Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Brexit: ES sarunu vadītājs Mišels Barnjē ( Michel Barnier ) kopā ar pašvaldību pārstāvjiem debatē par ietekmi uz reģioniem un pilsētām  
RK 22. un 23. marta plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi: debates par Eiropas nākotni ar Eiropas Parlamenta deputātu Giju Verhofstadtu (Guy Verhofstadt) , Elmāru Broku (Elmar Brok) un Jo Lainenu (Jo Leinen) ; debates par ES pārtikas politiku ar ES komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis) un debates par katastrofu riska mazināšanu ar komisāru Hristu Stiljanidi (Christos Stylianides)

22. martā, proti, īsi pirms tam, kad Apvienotā Karaliste (AK) uzsāks sarunas par izstāšanos no ES, Mišels Barnjē, kas vadīs šīs sarunas, apspriedīsies ar Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļiem par AK lēmuma ietekmi uz pilsētām un reģioniem. Nākamajā dienā vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji paudīs savu nostāju, balsojot par rezolūciju par Brexit.

Debates par Eiropas nākotni

Plenārsesijas pirmajā dienā ES vietējo un reģionālo politiķu asambleja kopā ar trīs vadošajiem Eiropas Parlamenta deputātiem apspriedīs Eiropas Komisijas balto grāmatu par Eiropas nākotni. Debates par Eiropas nākotni ir daļa no plašākām pašreiz notiekošām RK politiskajām pārdomām par ES virzienu. Tas ir process, kura laikā RK šogad visā Eiropā rīkos daudzus jo daudzus pilsoniskā dialoga pasākumus. Debatēs savu ieguldījumu sniegs divi Eiropas Parlamenta deputāti G. Verhofstadts (BE/ALDE) un E. Broks (DE/PPE), kas izstrādājuši ziņojumus par ES reformu. Debatēs piedalīsies arī J. Lainens (DE/S&D), kas vada Eiropas Starptautisko kustību — lielāko Eiropas mēroga tīklu, kurā apvienojušās organizācijas, kas atbalsta Eiropas ideju. G. Verhofstadts arī pārstāv Eiropas Parlamentu ES sarunās ar Apvienoto Karalisti.

Sesija tiks straumēta internetā RK tīmekļa vietnē | Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Citi plenārsesijas darba kārtības jautājumi

Sendai pamatsistēma: kā pārvarēt dabas katastrofu sekas vietējā līmenī

Pagājušā gada 13. oktobrī RK un ANO Katastrofu riska mazināšanas birojs (UNISDR) parakstīja piecu gadu rīcības plānu, lai atbalstītu ES pilsētu un reģionu saskaņotāku rīcību, kuras mērķis ir dabas katastrofu ietekmes mazināšana. Ar rīcības plānu, ko parakstīja Starptautiskajā katastrofu riska novēršanas dienā, mēģināts panākt, ka Sendai pamatprogramma katastrofu riska mazināšanai laikposmā no 2015. līdz2030. gadam atspoguļojas konkrētos priekšlikumos vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Kujāvijas-Pomožes vojevodistes seimika priekšsēdētāja vietnieks Ādams Banašaks (Adam Banaszak) (PL/ECR) ir izstrādājis atzinumu par minēto plānu, kurā uzsvērta vajadzība vietējā līmenī atbalstīt katastrofu riska mazināšanas platformu veidošanu un popularizēšanu. Pirms balsojuma RK locekļi dalīsies domās ar humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāru Hristu Stiljanidi.

Veselības aprūpes sistēmu sadarbība

Atzinumu par tematu “Veselības aprūpes sistēmu integrācija, sadarbība un veiktspēja”, ir izstrādājusi Dālarnas landstinga locekle Birgita Sakredeusa (Birgitta Sacrédeus) (SE/PPE), un tajā galvenā uzmanība pievērsta šādiem jautājumiem: kādā veidā Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta dalībvalstis un vietējās un reģionālās pašvaldības to centienos uzlabot sabiedrības veselību un pilnveidot veselības aprūpi un kādā veidā pārrobežu sadarbība var sekmēt Eiropas veselības aprūpes sistēmas izveidošanu. Atbilstošai un ilgtspējīgai veselības aprūpes finansēšanai ir būtiska nozīme, lai varētu nodrošināt vispārēju, pieejamu un kvalitatīvi augstvērtīgu veselības aprūpi. Ziņotāja vērš īpašu uzmanību uz garīgās veselības problēmām un hroniskām slimībām, kas veselības aprūpes un citām sociālās drošības sistēmām rada lielāko daļu izmaksu.

