Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Zaļais kurss: pilsētas un reģioni izstrādā ceļvedi 2021. gadam  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir nākusi klajā ar zaļā kursa ceļvedi 2021. gadam. Darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” 4. sanāksmē vietējie līderi vienojās par politiskajiem uzdevumiem un prioritātēm, kas ļautu paātrināt pārkārtošanos uz oglekļneitralitāti un atzīt pilsētas un reģionus par centrālajiem elementiem atveseļošanā pēc Covid-19 krīzes. Galvenie mērķi ir veicināt aktīvu subsidiaritāti, stiprināt iestāžu sadarbību un atvieglot tiešu piekļuvi ES līdzekļiem. Prioritārās jomas ir ēku renovācija, pilsētu teritoriju zaļināšana un transporta dekarbonizācija. Sanāksmē notika diskusijas par iniciatīvu “Intelligent Cities Challenge" un par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu . Tiem abiem ir nozīmīga vieta zaļā kursa programmas īstenošanā.

Atklājot debates par darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” 2021. gada politiskajiem mērķiem, atskaites punktiem un prioritārajām jomām, minētās grupas un ENVE komisijas priekšsēdētājs Huans Espadass ( Juan Espadas , ES/PSE) komentēja abas Eiropas Komisijas pamatiniciatīvas, ar kurām tika iepazīstināti sanāksmes dalībnieki. Seviļas mērs norādīja: “Kad mēs sakām, ka zaļais kurss nevar tikt īstenots citādi kā tikai vietējā līmenī, tā nav jauna saukļa izgudrošana vien. Eiropas Savienība nekad nesasniegs klimatneitralitāti, ja tās teritorijām nebūs vieni un tie paši vērienīgie mērķi. Tādi projekti kā “Intelligent Cities Challenge” un Taisnīgas pārkārtošanās platforma ir piemēri tam, kā mēs varam zaļo kursu īstenot uz vietas, rodot nepieciešamo atbalstu un rosinot mijiedarbību, lai palīdzētu pilsētām un reģioniem. Klimata krīze ir vislielākā no problēmām, kas mums jārisina, un mums ir vajadzīgi novatoriski veidi, kā sadarboties, lai sasniegtu kopīgu un vienotu mērķi.”

Locekļi dalījās domās par divām Eiropas Komisijas pamatiniciatīvām, kas atbalsta ES pāreju uz klimatneitralitāti. Ar iniciatīvu “ Intelligent Cities Challenge ” iepazīstināja Jordana Elefteriadu ( Iordana Eleftheriadou ) no GROW ĢD , savukārt REGIO ĢD pārstāve Mirjama Boveda ( Myriam Boveda ) stāstīja par jaunākajām norisēm, kas saistītas ar Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu . Abu iniciatīvu mērķis ir atbalstīt zaļā kursa izvēršanu vietējā un reģionālā līmenī.

Tiperēri grāfistes padomes loceklis un RK ECON komisijas priekšsēdētājs Maikls Mērfijs ( Michael Murphy ) (IE/PPE) norādīja: “Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un Eiropas zaļajam kursam ir jāiet roku rokā, lai mēs varētu izskaust nabadzību un respektēt mūsu planētas iespēju robežas”.

Debatēs par darba grupas prioritātēm Jaunās Akvitānijas reģiona priekšsēdētāja vietniece un RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) (FR/PSE) norādīja: “Topošajai Eiropas Komisijas Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijai ir jāatspoguļo teritoriju paustie mērķi īstenot zaļo kursu. Pārrobežu savienojumu svarīgā nozīme, ārējo izmaksu internalizācija un, konkrētāk, princips “piesārņotājs maksā”, sabiedriskā transporta vieta mūsu pilsētās un laukos, ikdienas mobilitātes nozīmīgums un kravu novirzīšana no autotransporta un gaisa transporta uz dzelzceļu — tie visi ir jautājumi, kuros mums ir jātiek sadzirdētiem. Bez mums Eiropas Komisija savus mērķus nesasniegs!” Nākamajā COTER sanāksmē, kas notiks 2021. gada 26. februārī, Seviļas mērs Huans Espadass iepazīstinās ar darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” sasniegto.

