Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Taisnīgas pārkārtošanās fonda pamatā jābūt sociālajiem un vides kritērijiem  

Šajā intervijā Vojko Obersnels ( Vojko Obersnel ) (HR/PSE), Rijekas mērs un ziņotājs atzinumam par Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF), atbild uz pieciem jautājumiem par ES iniciatīvu, kas paredz atbalstīt tos reģionus, kurus pāreja uz mazoglekļa ekonomiku skar visvairāk. Ierosinātais TPF budžets saistībā ar Covid-19 ir palielināts no 7,5 miljardiem EUR līdz 40 miljardiem EUR. Eiropas Reģionu komiteja 2020. gada jūlija plenārsesijā pieņēma atzinumu par TPF, paužot gandarījumu par to, ka ES atbalsta sociāli taisnīgu un ilgtspējīgu zaļo pārkārtošanos.

Kopā ar pārkārtošanās shēmu, kura noteikta programmā “ InvestEU ”, un publiskā sektora aizdevumu mehānismu, ko atbalsta no ES budžeta, Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir viens no trim Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem. Mērķis ir palīdzēt pāriet uz klimatneitralitāti tiem reģioniem, kas ir ļoti atkarīgi no fosilā kurināmā, tostarp akmeņoglēm, kūdras un degslānekļa vai no tādiem rūpnieciskiem procesiem, kuros ir liela siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.  

Kādi ir svarīgākie jūsu atzinuma vēstījumi?

Pieņemtajā RK atzinumā sociālie un vides kritēriji ir izvirzīti par centrālo Taisnīgas pārkārtošanās fonda elementu. Šis fonds būs cieši saistīts ar Eiropas zaļā kursa mērķiem un gādās, ka reģioni, kas no tā gūs labumu, skaidri apņemas ievērot Parīzes nolīgumu, īstenot ES mērķi — līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti — un sasniegt 2030. gada vidēja termiņa mērķus. RK atzinumā ir pausts gandarījums par TPF budžeta palielinājumu. Atzinumā norādīts, ka papildu iemaksas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda + (ESF+) būtu jāveic brīvprātīgi. Tas pašvaldībām dos elastību, kas vajadzīga, lai finansētu darba tirgus programmas, izmantojot ESF+, un projektus, kas kopā ar TPF veicina zaļo pārkārtošanos.

Kā jūsu atzinums var ietekmēt likumdošanas pārrunas, kuras risina likumdevēji?

Jau atzinuma projekta sagatavošanas posmā es par šo tematu organizēju vairākas tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātiem. Arī Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komiteju (REGI) man bija iespēja iepazīstināt ar atzinuma projektā paustajām idejām un tādējādi jau procesa sākumā vērst uzmanību uz aspektiem, kas svarīgi no vietējās un reģionālās perspektīvas. No 19 ieteikumiem, ar kuriem nācu klajā savā atzinuma projektā, 11 tika iesniegti kā grozījumi Eiropas Parlamentā. Tādējādi daudzos svarīgos aspektos Eiropas Reģionu komiteja ir veiksmīgi ietekmējusi Eiropas Parlamentu. Turklāt mēs esam neoficiāli sazinājušies ar ES prezidentvalsts Vācijas pārstāvjiem un esam gandarīti, ka vairāki mūsu ieteikumi ir iekļauti arī Padomes tekstā.

Kāda ir jaunā fonda loma zaļajā kursā un atveseļošanās procesā pēc Covid-19 pandēmijas? Kā jaunais fonds palīdzēs visvairāk skartajiem reģioniem?

Covid-19 pandēmija pamatoti ir pievērsusi Eiropas Savienības un visas pasaules galveno uzmanību cilvēku dzīvības glābšanai, darbvietu aizsardzībai un ekonomikas atveseļošanai. Tomēr esmu gandarīts, ka Eiropas Komisija nav ignorējusi arī svarīgo cīņu pret klimata pārmaiņām un pat ievērojami palielinājusi Taisnīgas pārkārtošanās fonda budžetu no 7,5 miljardiem EUR līdz 40 miljardiem EUR. Šis pārskatītais TPF budžets ļaus skartajiem reģioniem virzīties uz videi nekaitīgu, ilgtspējīgu un sociāli taisnīgu pārkārtošanos un īstenot Eiropas zaļā kursa mērķus. Krīzes skartos reģionus atbalstīs kohēzijas politikas programmas un jo īpaši jaunizveidotā programma REACT-EU . Eiropas atbalsts ir vajadzīgs gan pārejai uz zaļu ekonomiku, gan ekonomikas atlabšanai pēc krīzes.

Kā pārkārtošanās procesā varētu palielināt pašvaldību lomu? Ko iestādes (gan ES, gan valstu, gan reģionu līmenī) var darīt, lai pārejas posmā esošu reģionu reālās vajadzības sasaistītu ar TPF politiskajām prioritātēm?

Pašvaldībām ir ļoti svarīga nozīme zaļā kursa īstenošanā, taču sekmīgai vides projektu realizēšanai ir vajadzīgs kas vairāk par finansējuma budžetu. Pirmkārt un galvenokārt ir vajadzīga iedzīvotāju piekrišana iesaistīties gan cīņā pret klimata pārmaiņām, gan pārejā uz zaļu ekonomiku. Man kā mēram ir pienākums uzklausīt savus iedzīvotājus un iesaistīt viņus ikvienā īstenojamā projektā neatkarīgi no tā, vai tiesību akti ir pieņemti vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Tas attiecas arī uz Taisnīgas pārkārtošanās fondu. Ogļraktuvju strādniekiem TPF var dot reālu labumu tikai tad, ja to īsteno sociāli taisnīgi. Tāpēc savā atzinumā esmu uzsvēris TPF sociālos aspektus. Mums ir vajadzīgi mūsu iedzīvotāji, lai nodrošinātu fonda panākumus, un iedzīvotājiem esam vajadzīgi mēs, kam jārada pareizais satvars, lai neviens netiktu atstāts novārtā.

Kāds ir jūsu viedoklis par TPF pieejamības kritērijiem? Vai tie tiešām atbilst daudzo ES reģionu atšķirīgajiem scenārijiem?

Katram reģionam ir sava specifika, kas jāņem vērā. Turklāt ceļā uz klimatneitralitāti daudziem reģioniem ir atšķirīgas sākumpozīcijas. Tomēr ir jāparedz tādi noteikumi, kas būtu piemērojami visiem skartajiem reģioniem. Finansējuma iespējas, kas tika piedāvātas Taisnīgas pārkārtošanās fondam, nav nezināmas, jo lielāko daļu pasākumu varētu finansēt arī no citām kohēzijas politikas programmām. Tomēr ievirze, ko nodrošina TPF, līdz šim nepieredzētā veidā veicina Eiropas zaļā kursa īstenošanu. Pieņemtajā atzinumā Eiropas Reģionu komiteja ir iekļāvusi papildu rindkopu par finansējamām darbībām, kas pašvaldībām dod iespēju savas ierosinātās programmas elastīgi pielāgot attiecīgā reģiona īpašajām vajadzībām un īpatnībām.

Kontaktinformācija presei:

CarmenSchmidle

Tel.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023