Ilgtspējīga pārtikas politika

Bolcāno autonomās provinces padomes priekšsēdētājs un reģionālās padomes loceklis Arno Kompačers (Arno Kompatscher) (IT/PPE) ir izstrādājis atzinumu, kura mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un ilgtspējīgus patēriņa modeļus, taču arī veicināt saiknes izveidi starp pārtikas un citām politikas jomām. Ilgtspējīgai ES pārtikas politikai saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības pieeju jābalstās uz demokrātisku regulējumu, tai jābūt veidotai atbilstīgi kopīgam ilgtermiņa redzējumam un jāpamatojas uz jaunākajām zinātniskajām atziņām. Minētajā atzinumā ir ierosinātas iniciatīvas un pasākumi, kas no vietējās un reģionālās perspektīvas ļautu atbalstīt ES pārtikas politiku. Ar RK locekļiem domās dalīsies ES veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis.

Pārdomāta specializācija

Mikels Iruho ( Mikel Irujo ) (ES/ EA ), Navarras delegācijas vadītājs Briselē, ir izstrādājis atzinumu , kurā apgalvo, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām jāsadarbojas, radot vērtības ķēdes, lai izstrādātu pārdomātas specializācijas stratēģijas, kas ļautu efektīvi izmantot reģiona priekšrocības un resursus. Tāpēc pašreizējais regulējums jāpārskata tā, lai būtu iespējams veidot sinerģiju starp finanšu instrumentiem un reģionālās politikas pasākumiem, kā arī lielāku darbu ieguldīt stratēģiju plānošanā, izstrādē, īstenošanā, uzraudzīšanā un turpināšanā. Debatēs piedalīsies Eiropas Parlamenta referents Ramons Luiss Valkarsels Siso ( Ramón Luís Valcárcel Siso ) (ES/ PPE ), kas ir arī EP priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos.

Tajā pašā dienā RK rīko arī konferenci par aglomerāciju nozīmi turpmākajā kohēzijas politikā.

Konferences mērķis ir uzsvērt lielo pilsētu un aglomerāciju lomu ES kohēzijas politikā un struktūrfondu pārvaldīšanā. Debašu secinājumi tiks izmantoti, lai izvērtētu aglomerāciju ieguldījumu pašreizējo ES politikas pasākumu īstenošanā un līdzekļu izmantošanā un lai noteiktu, kā varētu mainīt to lomu gaidāmajā kohēzijas politikā pēc 2020. gada. Plašāka informācija pieeja šeit.

Citi atzinumi/rezolūcijas, ko plānots pieņemt:

Leģislatīvu aktu priekšlikumi par Kopīgu centienu lēmumu un LULUCF regulu (par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību)

Rezolūcija “Eiropas Reģionu komitejas prioritātes Eiropas Komisijas 2018. gada darba programmai”

Rezolūcija “Tiesiskums Eiropas Savienībā no vietējās un reģionālās perspektīvas”

Praktiska informācija

Kur: Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē, Paul Henri Spaak ēkā, 60 rue Wiertz, Briselē

Kad: 22. martā 14.45–20.45; 23. martā 9.00–13.00.

• Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

• Sesija tiks straumēta internetā RK tīmekļa vietnē

• Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Sekojiet @EU_CoR , #CoRplenary

Kontaktpersonas:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tālr. +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Tālr. +32 2 282 2409

Mob. tālr. +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

Tālr. +32 2 282 2063

Mob. tālr. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tālr. +32 2 282 2366

Mob. tālr. +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR, EN)

Tālr. +32 2 282 2289

Mob. tālr. +32 473 85 860 530

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tālr. +32 2 282 2289

Mob. tālr. +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Fotogrāfa pakalpojumi

Tālr. +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Audiovizuālie pakalpojumi

Tālr. +32 2 282 2532,

mob. tālr. +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Share: