Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģioni un pilsētas apvienos spēkus ar UEFA , lai veicinātu ES reģionu ieguldījumus sportā  
Fotogalerija | Twitter: #CohesionAlliance

Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Eiropas Futbola asociāciju savienība ( UEFA ) ir apvienojušas spēkus, lai uzlabotu ES finansējuma pieejamību sportam. Abas institūcijas uzsver, ka ES reģionālajiem ieguldījumiem — ES kohēzijas politikai — ir jāpalīdz reģioniem nodrošināt vietējā līmeņa sporta attīstību un ka tam ir liela nozīme visas Eiropas teritoriālās kohēzijas veicināšanā. Šī nostādne ir atspoguļota kopīgā deklarācijā, ko augsta līmeņa konferencē Briselē šodien parakstīja RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) un UEFA priekšsēdētāja pirmais vietnieks Karls Eriks Nilsons ( Karl-Erik Nilsson ).

Pasākumā piedalījās pārstāvji gan no ES iestādēm — tostarp ES komisārs Tibors Navračičs ( Tibor Navracsics ) —, gan no visām 55 UEFA nacionālajām futbola asociācijām. Pasākumā tika uzsvērts, kāda nozīme sportā ir ES finansējumam un kā tas saistīts ar #CohesionAlliance  — ES mēroga koalīciju, kuras dalībniekus vieno pārliecība, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk ir jābūt vienam no ES nākotnes stūrakmeņiem.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs norādīja: “Mums ir tādi paši mērķi kā UEFA : Eiropā nostiprināt kohēziju un solidaritāti. Ieguldījumi sportā atmaksājas, jo tie dod augļus veselības aprūpē, sociālajā iekļaušanā, tūrismā un ekonomikas attīstībā. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir tik ļoti svarīgi turpināt pietiekamā apmērā nodrošināt līdzekļus kohēzijas politikai, lai reģioni un pilsētas viscaur Eiropā varētu gādāt par pienācīgu sporta infrastruktūru. Būdami #CohesionAlliance atbalstītāji, mēs no pieredzes zinām, ko spēj panākt ES struktūrfondi, nodrošinot veselīgāku un kvalitatīvāku dzīvi mūsu kopienām.”

UEFA priekšsēdētāja pirmais vietnieks Karls Eriks Nilsons , kurš šā gada 20. martā parakstīja #CohesionAlliance , uzsvēra: “ UEFA ir pārliecināta par sporta lielo nozīmi un ik gadus ar savas HatTrick palīdzības programmas starpniecību dod patiešām ievērojamu ieguldījumu. Pateicoties šai programmai, daudzviet Eiropā tiek atbalstīti nozīmīgi infrastruktūras izveides un sporta pasākumi. Taču UEFA devums ir jāatbalsta ar īpašu ES finansējumu, it sevišķi tai līmenī, kas iedzīvotājiem ir vistuvākais. Ieguldīt sportā nozīmē ieguldīt Eiropas nākotnē. Sporta organizācijām, valstu pārvaldes iestādēm un ES institūcijām ir jāsadarbojas, lai varētu izmantot visas pieejamās finansējuma iespējas.”

ES komisārs Tibors Navračičs , kurš atbild par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu, norādīja: “Sportam ir unikālas iespējas palīdzēt mums paveikt lielos uzdevumus, kas jārisina mūsu sabiedrībai, un stimulēt pilsētu un reģionu attīstību. Lai varētu izmantot visu šo potenciālu, mums ir jārod veids, kā ietvert sportu visās mūsu politikas pasākumu jomās. Piemēram, tas ir efektīvāk jāintegrē vietējā un reģionālā līmeņa stratēģijās, izmantojot katra reģiona un pilsētas stiprās puses un izvirzītos mērķus.”

RK priekšsēdētāja K. H. Lamberca un UEFA priekšsēdētāja pirmā vietnieka K. E. Nilsona parakstītā kopīgā deklarācijā abas iestādes uzsver:

sports dod būtisku ieguldījumu gan ES kohēzijas politikas stratēģisko mērķu, gan ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Atzinīgi vērtējams solis uz priekšu ir Eiropas Komisijas priekšlikums divkāršot Erasmus finansējumu nākamajā ES ilgtermiņa budžetā (kas aptver laikposmu no 2021. līdz 2027. gadam) un uzmanība, kas pievērsta tautas sportam, labai pārvaldībai un godprātīgumam sportā.

Patlaban uz sportu orientētas politikas trūkums un tautas sporta infrastruktūras nepietiekamā attīstība ir divi galvenie šķēršļi, kas kavē brīvu un vienlīdzīgu piekļuvi sporta pasākumiem ikvienam iedzīvotājam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti. Universāla sporta pasākumu pieejamība ir ļoti svarīgs ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanas faktors un ļauj palielināt sporta pasākumu dalībnieku kopskaitu.

Ir plašāk jāapzinās sporta devums ekonomikas attīstības stiprināšanā un sociālās iekļaušanas veicināšanā. Ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) regulējumu un citām attiecīgajām Eiropas politikas jomām ir jāatbalsta uz sportu orientēta politika, tostarp ieguldījumi fiziskā sporta infrastruktūrā, lai ar sporta palīdzību varētu stiprināt solidaritāti un labklājību.

RK un UEFA vienojas sadarboties #CohesionAlliance ietvaros, lai nodrošinātu spēcīgu kohēzijas politiku, kas laikposmā pēc 2020. gada veicinās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju visā Eiropa Savienībā.

Daudzus no šiem ieteikumiem RK nesen ir darījusi zināmus Eiropas Komisijai, izstrādājot atzinumu “Integrēt sportu ES darba programmā laikposmam pēc 2020. gada” (ziņotājs — Valdengo komūnas mērs Roberto Pella (IT/ PPE )).

Uzziņai

#CohesionAlliance ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt ES nākotnes pīlāram. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES dēļ un, ņemot vērā to, ka ES jāfinansē tādas jaunas prioritātes kā aizsardzība, drošība un ārējo robežu kontrole, ES nākamajā ilgtermiņa budžetā – jeb daudzgadu finanšu shēmā – , ar ko nosaka ES izdevumu maksimālos apjomus laikposmam pēc 2020. gada, kohēzijas politikas finansējumam draud samazinājums.

Lai to nepieļautu un lai plašāk informētu par kohēzijas politikas būtisko lomu, reģionu un pilsētu vadošās apvienības — Eiropas Pierobežas reģionu asociācija ( AEBR ), Eiropas Reģionu asambleja ( AER ), Eiropas Reģionālo likumdevēju konference ( CALRE ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padome ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konference ( CPMR ) un EUROCITIES — un Eiropas Reģionu komiteja — 2017. gada oktobrī izveidoja koalīciju #CohesionAlliance .

Alianses dalībnieki aicina laikposmam pēc 2020. gada izstrādāt tādu ES budžetu, lai kohēzijas politika kļūtu spēcīgāka, efektīvāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem. Kopš alianses darbības sākuma tās deklarāciju ir parakstījuši vairāk nekā 8300 individuālo parakstītāju, 116 reģioni, 109 pilsētas un apgabali, 50 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 40 Eiropas Parlamenta deputāti un 35 ES nozaru apvienības.

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023