotni, Eiropas pilsoņu iniciatīva var būt piemērs tam, kā vēl vairāk paplašināt mijiedarbību starp iedzīvotājiem un ES iestādēm, jo īpaši Eiropas Parlamentu, un kā stiprināt līdzdalības demokrātijas mehānismus. Grūti iedomāties vēl piemērotāku laiku Reģionu komitejas iniciatīvai, kas nodrošina, ka reģionālie dalībnieki ir cieši iesaistīti nepārtrauktā Eiropas demokrātijas uzlabošanas procesā.”

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Krista Švenga sacīja: “ES politikas centrā mums ir jāizvirza cilvēki, neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar mūsu Komitejā pārstāvēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju starpniecību, vai izmantojot tādus instrumentus kā EPI. EESK ES līmenī un Komitejas locekļi savās attiecīgajās valstīs, palielinot informētību par EPI, turpinās to popularizēt, lai EPI būtu labāk pazīstama iedzīvotājiem un līdz ar to tiktu vairāk izmantota. Mēs vēlamies iesaistīt iedzīvotājus un jēgpilni stimulēt viņu līdzdalību, jo ES vajadzētu būt pēc iespējas tuvāk saviem iedzīvotājiem un pelnīt viņu uzticēšanos. Mūsu komitejām ir svarīga loma kā starpniekiem ne tikai ES līmenī, bet arī valstu, reģionālajā un vietējā līmenī.”

Ar EPI “ Minority SafePack  — miljons parakstu par daudzveidību Eiropā ” iepazīstināja viens no tās organizatoriem un bijušais RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), aicinot ES uzlabot nacionālo un lingvistisko minoritāšu pārstāvju aizsardzību un centienus Savienībā stiprināt kultūras un valodu daudzveidību. Tā ir viena no septiņām EPI, kas ir ieguvušas pietiekami daudz parakstu, veiksmīgi izgājušas visus procedūras posmus un ir iesniegtas Komisijai.

Vēlētāji bez robežām. Pilnas politiskās tiesības ES pilsoņiem ” ir viena no pašreizējām 14 EPI (t. i., atvērtām iniciatīvām parakstu vākšanas procesā). To iesniedza Benjamino Brunati ( Beniamino Brunati ), un tā aicina īstenot reformas, lai stiprinātu esošās ES pilsoņu tiesības balsot un kandidēt Eiropas un pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas valstī, un izstrādāt jaunus tiesību aktus, lai tās attiecinātu arī uz reģionālajām un valsts līmeņa vēlēšanām un referendumiem.

CitizEN – Pilsoņu iesaiste ES tīklā – ir instruments, ko RK ir ierosinājusi savā atzinumā “ Vietējās un reģionālās pašvaldības pastāvīgajā dialogā ar iedzīvotājiem ” (ziņotājs Deklans Makdonels ( Declan McDonnell , IE/EA)) un kura mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus politikas veidošanā. CitizEN tīkla darbību varētu uzsākt konferencē par Eiropas nākotni ar mērķi padarīt to par pastāvīgu mehānismu nākotnē. Tīklam būtu trīs mērķi:

– stiprināt mijiedarbību starp Eiropas iestādēm un iedzīvotājiem, izmantojot tiešas metodes iesaistei vietējā un reģionālajā līmenī;

– sniegt iesaistīšanas metožu piemērus, ko var izmantot gan formāli, gan neformāli;

– apkopot informāciju un apmainīties ar valstu, reģionālā un vietējā līmeņa labas prakses piemēriem, kuri atspoguļo visā Eiropas Savienībā īstenotas iedzīvotāju iesaistīšanas iniciatīvas.

EPI organizatoriem būtu jāizmanto iespēja, ko sniegs gaidāmās debates konferencē par Eiropas nākotni. CitizEN tīkls varētu kļūt par stabilu un pastāvīgu struktūru, kas turpinātu konferencē sākto darbu un nodrošinātu, ka iedzīvotāji tiek pienācīgi informēti un var tikt iesaistīti uzraudzības un novērtēšanas posmos.

Uzziņai:

Kopš 2020. gada 1. janvāra tiek piemēroti jauni noteikumi, lai padarītu EPI pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu organizatoriem un atbalstītājiem. Galvenais tehniskais jauninājums ir centralizēta parakstu vākšanas tiešsaistes sistēma, ko pārvalda Eiropas Komisija. Šis pakalpojums tiek piedāvāts bez maksas, un tas ļauj iedzīvotājiem parakstīties, izmantojot e-identifikāciju. Organizatori var arī izvēlēties iespēju izveidot savu individuālo parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu līdz 2022. gada beigām. Kopš 2012. gada ir reģistrētas 75 iniciatīvas.

RK par šo tematu ir pieņēmusi trīs atzinumus:

- Eiropas pilsoņu iniciatīva (CDR 167/2010), pieņemts 2010. gadā, ziņotāja: Sonia Masini ;

Eiropas pilsoņu iniciatīva (CIVEX-VI/005), pieņemts 2015. gada oktobrī, ziņotājs: Luc Van den Brande ;

Regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (CIVEX-VI/028), pieņemts 2018. gada martā, ziņotājs: Luc Van den Brande .

Atzinumā “Pārdomas par Eiropu: vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis par to, kā atjaunot uzticēšanos Eiropas Savienībai” , kas pieņemts 2018. gada oktobrī, EPI ir skatīta plašākā demokrātijas un pilsoņu līdzdalības kontekstā: “ (..) būtu jāstiprina līdzdalības instrumenti, piemēram, Eiropas pilsoņu iniciatīva; kā papildu instruments pārstāvības demokrātijas esošajām struktūrām ES līmenī, kā arī citiem inovatīviem elementiem, kas paredzēti, lai sekmētu iesaistošu lēmumu pieņemšanu un pastāvīgu dialogu, EPI var palīdzēt mobilizēt iedzīvotājus kopīgam mērķim, izcelt svarīgu politisku jautājumu Eiropas dimensiju un sekmēt Eiropas mēroga debašu un atbilstīgas sabiedriskās domas veidošanos ”.

Raugoties no šīs perspektīvas, RK rezolūcijā par priekšlikumiem jaunajām Eiropas Savienības likumdošanas pilnvarām , kas pieņemta 2019. gada jūnijā, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir minēta starp esošajiem līdzdalības demokrātijas instrumentiem, kas stiprina ES leģitimitāti un demokrātiskos pamatus un kas būtu jāpapildina ar jauniem instrumentiem, piemēram, pastāvīgu sistēmu dialogam ar iedzīvotājiem.

Kontaktpersona:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tālr. +32 (0)473 52 41 15

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023