Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģioni darbībā — no klimatneitralitātes līdz enerģētiskās nabadzības izskaušanai  
Lai Eiropa līdz 2050. gadam kļūtu klimatneitrāla, vietējās un reģionālās pašvaldības ir ierosinājušas izveidot Eiropas Klimata neitralitātes novērošanas centru un izvirzīt ES mērķus enerģētiskās nabadzības izskaušanai.

Eiropas Reģionu komitejas Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas ( ENVE ) 23. sanāksmes uzmanības centrā bija enerģētiskās nabadzības izskaušana un globālās sasilšanas apkarošana. Tika apspriesta arī ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un Parīzes klimata nolīguma īstenošana vietējā mērogā, kā arī stabils atbalsts ogļu ieguves reģioniem. Domājot par maijā paredzētajām Eiropas vēlēšanām, ENVE priekšsēdētājs Kors Lamerss ( Cor Lamers ) uzsvēra nepieciešamību “ņemt vērā to, ko par neatliekamo situāciju klimata jomā saka mūsu jaunieši”.

Atklājot Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas ( ENVE ) 23. sanāksmi, tās priekšsēdētājs — Shīdamas mērs Kors Lamerss (NL/PPE) norādīja: “ Eiropas jaunieši katru nedēļu mums atgādina, ka klimata pārmaiņu problēma ir jārisina nekavējoties, un mums tas ir jāņem vērā. Mums jānāk klajā ar jauniem un inovatīviem pasākumiem, kuri, Eiropai pārejot uz tīru enerģiju, pavērtu maksimāli lielas iespējas radīt ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietas. Reģionu komiteja, būdama ES pilsētu un reģionu asambleja, ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai tiktu ieviesti konkrēti mehānismi vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistei ES un valstu klimata un enerģētikas politikas veidošanā.

Locekļi ir pieņēmuši atzinuma projektu “Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” . Ziņotājs, Apūlijas reģiona priekšsēdētājs Mikele Emiljano ( Michele Emiliano ) (IT/PSE) norādīja: “Lai sasniegtu bezemisiju ekonomiku un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, mums ir nepieciešami jauni pasākumi un mērķtiecīgāks publiskais finansējums ES un valstu līmenī. Pāreja uz oglekļa emisiju neitralitāti ir iespēja radīt stimulus tīrām tehnoloģijām, jaunām prasmēm un darbvietām. Viens no priekšnosacījumiem pārejai uz atjaunojamo enerģiju ir atbilstošas fosilo enerģijas avotu cenas, ko nosaka ar emisiju kvotu un nodokļu palīdzību. Ar Enerģijas nodokļu direktīvu un valsts atbalsta noteikumiem būtu jāsamazina nodokļi atjaunojamiem energoresursiem, lai veicinātu to ienākšanu tirgū.”

Pilsētas un reģioni vēlas, lai izdevumi klimatam tiktu palielināti vismaz līdz 30 % no ES budžeta un ES klimatneitralitātes finansējuma programmās tiktu noteikti nodokļu atvieglojumi. Priekšsēdētāja M. Emiljano atzinumā atkārtoti norādīts, ka RK aicina ES iestādes un dalībvalstis izveidot pastāvīgu daudzlīmeņu platformu dialogam par enerģētiku, valstu enerģētikas un klimata plānos institucionalizēt vietējā līmenī noteikto devumu sistēmu un izveidot Eiropas Klimata neitralitātes novērošanas centru, kas nodarbotos ar klimata pārmaiņu īpaši apdraudētu zonu kartēšanu un atbalstīšanu. 

M. Emiljano atzinumā ir iekļauta prasība vietējās un reģionālās pašvaldības sistemātiski iesaistīt ilgtspējīgas attīstības mērķu un Parīzes nolīguma īstenošanā un COP25 sagatavošanā, kā arī vienam no RK pārstāvjiem piešķirt novērotāja statusu visās UNFCCC sagatavošanas struktūrās. Balsojums par šo atzinumu notiks jūnija plenārsesijā. Atzinums ir saistīts ar klimatneitralitātes stratēģiju 2050. gadam , ko Eiropas Komisija publicēja 2018. gada novembrī.

Locekļi vienprātīgi pieņēma atzinumu “Daudzlīmeņu pārvaldība un starpnozaru sadarbība cīņā pret enerģētisko nabadzību” . Ziņotāja, Budapeštas 12. rajona pašvaldības pārstāve Kata Tito ( Kata Tüttő ) (HU/PSE) norādīja: “Vairāk nekā 50 miljoniem Eiropas iedzīvotāju augsto enerģijas cenu un mazo ienākumu dēļ ziemā ir grūti apsildīt savu mājokli, turklāt viņu mājoklis ir mitrs un neveselīgs.  Pārāk daudziem eiropiešiem ziemā ir jāizšķiras starp apkuri vai maltīti. ES mērķi enerģētikas un vides jomā ir ļoti augsti. Ir pienācis laiks par Eiropas mērķi noteikt enerģētiskās nabadzības beigas.”  

Ziņotāja K. Tito aizstāv visu cilvēku tiesības uz enerģiju par pieņemamu cenu un ierosina “moratoriju attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu neapmaksātu rēķinu dēļ”, lai “neviena mājsaimniecība netiek atstāta bez apkures vai dzesēšanas pamatpakalpojumiem.” Balsojums par šo atzinumu notiks 2019. gada 26.–27. jūnija plenārsesijā.

Locekļi ir vienojušies izstrādāt pašiniciatīvas atzinumu par Pilsētas mēru paktu pēc 2020. gada, kuram parziņotāju iecelta Benedeta Brigenti ( Benedetta Brighenti ) (IT/PSE)  — Emīlijas-Romanjas reģiona Kastelnuovo Rangone komūnas padomes locekle.

ENVE locekļi tiksies 2019. gada 12.–14. jūnijā Bukarestē, kur notiks kopīga konference ar Eiropas Komisiju saistībā ar 12. Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu . Šajā pasākumā piedalīsies Rumānijas Pašvaldību apvienības un Rumānijas prezidentūras ES Padomē pārstāvji. Tajā tiks skatīti tie tehnoloģiskie un finanšu instrumenti, ar kuriem iespējams veicināt inovatīvu ekoproduktu un pakalpojumu ienākšanu tirgū, kā arī īstenot enerģētikas pārkārtošanu vietējā līmenī.

Komitejas locekļi ir apsprieduši zemāk uzskaitītos atzinumus.

“Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu 2030. gadā: turpmākie pasākumi saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ekoloģisko pāreju un Parīzes klimata nolīgumu” , ziņotāja Sirpa Hertell (FI/PPE). Pilsētas un reģioni aicina noteikt mērķus un progresa rādītājus IAM mērķu īstenošanas jomā gūto panākumu vērtēšanai vietējā un reģionālā līmenī. Atzinumu paredzēts pieņemt 2019. gada oktobrī.

“Parīzes nolīguma īstenošana ar novatorisku un ilgtspējīgu enerģētikas pārveidi reģionālajā un vietējā līmenī” , ziņotājs: Witold Stępień (PL/PPE). Atzinumu paredzēts pieņemt 2019. gada oktobrī.

“Tīras enerģijas paketes īstenošana: integrētie dalībvalstu enerģētikas un klimata plāni — instruments, kas paver iespēju klimata aizsardzības un aktīvās un pasīvās enerģijas jomā īstenot vietējas un teritoriālas pārvaldības pieeju” , ziņotājs József Ribanyi (HU/PPE) Atzinumu paredzēts pieņemt 2019. gada oktobrī.

Piezīme redaktoriem

ENVE sanāksmes fotogrāfijas var lejupielādēt šeit.

Lai piekļūtu visiem ENVE komisijas sanāksmes dokumentiem, spiediet šeit.

Eiropas Reģionu komiteja savu nostāju par dažādiem tīras enerģijas paketes aspektiem ir paudusi šādos atzinumos:  

“Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” , ziņotājs Michel Lebrun (BE/PPE), Viruānvalas domes loceklis (2016. gada aprīlis).

“Enerģētikas savienības pārvaldība un tīra enerģija” , ziņotājs Bruno Hranić (HR/EPP), Vidovecas komūnas mērs (2017. gada jūlijs).

“Ēku energoefektivitāte” , ziņotājs Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Flevolandes provinces izpildpadomes loceklis (2017. gada jūlijs).

“Atjaunojamo energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšējais tirgus” , ziņotāja Daiva Matonienė (LT/ECR), Šauļu pilsētas domes deputāte.

2019. gada janvāris — EK paziņojums presei. “Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” Pilns stratēģijas teksts (LV).

2019. gada janvāris — Eiropas Komisijas trešais ziņojums par enerģijas cenām un izmaksām Eiropā .

Kontaktpersona: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :