Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējie vadītāji iesaistās komandā ar prezidentvalsti Slovēniju, Komisiju un Eiropas Parlamentu, lai paātrinātu ES atveseļošanas plānu īstenošanu  

Pirmajā Augsta līmeņa forumā par reģionālo atveseļošanu un noturību izskanēja priekšlikumi par to, kā uzlabot pārvaldību un izvairīties no pārklāšanās ar kohēzijas politiku.

Reģionālā un vietējā līmeņa vadītāji 24. septembrī pulcējās Lipicā (Slovēnija), lai apspriestu, kā savlaicīgi uz vietas veikt atveseļošanas ieguldījumus un novērst kavēšanos un pārklāšanos starp ES politikas jomām. Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni ( Paolo Gentiloni ) un Slovēnijas finanšu ministrs Andrejs Sirceļs ( Andrej Sircelj ), kā arī Eiropas Parlamenta vadošie deputāti uzsvēra, ka tikai sadarbībā ar reģioniem un pilsētām nacionālie atveseļošanas plāni var būt veiksmīgi.

Atklājot augsta līmeņa forumu, ko kopīgi organizēja Eiropas Reģionu komiteja (RK) un ES Padomes prezidentvalsts Slovēnija, RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “ Atveseļošanas un noturības mehānisma resursi sāk sasniegt dalībvalstis. Tagad mūsu kopīgais pienākums ir likt strādāt katram euro nodokļu maksātāju naudas, kas ieguldīta mūsu atveseļošanai. Mums ir vajadzīga reāla partnerība starp ES, valstu, reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem, neraugoties uz to, ka noteikumi par reģionu un pilsētu iesaistīšanu nav pietiekami skaidri. Komiteja rūpīgi uzrauga mehānisma īstenošanu uz vietas un tā koordināciju ar kohēzijas politiku. Mūsu iedzīvotāju cerības un vajadzības nedrīkst ignorēt, pieņemot lejupējus lēmumus.

Slovēnijas Republikas finanšu ministrs Andrejs Širceļs norādīja: “ Esmu pārliecināts, ka mēs varam sasniegt lieliskus rezultātus, sekmīgi īstenojot Atveseļošanas un noturības mehānismu. Labākos rezultātus nodrošinās tikai iekļaujoša sadarbība. Šī krīze mums ir iemācījusi, kā sadarboties grūtos laikos – vietējā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī. Tagad atliek tikai iztēloties, ko ar sadarbību varam sasniegt daudzsološos laikos, un spert soli šajā virzienā.

ES ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni uzsvēra RK “ konstruktīvo iesaisti ANM galīgās koncepcijas izstrādē ” un to, cik būtiska nozīme nākamajā posmā būs spēcīgai partnerībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem. “ Vairāk nekā divas trešdaļas no visiem nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem jau ir iegājušas īstenošanas posmā. Pašvaldībām būs izšķiroša nozīme šo plānu īstenošanā, un mēs turpināsim mudināt dalībvalstis tās efektīvi iesaistīt, ” viņš atzīmēja. “ ANM fondiem un kohēzijas politikai ir vieniem otri jāpapildina, nevis jāaizstāj: galvenie jēdzieni šeit ir papildināmība un apguve .”

Forumā notiekošā diskusija atspoguļosies RK atzinumā par ANM īstenošanu, kuru izstrādās Robs Jonkmans ( Rob Jonkman , NL/ECR) un kuru paredzēts pieņemt Ekonomikas politikas komisijā ( ECON ) 29. septembrī. Komiteja ir sniegusi pirmo novērtējumu par nacionālo atveseļošanas plānu sagatavošanu un iepazīstinās ar saviem secinājumiem par pandēmijas ietekmi uz reģionālajām un vietējām kopienām 2021. gada Gadskārtējā ES reģionālā un vietējā barometra ziņojumā, kas tiks publiskots 12. oktobrī 19.  Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas laikā.

Atveseļošanai un noturībai veltītā augsta līmeņa foruma atklāšanu un pirmo paneļdiskusiju varat atkārtoti noskatīties šeit .

Augsta līmeņa forums notika saistībā ar RK Biroja izbraukuma sēdi Lipicā, Slovēnijā. Pirms Biroja sēdes RK programmas “Vēlēti jaunāka gadagājuma politiķi” ( YEP ) ietvaros tika rīkots kohēzijas politikai veltīts pasākums, kurā jaunāka gadagājuma vietējiem līderiem pievienojās RK locekļi, Slovēnijas valsts sekretāre attīstības un Eiropas kohēzijas politikas jautājumos Monika Kirbiša Rojsa ( Monika Kirbiš Rojs ), Eiropas Komisijas pārstāvji un citi ievērojami referenti.

YEP pasākumu “ Kohēzija kā vērtība – ieguvumi un izmaksas jauniešiem pārejā uz pasauli pēc Covid-19 ” varat atkārtoti noskatīties šeit .

AUGSTA LĪMEŅA FORUMĀ PAR REĢIONĀLO ATVESEĻOŠANU UN NOTURĪBU PAUSTIE VIEDOKĻI

(uzstāšanās secībā):

RK Slovēnijas delegācijas priekšsēdētāja vietnieks un Murskas Sobotas pašvaldības mērs Aleksandrs Jevšeks ( Aleksander Jevšek , SI/PSE) sacīja: “ Ikviena euro efektīva izmantošana Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros ir lielā mērā atkarīga no partnerības ar pašvaldībām. Lai maksimāli izmantotu gan atveseļošanas instrumentu, gan kohēzijas politikas programmu resursus, valstu valdībām ir jāuzklausa pilsētas un reģioni un tiem jāuzticas, ka šie līdzekļi tiks izlietoti pārredzami.

Klonmelas mērs un RK Ekonomikas politikas komisijas (ECON) priekšsēdētājs Maikls Mērfijs ( Michael Murphy , IE/PPE): “ Problēmām, ar kurām mēs saskaramies, nav “viena risinājuma visiem”, tās atšķiras pēc sava veida un intensitātes dažādos Eiropas reģionos, pilsētās, mazpilsētās un lauku apvidos. Mums ir vajadzīgi pielāgoti risinājumi, kas tiek īstenoti kopīgi ar vietējo līmeni. Lejupēja pieeja atveseļošanai nozīmētu, ka ieguldījumi un reformas vienkārši varētu neatbilst reālajām iespējām un problēmām uz vietas.

RK ziņotājs atzinumam par ANM īstenošanu Robs Jonkmans (NL/ECR): “ Eiropas atveseļošana, digitālā un ilgtspējīga pārkārtošanās ir atkarīga no pašvaldību tiešas līdzdalības. Tāpēc tās ir strukturāli jāiesaista atveseļošanas plānu īstenošanā. Tā kā dažādās dalībvalstīs to iesaiste ir atšķirīga, mums ir jādalās pieredzē un jāmācās citam no cita.

Eiropas Parlamenta deputāte un referente par tehniskā atbalsta instrumentu (TAI) Aleksandra Gēze ( Alexandra Geese , DE/Zaļie): “ Sociāli iekļaujoša, zaļa un digitāla pārkārtošanās rada daudzšķautņainas problēmas, kuras var risināt tikai ar pašvaldību aktīvu lomu. Tehniskā atbalsta instruments sniedz pašvaldībām iespēju radīt īpaši pielāgotas zināšanas: pieaicināt ekspertus izstrādāt pielāgotas stratēģijas un ceļvežus, organizēt seminārus un darbseminārus vai mācīties citam no cita paraugprakses. Klimatrīcības apsekošana, dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā un atklātā pirmkoda risinājumi, lai veicinātu digitalizētas un viegli pieejamas pārvaldes struktūras, ir tikai daži piemēri daudzajiem īpaši pielāgotiem risinājumiem, kurus var veicināt ar TAI palīdzību.

Perifēro piejūras reģionu konferences ( CPMR ) priekšsēdētāja vietniece un Mursijas reģiona uzņēmējdarbības, nodarbinātības un augstākās izglītības ministre un runaspersona Marija Del Valle Migelesa Santjago ( María Del Valle Miguelez Santiago ): “ Reģioni ir galvenie dalībnieki ES klimata un digitālo prioritāšu īstenošanā, un to kompetences ir saistītas ar vairākiem atveseļošanas plānu mērķiem. Tā kā reģioniem ir skaidra izpratne par investīciju vajadzībām teritoriālā līmenī, tie ir pelnījuši noteiktu lomu attiecīgajos politisko lēmumu pieņemšanas forumos, lai noteiktu un īstenotu atveseļošanas finansējumu. Šā iemesla dēļ turpmākajos mēnešos mēs varam sniegt pievienoto vērtību Eiropas fondu efektīvai izmantošanai un sasniegt vēlamos mērķus.

RK darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” locekle Hanna Zdanovska ( Hanna Zdanowska , PL/PPE): “ 75 % ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās, kas ir siltumnīcefekta gāzu emisiju galvenās radītājas. Taču tās ir arī rīcības un inovācijas centri un avoti gan klimata pārmaiņu mazināšanas, gan pielāgošanās jomā. Glāzgovā notiekošais globālais forums par klimatrīcību ir nozīmīga iespēja vietējiem un reģionālajiem līderiem parādīt, ko pilsētas un reģioni var darīt un ko tie jau dara, lai panāktu klimatneitralitāti.

Slovēnijas attīstības un Eiropas kohēzijas politikas ministrs Zvone Černačs ( Zvone Černač ): “ Būtisks mērķis un uzdevums vienlaikus ir izveidot sistēmu, kas nodrošinās sinerģiju starp īstermiņa un ilgtermiņa mehānismiem, no vienas puses, un vienkāršos īstenošanas procedūras, no otras puses, kur līdzās valstu valdībām būtiska loma ir pašvaldībām.

RK Teritoriālās kohēzijas politikas un budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau , FR/PSE): “ Eiropa ir pielikusi vēl nebijušas pūles, lai ierobežotu pandēmijas sociālās un ekonomiskās sekas. Taču nauda vēl nav viss. Neaizmirsīsim šo metodi: partnerība un daudzlīmeņu pārvaldība ir pierādījusi savu vērtību kohēzijas politikā. Eiropas politikas renacionalizācija, izmantojot atveseļošanas plānu, nav risinājums. Uzticēsimies reģioniem, lai aizsargātu iedzīvotājus un MVU.

Jurajs Droba ( Juraj Droba , SK/ECR), RK ziņotājs atzinumam “Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšana partnerības nolīgumu un darbības programmu 2021.–2027. gadam sagatavošanā”: “ Partnerība un subsidiaritāte ir vissvarīgākais princips pilsētu un reģionu skatījumā, un mums ir jānodrošina tā pilnīga īstenošana visos jaunā plānošanas perioda posmos.

RK Dabas resursu komisijas ( NAT ) priekšsēdētāja Ulrika Landergrēna ( Ulrika Landergren , SV/RENEW E.): “ Mēs jau vairākus gadus vērojam aizvien lielāku plaisu starp pilsētu teritorijām un lauku apvidiem pievērsto uzmanību un tiem pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Diemžēl Eiropas Komisija pieņēma ilgtermiņa redzējumu par lauku attīstību tikai pēc finansēšanas programmu līdz 2027. gadam noteikšanas. RK atbalstīs Komisiju šajā redzējumā, taču mēs nevaram gaidīt līdz 2028. gadam! Mums jau tagad ir jānovērš plaisa starp lauku un pilsētu teritorijām.”

RK ziņotājs atzinumam par MVU stratēģiju Edijs van Heijums ( Eddy van Hijum , NL/PPE): “ Mēs kā pašvaldības varam būt Eiropas Komisijas partneri, uzturot kontaktus ar mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un vietējām iestādēm, piemēram, tirdzniecības palātām. Ja vēlamies sasniegt izvirzītos mērķus un kļūt spēcīgākiem pēc Covid-19, mums ir jābūt partneriem šajā pārkārtošanā. Mums visiem – gan vismazākajiem MVU mūsu izcelsmes reģionos, gan Komisijai – ir sava loma, lai pārkārtošana noritētu sekmīgi.

Kontaktpersona:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023