Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Seši Eiropas reģioni saņem balvu par savu uzņēmējdarbības redzējumu virzībā uz ilgtspējīgu atveseļošanos  

Kastelo Brankko pašvaldība (Portugāle), Gabrovas pašvaldība (Bulgārija), Helsinku-Ūsimā reģions (Somija), Madrides reģions (Spānija), Provansa-Alpi-Azūra krasts (Francija) un Silēzijas vojevodiste (Polija) ir apbalvoti ar goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību (EER) 2021-2022”

Goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ) 2021.–2022. gadā ir saņēmuši šādi reģioni: Kastelo Brankko pašvaldība (Portugāle), Gabrovas pašvaldība (Bulgārija), Helsinku-Ūsimā reģions (Somija), Madrides reģions (Spānija), Provansa-Alpi-Azūra krasts (Francija) un Silēzijas vojevodiste (Polija). Šo goda nosaukumu Eiropas Reģionu komiteja (RK) piešķir reģioniem, kas nākuši klajā ar izcilu uzņēmējdarbības redzējumu un pārdomātu izaugsmes stratēģiju, ņemot vērā lielāka mēroga problēmas, ar kurām saskaras sabiedrība. 2021.–2022. gada apvienotā balva ir veltīta tematam “Uzņēmējdarbība virzībā uz ilgtspējīgu atveseļošanos”.

2021.–2022. gada EER balvu ir saņēmuši reģioni, kuri ir apliecinājuši spēju izmantot krīzi kā iespēju radoši atjaunot savas ekonomikas attīstības gaitu. RK apbalvo šīs teritorijas, kas rāda piemēru virzībā uz Eiropas ilgtspējīgu atveseļošanos.

Atklājot apbalvošanas ceremoniju, RK priekšsēdētājs Apostolos Tzitzikostas sacīja: “Apsveicu visus apbalvotos reģionus un to politiskos līderus, kas izstrādājuši drosmīgas un tālredzīgas uzņēmējdarbības stratēģijas. Covid-19 pandēmija ir radījusi grūtības visu dalībvalstu MVU. Tā liecina par nepieciešamību pārskatīt uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti izvērtēt ekonomikas prakses ietekmi un pārskatīt piegādes ķēžu noturību. Mums jāturpina atbalstīt mūsu MVU, kas ir izaugsmes virzītājspēks un nozīmīgi darba devēji reģionos.”

RK Ekonomikas politikas komisijas priekšsēdētājs Michael Murphy (IE/PPE) teica: “Reģioniem un pilsētām, kur dzīvo cilvēki ar uzņēmēja mentalitāti, ir labākas iespējas pārvarēt krīzes un attīstīties strauji mainīgajā pasaulē. Aicinu nesen apbalvotos Eiropas reģionus atzīmēt šo notikumu, popularizējot uzņēmējdarbību savā teritorijā, un censties veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu ekonomisko un sociālo vidi.”

EER balva ir tapusi, pateicoties RK ciešajai sadarbībai ar Eiropas Komisiju un Parlamentu. Lai sveiktu uzvarētājus, apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta ( GROW ĢD) direktora vietnieks Hubert Gambs un EP deputāte Eva Maydell . Uzstājoties ceremonijā, E. Maydell teica: “Covid-19 krīzes laikā daudzi Eiropas reģioni ir parādījuši elastību, noturību un uzturējuši uzņēmējdarbības garu. Esmu pārliecināta, ka mūsu uzņēmējdarbības reģioni būs Eiropas ekonomikas atveseļošanas virzītājspēks. Turpmākajos mēnešos un gados mums tie jāatbalsta ar ieguldījumiem un resursiem. Nav pieļaujams atkārtot vecās kļūdas – līdzekļi, ko tērējam, jānovirza reģioniem, kuri vēlas nākt klajā ar jauninājumiem, ņemot vērā sabiedrības sociālos un vides mērķus.”

