Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Labāki ES tiesību akti: darbību sāk RK reģionālo centru tīkls ( RegHub 2.0 ), kas uzraudzīs ES politikas pasākumu īstenošanu vietējā līmenī  

Iedzīvotāji cer, ka pēc Covid-19 izraisītās krīzes ES nāks klajā ar efektīviem risinājumiem: Eiropas Reģionu komitejas projekts “RegHub 2.0”, proti, atjaunināts tīkls, kurā iesaistīti 46 dalībnieki, 10 novērotāji un viena asociēta struktūra, palīdzēs novērtēt Eiropas Savienības centienus.

Šodien sāk darboties jaunais, Eiropas Reģionu komitejas izveidotais reģionālo centru tīkls , kas uzraudzīs ES tiesību aktu īstenošanu vietējā līmenī un nodrošinās, ka simtiem reģionālo un vietējo ieinteresēto personu viedoklis tiek ņemts vērā ES politikas vērtēšanas procesā. Jaunajā reģionālo centu tīklā iesaistīti 46 dalībnieki, 10 novērotāji un viena asociēta struktūra, un tas izveidots kā Eiropas Komisijas platformas “Gatavi nākotnei” apakšgrupa. Par godu šim notikumam rīkotajā pasākumā piedalījās arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs ( Maroš Šefčovič ). Tīkls sāk darboties pēc izmēģinājuma posma, kas ir apliecinājis RegHubs efektivitāti piecu ES politikas jomu tiesību aktu īstenošanas uzraudzībā un gūto atziņu nodošanā Reģionu komitejai, kas pēc tam par secinājumiem informēs Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “Sirsnīgi sveicu ar jaunā RegHubs darbības uzsākšanu. Tīklā iekļautie kontaktpunkti pierādījuši savu efektivitāti centienos mazināt plaisu, kas apspriešanās jomā izveidojusies starp Briseli un mūsu reģioniem. Kontaktpunkti saņem atsauksmes no tiem, kas ikdienā saskaras ar ES politikas pasākumu ietekmi uz cilvēku dzīvi, un var sniegt Eiropas Komisijai ļoti vērtīgu informāciju un atziņas par to, kā paaugstināt šo pasākumu efektivitāti. Piemēram, pateicoties mūsu kontaktpunktiem, Komisija varēs labāk novērtēt pārrobežu veselības aprūpes direktīvas, jo būs informēta par reģionālo slimnīcu darbinieku pieredzi, sākot ar Austrumslovēniju un beidzot ar Alentežu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs , kas atklāja šim notikumam veltīto pasākumu, sacīja: “Esmu ļoti gandarīts par iespēju sveikt RegHub 2.0 jaunajā platformā “Gatavi nākotnei”, kas izveidota, lai vienkāršotu un modernizētu ES tiesību aktus un vienlaikus mazinātu birokrātiju. Pašvaldībām būs svarīga loma, jo tām ir unikāls skatījums uz tiem, kurus šie tiesību akti skar vistiešāk. Īpaši svarīgs būs pašvaldību ieguldījums 21. gadsimta infrastruktūras plānošanā un attiecīgo atļauju piešķiršanā. Tā kā cenšamies stimulēt Eiropas ekonomiku, ieguldot zaļajā, digitālajā un medicīniskajā infrastruktūrā, šiem pūliņiem var būt reāla ietekme uz vietējo līmeni.”

Tiperēri grāfistes padomes loceklis un RK Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) priekšsēdētājs Maikls Mērfijs ( Michael Murphy ) (IE/PPE) norādīja: “Kopš Reģionālo centru tīkla izveides pirms diviem gadiem to pārvalda manis vadītā ECON komisija. Esmu vairāk nekā apmierināts redzēt RegHub 2.0 darbības uzsākšanu un to, ko tīkls līdz šim ir sasniedzis. Šodienas debates liecina, ka labākam regulējumam un uz pierādījumiem balstītai politikas veidošanai nevajadzētu būt tikai modes vārdiem no Briseles burbuļa. Tiem jābūt Eiropas noteikumu centrā un jāņem vērā mūsu pilsētu un reģionu pieredze. Esmu gandarīts, ka varēšu dot ieguldījumu šajos centienos, un priecājos par turpmākajos mēnešos paveicamo, kas palīdzēs sasniegt šo mērķi.”

Ziemeļreinas-Vestfālenes — viena no RegHub 2.0 tīkla dalībreģioniem — federālo, Eiropas un starptautisko lietu valsts sekretārs un RK Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas ( CIVEX ) priekšsēdētājs Marks Špaihs ( Mark Speich ) (DE/PPE) sacīja: “Apspriešanās Reģionālo centru tīklā paver iedzīvotājiem, uzņēmumiem, it īpaši MVU, un publiskajiem dienestiem iespēju dalīties ar savu pieredzi, kas uzkrāta ES tiesību aktu īstenošanā. Tas nozīmē arī, ka tīkls nodrošina iedzīvotājiem un ekonomikas dalībniekiem lielāku ietekmi ES līmenī. Tagad ir oficiāli atzīts, RegHub tīkls ir daļa no Eiropas Komisijas platformas “Gatavi nākotnei”. Tāpēc ne tikai RegHub tīklam, bet arī visiem iedzīvotājiem un ekonomikas dalībniekiem būs tiešāka ietekme uz Eiropas tiesību aktiem. Vienlaikus Reģionālo centru tīklā notiekošās konsultācijas stiprinās un paplašinās pierādījumu bāzi, kas ir platformas atzinumu pamatā.”

Jaunās paaudzes RegHub 2.0 darba programma un tās kompetences jomas tiks noteiktas pēc platformas “Gatavi nākotnei” plenārsēdes, kura notiks 4. martā un kurā tiks noteiktas ES politikas jomas, kas tiks analizētas.

Uzziņai:

Par “Reģionālo centru tīklu” ( RegHub ): 70 % ES tiesību aktu tiek īstenoti vietējā un reģionālajā līmenī. Tāpēc pašvaldības, kam ir cieša saskare ar vietējiem uzņēmumiem, sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un iedzīvotājiem, ir uzkrājušas vērtīgu pieredzi tieši ES tiesību aktu īstenošanā. Atzinumos RK oficiāli pauž pašvaldību viedokli par ES tiesību aktu priekšlikumiem. Tomēr pašvaldību zināšanas ES tiesību aktu īstenošanā ir jāizmanto agrīnākā ES likumdošanas procesa posmā, un ir jāliek lietā pieredze, kas uzkrāta ES tiesību aktu īstenošanā. RegHub to nodrošina, apkopojot šādas tehniskas “vietējās” zināšanas un novadot tās līdz Eiropas Komisijai un abiem likumdevējiem, lai šīs zināšanas varētu ņemt vērā, veicot pārskatīšanu, novērtējumus un atbilstības pārbaudes. Būdama iestāde, kas Eiropas Savienībā pauž reģionu un pilsētu viedokli, Komiteja spēj vislabāk apkopot vietējo un reģionālo pašvaldību atziņas. Tāpēc RK 2019. gadā sāka izmēģinājuma projektu, kas paredz izveidot reģionālu tīklu ES politikas īstenošanas pārskatīšanai. Iniciatīvas pamatā ir viens no ieteikumiem, kurus minēja toreizējā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera ( Jean-Claude Juncker ) 2018. gada pirmajā pusē izveidotā Subsidiaritātes darba grupa . Tīklu veido īpaši “kontaktpunkti”, proti, vietējās vai reģionālās pārvaldes darbinieki, kas apkopo ieinteresēto personu tehniskās atsauksmes par pieredzi, kuru tās guvušas, “uz vietas” īstenojot ES politikas pasākumus. Tādējādi tīkls papildina ES politikas veidošanu ar vietējo un reģionālo perspektīvu un paplašina tās pierādījumu bāzi.

Par platformu “Gatavi nākotnei” ( F4F ) : Komisija ņems vērā platformas atzinumus, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti iedzīvotājiem un uzņēmumiem, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, neliek šķēršļus un ir noderīgi. Platformas darba pamatā ir gada darba programma. Par katru tematu platforma apkopos no dažādām publiskām un privātām ieinteresētajām personām iegūtus pierādījumus par iespējām vienkāršot noteiktus ES tiesību aktus un samazināt to radītās nevajadzīgās izmaksas, neapdraudot šo tiesību aktu mērķu sasniegšanu. Pēc tam platforma sniegs atzinumus, ņemot vērā digitalizācijas iespējas un “leģislatīvo blīvumu”. Šie centieni ir daļa no Komisijas labāka regulējuma programmas. Eiropas Reģionu komiteja ir iesaistīta platformas F4F valdību pārstāvju grupā, kurā kopā ar 27 ES dalībvalstu valdību pārstāvjiem darbojas trīs no sešiem RK komisiju priekšsēdētājiem.

Kontakpersona:

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tālr. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :