Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Zaļais kurss: pilsētas un reģioni gatavi īstenošanai  
Eiropas Reģionu komitejas locekļi, kuri šobrīd atrodas Madridē, COP25, atzinīgi vērtē paziņojumu par zaļo kursu un atgādina, ka pilsētām un reģioniem ir izšķiroša nozīme klimatneitralitātes panākšanā Eiropas Savienībā.

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu “Eiropas zaļais kurss” un tā īstenošanas ceļvedi. Daži no gaidāmajiem pasākumiem ir paaugstināt enerģētikas un klimata mērķus un pieņemt jaunas stratēģijas un tiesību aktus par pielāgošanos klimata pārmaiņām, gaisa kvalitāti un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Kamēr COP25 sarunas ir apstājušās pie starptautiskā oglekļa tirgus noteikumiem, ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja aicina Parīzes nolīguma puses veicināt sadarbību ar pašvaldībām, jo tas ir vienīgais veids, kā panākt efektīvu rīcību klimata jomā un apturēt globālo sasilšanu.

Eiropas Reģionu komitejas locekļi, kuri piedalījās COP25 klimata sarunu pēdējā nedēļā, rīkoja darba sanāksmi saistībā ar paziņojumu “Eiropas zaļais kurss”. RK locekļi atgādināja, ka pilsētas un reģioni jau tagad izvirzījuši augstākus mērķus nekā valstu valdības un arī turpmāk pieliks visas pūles, lai vietējā līmenī īstenotu pāreju uz klimatneitralitāti.

RK locekļi atzinīgi vērtē paziņojumu par zaļo kursu, jo tajā izklāstīta ļoti vērienīga un visaptveroša programma. Locekļi ir vienisprātis, ka šāds paziņojums mūs tuvina tālredzīgam integrētu politiku kopumam, kas zaļo kursu sasaista ar galvenajiem ekonomikas un finanšu mehānismiem, kuri reglamentē Eiropas Savienību.

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks un RK delegācijas COP25 vadītājs Marku Markula ( Markku Markkula ) norādīja: “ Eiropas Savienībai jāturpina vadīt cīņu pret globālo sasilšanu. Paziņojums par zaļo kursu nāk īstajā laikā, jo mēs sākam pēdējo posmu sarunās par Parīzes nolīguma pilnīgas īstenošanu. RK atkārtoti uzsver, ka ir apņēmusies aktīvi veicināt zaļā kursa mērķu sasniegšanu, nodrošinot, ka pilsētas un reģioni ir pilnībā iesaistīti un ka neviens nav atstāts novārtā .”

Paziņojumā “Eiropas zaļais kurss” izklāstīts sākotnējs ceļvedis galvenajām rīcībpolitikām un pasākumiem, kas vajadzīgi, lai līdz 2050. gadam panāktu Eiropas pāreju uz klimatneitralitāti.

COP25 sanāksmē klātesošie RK locekļi pauž vēlmi, lai Eiropas Reģionu komiteja tiktu iesaistīta intensīvajā likumdošanas darbā, kas būs jāveic un kas cita starpā būs saistīts ar energoefektivitāti, atjaunojamajiem energoresursiem, mobilitāti, aprites ekonomiku, mežiem un zilo ekonomiku.

RK atzinīgi vērtē perspektīvu 2030. gadam izvirzītos siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazināšanas mērķus paaugstināt līdz 50 % un censties sasniegt pat 55 %. Tomēr Komiteja pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav iekļauti augstāki mērķi attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti.

RK atzinīgi vērtē pasākumus, kas paredzēti enerģētiskās nabadzības novēršanai, it īpaši paziņotās finansēšanas shēmas privāto mājokļu renovācijai un “renovācijas viļņa” iniciatīvu būvniecības nozarē.

RK ir gatava sadarboties, lai veidotu Komisijas ierosināto Klimata paktu “kopā ar nacionālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un (..) ES (..) padomdevējām struktūrām”. Komiteja atzinīgi vērtē arī atsauci uz tiem reģioniem, kuri saskaras ar vislielākajām problēmām.

Īpaši atzinīgi RK vērtē Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kurš ietvers ogļu ieguves un oglekļietilpīgiem reģioniem un nozarēm paredzētu Taisnīgas pārkārtošanās fondu. Tomēr Komiteja uzsver, ka papildus kohēzijas fondiem 2021.–2027. gadā ir vajadzīgi vēl citi resursi.

Attiecībā uz transportu RK atkārtoti aicina plašāk piemērot principu “piesārņotājs maksā” un uzskata, ka jānodrošina lietotājiem alternatīvi mobilitātes risinājumi, kas būtu izmaksu ziņā pieņemamāki, pieejamāki, veselīgāki un tīrāki. RK atgādina, ka pilsētām un reģioniem ir svarīga loma pilnīgas pārejas nodrošināšanā uz tīru mobilitāti.

RK locekļi atzinīgi vērtē zaļo kursu kā izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir padarīt ES ekonomiku klimatneitrālu, resursefektīvu un konkurētspējīgu, taču pauž nožēlu par to, ka trūkst kvantitatīvu mērķu ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai.

Zaļajam kursam jābūt dzinējspēkam virzībā uz ilgtspējīgāku lauksaimniecisko ražošanu un patēriņu Eiropas Savienībā. RK atkārtoti aicina samazināt lauksaimniecības radītās SEG emisijas par 30 % un divkāršot bioloģiskās lauksaimniecības platības dalībvalstīs salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Locekļi atzinīgi vērtē 2020. gada martā gaidāmo priekšlikumu par Eiropas klimata aktu, ar kuru 2050. gadam nospraustais klimatneitralitātes mērķis tiks nostiprināts tiesību aktos. Pamatojoties uz vietējo un reģionālo pašvaldību pieredzi ES tiesību aktu īstenošanā un politikas veidošanā, Komiteja vēlas palīdzēt novērst pašreizējo tiesību aktu nekonsekvenci.

Rezolūcijā par zaļo kursu, kas tika pieņemta 5. decembrī, RK ierosināja izveidot pilsētu un reģionu, Eiropas Komisijas un dalībvalstu forumu, lai sekotu līdzi zaļā kursa īstenošanai.

Uzziņai

Šeit var lasīt paziņojumu presei par Eiropas Reģionu komitejas rezolūciju par zaļo kursu, kas pieņemta plenārsesijā 2019. gada 5. decembrī.

Kontaktinformācija: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022