2021.–2022. gada EER balvas saņēmēji

Madrides reģions (Spānija)

Madrides reģiona atveseļošanas plāns ir integrēts daudzlīmeņu ilgtermiņa attīstības stratēģijā, un tā pamatā galvenokārt ir sadarbības elementi, kuru mērķis ir veidot saikni starp publisko un privāto sektoru. Uzņēmējdarbības padomes izveide pulcēs dažādus uzņēmējus, mikrouzņēmumus un MVU un veicinās sinerģiju un tīkla efektus. Stratēģija ir cieši saistīta ar ES politikas pamatnostādnēm MVU jomā un mobilizē ievērojamus resursus. Jo īpaši ir ņemtas vērā sieviešu-uzņēmēju intereses.

Madrides reģiona priekšsēdētāja Izabella Diaz Ajuzo ( Isabel Diaz Ayuso ) sacīja: “Mēs uzskatām, ka labākais veids, kā pārvarēt ekonomikas un sociālo krīzi, kas apdraud Madridi, Spāniju un Eiropu, ir ļaut inovatīviem un radošiem uzņēmējiem vadīt atveseļošanos. Tāpēc tagad vairāk nekā jebkad mums tie ir jāatbalsta. Mēs vēlamies kļūt par ekonomikas dzinējspēku valstī, kas palīdzēs virzīt ekonomikas atlabšanu un nodarbinātības situācijas uzlabošanos Eiropas līmenī, kā tas jau bija krīzē šā gadsimta sākumā.

Provansa-Alpi-Azūra krasts (Francija)

Reģiona “Provansa-Alpi-Azūra krasts ( Région Sud )” izstrādātā MVU stratēģija ir iekļauta plašākā reģionālās attīstības plānā, kura mērķis ir reģionā pastiprināt uzņēmējdarbības garu, orientējoties uz ekonomikas ilgtspējīgas atveseļošanās modeli. Reģionu ir smagi skāris pašreizējais tūrisma nozares atslābums, un reģions paredz, ka to spēcīgi ietekmēs klimata pārmaiņas. Šajos sarežģītajos apstākļos reģiona iestādes mēģina radoši atjaunot vietējos ekonomikas ciklus un vēl vairāk izmantot iespējas, ko sniedz tā dinamiskā jaunuzņēmumu ekosistēma un augsto tehnoloģiju MVU. Spēcīgā reģionālā integrācija, jo īpaši reģiona ekonomiskās saiknes Vidusjūras reģionā, sniedz lielas iespējas atraisīt multiplikatora efektu sadarbības reģionos, rādot piemēru veiksmīgā pārejā uz zaļo ekonomiku.

Reģiona “Provansa-Alpi-Azūra krasts” priekšsēdētājs un tīkla Régions de France prezidents Renaud Muselier teica:

“Šodien Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionam ir liels gods saņemt šo balvu. Tas, ka tas ir vienīgais apbalvotais Francijas reģions un viens no apbalvotajiem sešiem reģioniem visā Eiropā, pierāda, cik radošs, dinamisks un uzņēmīgs ir mūsu reģions. Kopš 2020. gada marta esam darījuši visu iespējamo, lai strādātu kopā ar saviem ekonomiskajiem partneriem, tiem palīdzot pārvarēt šo vēsturisko krīzi. Šī balva ir tapusi, pateicoties saskaņotai sadarbībai ar Eiropas iestādēm un jo īpaši ar Eiropas Komisiju, kas ir izdarījusi pareizo izvēli, piešķirot reģioniem pilnvaras īstenot Eiropas atveseļošanas plānu.”

Silēzijas reģions (Polija)

Silēzijas reģions kopš 19. gadsimta ir bijis nozīmīgs kalnrūpniecības un metālapstrādes centrs, tāpēc smagās rūpniecības nozares tradicionāli ir veidojušas reģiona ekonomikas profilu. Ar strukturālajām reformām un Eiropas finansējuma pārdomātu piešķiršanu ir sākusies reģiona dažādo nozaru pamatīga modernizācija, un tiek attīstīta uz zināšanām balstīta ekonomika, veidojot spēcīgas saiknes starp augstskolām, pētniecības un izstrādes centriem un vietējiem uzņēmumiem. Pašreizējā pandēmija ir paātrinājusi Silēzijas reģiona ekonomikas pārveidi, un, ņemot vērā šo pieredzi, reģiona valdība ir nolēmusi ieviest plašu rūpniecības modernizācijas shēmu, proti, Zaļās Silēzijas stratēģiju, kurā aktīvi iesaistītas svarīgas ieinteresētās personas, MVU un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai kopīgi veidotu pāreju uz zaļo ekonomiku.

Silēzijas vojevodistes maršals un RK loceklis Jakub Chełstowski sacīja: “Goda nosaukums “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību 2021–2022” mums nozīmē ne tikai lielu atzinību, bet galvenokārt pienākumu īstenot turpmākas darbības, lai atbalstītu un veicinātu uzņēmējdarbību reģionā. EER goda nosaukums ir iespēja, ko Silēzijas vojevodiste pilnībā izmantos reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī.”

Gabrovas pašvaldība (Bulgārija)

Strauji attīstoties ražošanas un pārstrādes nozarei, Gabrovas pašvaldība ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem Bulgārijas ekonomikas centriem. Reģiona stratēģiskais mērķis ir orientēt savu ekonomikas modeli uz lielāku noturību un ekoloģisku ilgtspēju. Līdztekus šai pārejai tiek veikti ieguldījumi saimnieciskās darbībās ar augstāku pievienoto vērtību. Gabrovas pašvaldības izstrādātajā pārdomātas specializācijas stratēģijā uzmanība ir veltīta arī jaunām nozarēm, piemēram, informācijas tehnoloģijām un pakalpojumiem. Lai sekmīgi risinātu ar šīm pārmaiņām saistītās problēmas, reģions var balstīties uz ievērojamiem sasniegumiem, kas gūti, paplašinot izglītības infrastruktūru inženierzinātņu jomā.

Gabrovas pašvadlības mērs Tanya Hristova teica: “Mūsu redzējums ir attīstīt Gabrovu par zaļu, viedu un inovatīvu teritoriju, izmantojot ievērojamos sasniegumus uzņēmējdarbības, biznesa, pētniecības un izglītības jomā un izmantojot jaunās iespējas īstenot zaļu, digitālu un iekļaujošu pārveidi.”

Helsinku-Ūsimā reģions (Somija)

Helsinku-Ūsimā reģions īpašus panākumus ir guvis uzņēmējdarbības izglītības jomā. Par savām efektīvajām iniciatīvām jauno uzņēmēju veicināšanai reģions jau 2012. gadā saņēma balvu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību.” Gandrīz desmit gadus vēlāk reģiona mērķis ir veidot ideālu vidi uz ilgtspēju orientētai jaunajai uzņēmēju paaudzei, lai spertu nākamo soli un viņu prasmes izmantotu virzībā uz dziļu sociālu un ekonomisku pārveidi. Reģionam ir spēcīga pētniecības un izglītības infrastruktūra, un tas vēlas ieviest saskaņotu pasākumu kopumu, lai paātrinātu aprites un sadarbīgās ekonomikas attīstību, kā arī panāktu, ka sadarbīgā patēriņa modeļi kļūst ekonomiski dzīvotspējīgi.

Helsinku-Ūsimā reģiona priekšsēdētājs un Somijas delegācijas Reģionu komitejā priekšsēdētājs Markku Markkula teica: “Helsinki-Ūsima bija viens no pirmajiem reģioniem, kas saņēma EER goda nosaukumu 2012. gadā. Lai atzīmētu šo notikumu, gada laikā mēs organizējām vairāk nekā 100 pasākumus, kuru mērķis bija veicināt uzņēmējdarbību, jo īpaši jauniešu vidū. Tagad pandēmijas un klimata pārmaiņu ietekmes dēļ mēs saskaramies ar citādāku realitāti. EER 2021.–2022. gada balva Helsinku reģionam galvenokārt nodrošinās platformu, kur risināt šīs jaunās problēmas un sadarboties vietējā un starptautiskā līmenī, lai veidotu integrētu, zaļu, digitālu un uz uzņēmējdarbību orientētu nākotni.”

Kastelo Brankko pašvaldība (Portugāle)

Pateicoties dinamiskajai lauksaimniecības pārtikas nozarei un stingrajai politiskajai apņēmībai īstenot zaļās pārmaiņas, Kastelo Brankko pašvaldībai ir ievērojams potenciāls pēc pandēmijas virzīties uz ilgtspējīgu atveseļošanos. Lai dažādo vietējo problēmu risināšanā izmantotu efektīvas uzņēmējdarbības pieejas, reģions aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības kultūras veicināšanā. Publiskajā pārvaldē un izglītības iestādēs ir īstenoti vairāki atbalsta pasākumi. Turklāt Kastelo Brankko pašvaldības izstrādātā attīstības stratēģija ir ļoti labi integrēta plašākā reģionālās inovācijas stratēģijā, ko īsteno attiecīgais Portugāles reģions.

Kastelo Brankko pašvaldības priekšsēdētājs José Augusto Alves teica: “Pēdējos gados Kastelo Brankko pilsētas dome uzņēmējdarbību ir noteikusi par stratēģisku prioritāti. Tagad mums ir patiesa uzņēmējdarbības ekosistēma, kas izceļas gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Šīs stratēģijas galveno virzienu pamatā ir vairākas infrastruktūras, kuru dinamika ļauj stimulēt jauniešu uzņēmējdarbību un to virzīt, lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju. Saņemot Eiropas uzņēmējdarbības reģiona balvu, ne tikai jūtamies lepni, bet arī izjūtam atzinību par savu stratēģiju un visu šajā jomā paveikto. Mūsu pašvaldība – darba grupa, kas katru dienu strādā, lai attīstītu mūsu uzņēmumus – un Kastelo Brankko iedzīvotāji ir ļoti lepni par šo balvu.”

Video par uzvarējušajiem EER reģioniem . Papildu videomateriāli pieejami pēc pieprasījuma; lūdzu, sazinieties ar audiovizuālo dienestu: audiovisualCoR@cor.europa.eu .

EER 2021-22 “Īpaša atzinība”

Vukovaras-Srijemas županija (Horvātija)

Kopš EER balvas piešķiršanas 2011. gadā žūrija pirmo reizi nolēma arī izteikt “īpašu atzinību” Vukovaras-Srijemas županijai (Horvātija). Tās mērķis ir mudināt attiecīgo reģionu turpināt centienus un atkārtoti pieteikties nākamajā kārtā. Vukovaras-Srijemas županija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai palielinātu novatoriskās spējas, sinhronizējot reģiona ekonomiskos mērķus ar tā pētniecības un attīstības stratēģiju.

Uzziņai

Balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ) ir iniciatīva, kura katru gadu ļauj apzināt un apbalvot tās ES teritorijas, kuri neatkarīgi no lieluma, labklājības līmeņa un kompetencēm īsteno izcilu un novatorisku stratēģiju uzņēmējdarbības veicināšanai. Reģioniem, kuru plāns ir vispārliecinošākais, tālredzīgākais un daudzsološākais, uz nākamo gadu piešķir goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ).

Goda nosaukums EER ir izveidots sadarbībā ar Eiropas Komisiju, un tā piešķiršanu atbalsta tādas ES līmeņa ieinteresētās personas kā asociācija SME United , Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības palātu apvienība ( Eurochambres ), organizācija Social Economy Europe un Eiropas Attīstības aģentūru asociācija ( EURADA ).

EER žūrija, kuras sastāvā ir RK locekļi, kā arī ES iestāžu, sociālo partneru un teritoriālo apvienību pārstāvji, visa 2021. un 2022. gada garumā uzraudzīs, kā apbalvotie reģioni īstenos savas stratēģijas, un tas balvas ieguvējiem ļaus saņemt objektīvu vērtējumu par viņu īstenotajiem pasākumiem un gada laikā panākto progresu.

Covid-19 pandēmijas dēļ EER 2021.–2022. gada balva aptver divu gadu laikposmu. Ņemot vērā pašreizējo sanitāro un ekonomisko krīzi, EER žūrija nolēma apvienot 2020. un 2021. gada pieteikumus, lai reģioniem dotu iespēju pārstrādāt savas reģionālās attīstības stratēģijas un tās pielāgot mainīgajiem apstākļiem.

Goda nosaukuma “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ieguvēju saraksts kopš 2011. gada ir pieejams šeit .

Kontakpersona:

Maximilian v. Klenze

Tālr. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Kopīgot :