Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Dzelzceļa nozares potenciāla izmantošana, lai nodrošinātu vidi saudzējošu izaugsmi vietējā un reģionālajā līmenī  
Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji norāda, ka dzelzceļa nozare var sekmēt ES zaļā kursa un citu svarīgu ES politikas prioritāšu īstenošanu

Dzelzceļa nozares potenciāls ES politikas prioritāšu īstenošanā ir galvenais temats tāda paša nosaukuma atzinumā, ko Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi pieņēma decembra plenārsesijā. Grandestas ( Grand Est ) reģiona padomes locekļa Paskāla Manžā ( Pascal Mangin ) (FR/PPE) izstrādātajā atzinumā norādīts, kā, labāk izmantojot dzelzceļu, varētu mazināt transporta nozares negatīvo ietekmi uz vidi un kā dzelzceļš varētu sekmēt centienus stiprināt Eiropas reģionu ekonomisko un sociālo kohēziju.

Jaunā Komisija paredzējusi, ka dekarbonizācija un klimata pārmaiņu ierobežošana būs ļoti nozīmīga tās īstenotās politikas prioritāte, kas veidos daļu no “Eiropas zaļā kursa”. Visa transporta nozare rada aptuveni 27 % no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām. Dzelzceļš ir viens no transporta veidiem, kam ir viszemākie emisiju rādītāji, un tā ir arī vienīgā nozare, kuras radīto emisiju kopapjoms samazinās, neraugoties uz pārvadājumu apmēra pieaugumu. It īpaši reģionālās un vietējās dzelzceļa līnijas var ne tikai kalpot dekarbonizācijai un klimata pārmaiņu ierobežošanai, bet arī sekmēt citu visaptverošu ES politikas prioritāšu īstenošanu.

Dzelzceļš piedāvā labu ātruma, drošības, komforta, efektivitātes un ekoloģisko raksturlielumu kombināciju. Tomēr pa dzelzceļu joprojām tiek veikti tikai 12 % kravu pārvadājumu (ar autotransportu — 50 %) un mazāk nekā 10 % pasažieru pārvadājumu. Kaut arī sekundārās reģionālās līnijas ir ļoti svarīgas, lai galvenos transporta maršrutus savienotu ar ES lauku rajoniem un nomaļiem reģioniem un teritorijām, savienojamība nav vienmērīgi sadalīta pa ES reģioniem, un tā ir liela problēma. Vajadzīgās infrastruktūras nodrošināšana ne tikai labāk savienos pilsētas, piepilsētu reģionus un lauku rajonus, bet arī samazinās to ekonomiskās un sociālās atšķirības, stiprinās iekšējo tirgu un uzlabos personu brīvu pārvietošanos un preču brīvu apriti, ” sacīja ziņotājs Paskāls Manžā (FR/PPE), kas sagatavoja atzinumu Dzelzceļa nozares potenciāls ES politikas prioritāšu īstenošanā ”.

Lai pāreja uz citiem transporta veidiem notiktu, ES līmenī vajadzētu īstenot vairākus stratēģiskus pasākumus saistībā ar Eiropas zaļo kursu (princips “piesārņotājs maksā”, līdzsvarotākas maksājumu noteikšanas sistēmas, ieguldījumi digitalizācijā utt.). Vienlaikus dzelzceļa nozarei ir jāapņemas vēl vairāk uzlabot pasažieru un kravu pārvadājumiem izmantoto vilcienu uzticamību, komfortu un pieejamību cenas ziņā. Dzelzceļa nozarei un ES publiskajām iestādēm būtu arī jāapsver, kā Eiropas Savienībā vislabāk apmierināt augošo pieprasījumu pēc nakts vilcienu atjaunošanas, jo iedzīvotāji arvien biežāk meklē klimatneitrālus risinājumus tāliem ceļojumiem pa Eiropu. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir svarīga loma centienos rosināt debates ar publiskiem un privātiem pakalpojumu sniedzējiem par finansējumu un risinājumiem, kas par pieņemamu cenu nodrošina reālu alternatīvu vairāk piesārņojošiem transporta veidiem.

Dzelzceļa nozarei ir jāinvestē digitalizācijā, kiberdrošībā un pakalpojumos “no durvīm līdz durvīm” un jānovērš problemātiskās ”pēdējās jūdzes” vietas, un mums šie centieni ir jāatbalsta gan finansiāli, gan ar tiesību aktiem, lai stimulētu pāreju uz mazemisiju transporta veidiem. Šajā saistībā jāmin “ārējo (piemēram, piesārņojuma radīto) izmaksu internalizācija”, piemērojot principu “piesārņotājs maksā”, spēkā esošo un dažiem pārrobežu transporta veidiem, bet ne dzelzceļam piemēroto atbrīvojumu no PVN pārskatīšana un iespēja noteikt vispārējos grupu atbrīvojumus ieguldījumiem intermodālās loģistikas platformās, ” sacīja ziņotājs P. Manžā .

Viņš arī aicināja atzīt pasažieru staciju kā kultūras platformu īpašo nozīmi. “Pasažieru stacijas ir svarīgi kultūras vektori, kas nodrošina ar plašu sasniedzamību. It īpaši vidēji lielās pilsētās bieži netiek pilnībā izmantotas iespējas, ko paver stacijas kā alternatīvas izstāžu vai festivālu rīkošanas vietas, ” teica Manžā kungs . Viņš arī ierosina augstākā līmenī pacelt populāro programmu #DiscoverEU un Interrail braucienus, Eiropas pilsētās un reģionos īstenojot īpašu programmu ar pasākumiem, kas veltīti vietējām dzelzceļa stacijām.

Kontakpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Pārtikas krīze: ES pašvaldību vadītāji mudina ieguldīt vietējā ražošanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu pārtiku
Pārtikas krīze: ES pašvaldību vadītāji mudina ieguldīt vietējā ražošanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu pārtiku
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Vietējie līderi pieprasa vairāk atbalstīt ilgtspējīgu un pieejamu transportu, lai labāk aizsargātu iedzīvotāju veselību un vidi
Vietējie līderi pieprasa vairāk atbalstīt ilgtspējīgu un pieejamu transportu, lai labāk aizsargātu iedzīvotāju veselību un vidi
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
12.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECOLOGICAL-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

The EU's ecological transition must be grounded on a strong social acceptability and leave no citizen, territory nor business behind
The EU's ecological transition must be grounded on a strong social acceptability and leave no citizen, territory nor business behind
30.06.2022