Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Autobūves reģionu alianse mudina ar ES atbalsta programmu nodrošināt taisnīgu, godīgu un sekmīgu pārkārtošanos nozarē ar 7,5 miljoniem darbvietu  

Alianses dalībnieki pulcējās Leipcigā un nāca klajā ar priekšlikumiem, kā saglabāt Eiropas autobūves nozari

Lai varētu sekmīgi īstenot pakāpenisku atteikšanos no iekšdedzes dzinējiem un tikt galā ar digitalizācijas ietekmi, Eiropas autobūves reģioni prasa izveidot jaunu ES atbalsta mehānismu ar īpašiem līdzekļiem, pienācīgi novērtēt jauno noteikumu teritoriālo ietekmi un īstenot darbaspēka pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas pasākumus. Pirmajā Autobūves reģionu alianses politiskajā sanāksmē 17. novembrī Leipcigā alianses locekļi pieņēma īstermiņa un vidēja termiņa stratēģiju un ar Eiropas nodarbinātības un sociālo tiesību komisāru Nikolā Šmitu (Nicolas Schmit) apsprieda, kāds atbalsts vajadzīgs reģioniem ar spēcīgu autobūves nozari.

Eiropas autobūves un piegādes nozare atrodas būtisku pārmaiņu un pārkārtošanās posmā: ES klimata politikas mērķi un pasākumu kopums “Gatavi mērķrādītājam 55 %” prasa būtisku ieguldījumu no autotransporta nozares un tāpēc ietekmē visus Eiropas autobūves reģionus. Zaļā un digitālā pārkārtošanās būtiski ietekmē autobūves nozari; 7,5 miljoni cilvēku, proti, vairāk nekā 6 % no visiem Eiropā nodarbinātajiem, strādā automobiļu ražošanas un automobiļu pakalpojumu jomā. Pāreja uz bezemisiju un digitalizētiem transportlīdzekļiem būtiski ietekmēs reģionālās autobūves ekosistēmas un sociālekonomiskās struktūras.

Divdesmit no 29 alianses reģioniem bija pārstāvēti Leipcigā un pauda šajos reģionos esošo autobūves uzņēmumu bažas. Tā kā izvirzīta prasība ražot bezemisiju automobiļus, lai sasniegtu ES klimata politikas mērķus, un ņemot vērā ar to saistītās pārmaiņas autobūves nozarē, alianse kopīgi aicina izveidot Eiropas mehānismu, kas atbalstītu taisnīgu un godīgu pārkārtošanos autobūves reģionos, lai līdz minimumam samazinātu graujošo ietekmi uz nodarbinātību un uzlabotu Eiropas autobūves nozares tehnoloģiskās pārkvalifikācijas spējas un iespējas un saglabātu globālo konkurētspēju pētniecības un inovācijas jomā.

Saksijas ministru prezidents Mihaels Krečmers (Michael Kretschmer), atklājot sanāksmi, teica: “Saksija ir autobūves nozares šūpulis, un šī ir arī visai Vācijai nozīmīga tehnikas nozare.Tā kā Saksijai ir izcila zinātība un radošs gars, brīvvalsts attīstās par elektromobilitātes centru.Strukturālās pārmaiņas un klimata mērķi nes pārmaiņas Saksijai un tās autobūves nozarei, un tāpēc esmu pateicīgs Autobūves reģionu aliansei par centieniem nodrošināt apmaiņu, kas dod iespēju kopīgiem spēkiem sekmīgi pārvaldīt šo pārkārtošanos.”

Klužas-Napokas pilsētas mērs un COTER komisijas priekšsēdētājs Emīls Boks (Emil Boc) sacīja: “Pilsētas un reģioni var aktīvi sekmēt pūliņus, lai mazinātu autobūves turpmākās darbības traucējumus. Kopā mēs varam nodrošināt pielāgošanos jaunajai ekonomikai ar vidi saudzējošu un ilgtspējīgu transportu, prasmīgu Eiropas darbaspēku un novatoriskiem transportlīdzekļiem mobilitātes un lauksaimniecības tehnoloģiju jomā. Mums jāraugās uz Eiropu kā vienu veselumu, kas dos iespēju sagatavoties pārmaiņām, kuras, kā visi zinām, ietekmēs šo tirgu. Automobiļiem ir nākotne tīrā, digitālā, iekļaujošā un novatoriskā Eiropā, ja apmainīsimies zināšanām un visos reģionos radīsim infrastruktūru, lai saīsinātu piegādes ķēdes šeit Eiropā un mazinātu autobūves atkarību no globālās ķēdes traucējumiem.”

Eiropas Reģionu komitejas loceklis un Saksijas brīvvalsts reģionālās attīstības ministrs Tomass Šmits (Thomas Schmidt) (DE/PPE) teica: “Alianses pirmās sanāksmes rīkošana Saksijai ir liels gods.Esmu gandarīts, ka šodien Leipcigā ieradušies tik daudzu reģionu pārstāvji.Šis fakts ir svarīgs, jo tas liecina par alianses un tās turpmākā darba nozīmību.Viedokļu apmaiņa par autobūves reģionu bažām bija svarīga un ļoti interesanta.Katrā reģionā ietekme izpaužas savādāk.Tomēr ir kopīgas intereses, ko mēs, alianses locekļi, vēlamies turpmāk pārstāvēt.Mēs vēlamies intensīvi apmainīties ar idejām – gan iesaistot Reģionu komiteju un tās starpreģionālo grupu “Autobūves nozares nākotne reģionos”, gan arī ar attiecīgajiem ekonomikas un sociālajiem partneriem.Visi alianses locekļi arī individuāli aizstāvēs kopīgos mērķus, piemēram, attiecībās ar ES iestādēm un attiecīgajām dalībvalstu valdībām.Tāpēc šodien notiekošā alianses sanāksme iezīmē faktiskā darba sākumu.”

Autobūves reģionu alianses darba prioritāte būs novērtēt autobūves un piegādes nozares pārkārtošanās ietekmi uz reģioniem, atbalstīt reģionālā darbaspēka pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu, kā arī alternatīvu degvielu ieviešanu. Saskaņā ar Eiropas Reģionu komitejas (RK) 2022. gada jūnija plenārsesijā pieņemto Autobūves reģionu alianses 10 punktu deklarāciju alianse atbalsta apņemšanos krasi samazināt autotransporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un prasa izveidot taisnīgas pārkārtošanās satvaru, kas nodrošinātu visu Eiropas autobūves reģionu ekonomisko un sociālo kohēziju. Tāpēc satvarā jāiekļauj finansiāla un politiska atbalsta pasākumi un jānodrošina kopīga pārkārtošanās plānošana reģionālajā līmenī.

Alianse uzskata, ka šī būtiskā prasība ir jāizpilda, veicot teritoriālās ietekmes novērtējumus, kuros aplūkotas kopīgas problēmas un iespējas reģioniem, oriģinālā aprīkojuma ražotājiem un it īpaši MVU, kas darbojas autobūves piegādes ķēdē, un atbalstot reģionālā darbaspēka pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu un uzraugot attiecīgo prasmju piedāvājumu un pieprasījumu.

RK locekle un Navarras autonomā apgabala ministru prezidente Marija Čivīte (María Chivite) norādīja: “Lai nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos, Navarrā uzsvaru liekam uz apmācību.Turklāt, īstenojot aktīvu nodarbinātības politiku, mēs risinām pārkvalifikācijas problēmu.Jo mums rūp nodarbinātība.Taču mēs cenšamies arī profilus pielāgot tā, lai digitalizācija neradītu plaisu sabiedrībā un darbaspēka vidū un tādā veidā neizraisītu darbvietu zaudēšanu un nevienlīdzību.Kā mēs saprotam, Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta līdzekļi paver iespējas, un jāapņemas turpmākajos gados ar īpašu finansējumu risināt autobūves pārkārtošanās jautājumus.”

Alianse arī aicina izstrādāt spēcīgu pētniecības satvaru, kas kalpotu rūpniecības pārkārtošanai un inovācijai Eiropas autobūves nozarē, nodrošināt valsts atbalsta pamatnostādņu elastību, lai autobūves reģioni varētu vadīt un pārvaldīt šo pārkārtošanos, un atbalstīt reģionu centienus ierīkot publiski pieejamas uzpildes un uzlādes stacijas. Tas veicinās bezemisiju transportlīdzekļu ieviešanu un vērsīs pieejamos publiskos un privātos ieguldījumu fondus uz dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem (piemēram, elektrifikāciju, ūdeņraža tehnoloģijām un sintētiskajām degvielām), lai nodrošinātu Eiropas autobūves nozares konkurētspēju un inovāciju.

Vispārīga informācija:

Autobūves reģionu alianse ir politisks tīkls, kurā apvienojušies reģioni ar spēcīgu autobūves un piegādes nozari, ko ietekmēs virzība uz bezemisiju autotransportu. Eiropas Reģionu komiteja to izveidoja 2022. gada jūnija plenārsesijā, lai nodrošinātu taisnīgu un godīgu autobūves un piegādes nozares pārkārtošanos. Alianse ir forums, kas atvērts visiem pārkārtošanās skartajiem reģioniem. Pašlaik tajā apvienojušies 29 reģioni.

ES mērķis līdz 2030. gadam samazināt emisijas Eiropas Savienībā vismaz par 55 % ietver Eiropas Komisijas ierosināto regulu par CO2 emisiju standartu stiprināšanu vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem. Eiropas Parlamenta nesen, proti, 2022. gada 8. jūnijā, pieņemtais priekšlikums no 2035. gada ES līmenī aizliegt automobiļus ar iekšdedzes dzinējiem izraisīs vēl vairāk pārmaiņu Eiropas autobūves un piegādes nozarē. Tāpēc Autobūves reģionu alianses mērķis ir nodrošināt, ka pārkārtošanās autobūves nozarē ir taisnīga un sekmīga, nevienu reģionu neatstājot novārtā un vienlaikus pilnībā atbalstot ES klimata mērķu sasniegšanu.

Kontaktpersona:

Theresa Sostmann

Tālr. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023