Varšavas mērs Rafals Tšaškovskis ( Rafał Trzaskowski) (PL/PPE) dalījās pārdomās par pirmo Pilsētas mēru pakta politiskās padomes sanāksmi, ko apmeklējis tās locekļa statusā. Mērs R. Tšaškovskis norādīja: “Nule notikušajā sanāksmē mēs apstiprinājām jauno apņemšanos attiecībā uz Pilsētas mēru paktu taisnīgākai un klimatneitrālai Eiropai; šī apņemšanās paredz saskaņot paktu ar zaļo kursu un padarīt to par galveno instrumentu, ar ko īstenot pārkārtošanos uz oglekļneitralitāti. Mums visiem ir jāapvieno spēki, lai zaļo kursu īstenotu vietējā līmenī. Mēs aicinām Eiropas Komisiju sniegt finansiālu un nefinansiālu atbalstu vietējiem un reģionālajiem līderiem, lai zaļais kurss visur kļūtu par realitāti un lai gādātu, ka sabiedrība atbalsta klimatisko pārkārtošanos. ES finansiālajam atbalstam, tostarp Kohēzijas fonda līdzekļiem, pārredzamā un taisnīgā veidā ir jānonāk tieši pilsētās un reģionos. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku”.

Nākamajā RK plenārsesijā, kas notiks martā, ES vietējo un reģionālo pašvaldību asambleja ar Eiropas enerģētikas komisāri Kadri Simsoni ( Kadri Simson ) apspriedīs iniciatīvu “Renovācijas vilnis”  — vērienīgo ES plānu, kurā paredzēts uzlabot Eiropas ēku fonda energoefektivitāti. Atzinuma projektā , ko izstrādājis Siņjas komūnas valdes loceklis (Florence) un bijušais Toskānas reģiona priekšsēdētājs (2010-2020) Enriko Rosi ( Enrico Rossi ) (IT/PSE), RK ir ierosinājusi virkni visaptverošu pasākumu, ar kuriem samazināt ēku oglekļa pēdu, vienlaikus radot darbvietas un risinot enerģētiskās nabadzības problēmu.

Darba grupa "Zaļais kurss vietējā līmenī“ tika izveidota 2020. gada 15. jūnijā , un tajā darbojas trīspadsmit Eiropas Reģionu komitejas locekļi .

Galīgajā versijā darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” ceļvedis 2021. gadam drīzumā būs pieejams īpašā RK tīmekļa portālā .

Plašāka informācija:

Būdams daļa no RK prioritātes “noturīgu kopienu veidošana” , “Zaļais kurss vietējā līmenī” (ZKVL) ir jauna Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva, kuras mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt pilsētas un reģionus un nodrošināt, ka gan ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, gan atveseļošanas plāni pēc Covid-19 krīzes paredz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem un materializējas reālos projektos ikvienā apgabalā. Lai iedvesmotu un paātrinātu rīcību, “Zaļais kurss vietējā līmenī” ietver tiešsaistes karti ar 200 paraugprakses piemēriem .

Gatavojoties COP26 sanāksmei, RK gatavo atzinuma projektu “Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru vēriena kāpināšana ceļā uz COP26” . Tā ziņotājs ir Otēnas mērs Vensāns Šovē ( Vincent Chauvet) .

Attiecībā uz mobilitāti RK pašlaik izstrādā atzinuma projektu par ilgtspējīgu un viedu mobilitāti; šo darbu vada Hāgas aldermanis (izpildpadomes loceklis) Roberts van Astens ( Robert Van Asten ) (NL/Renew Europe).

2020. gada jūlijā RK pieņēma ieteikumus par Taisnīgas pārkārtošanās fondu ; tie iekļauti atzinumā, ko sagatavojis Rijekas mērs Vojko Obersnels ( Vojko Obersnel ) (HR/PSE).

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :