Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Taisnīgs, godīgs un īstenojams: ‎ ES klimata tiesību aktu kopuma “Gatavi mērķrādītājam 55 %” panākumi ir atkarīgi no visu pilsētu un reģionu iesaistīšanas  

Reaģējot uz Eiropas Komisijas tiesību aktu kopumu “Gatavi mērķrādītājam 55 %” , kura mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt ES oglekļa emisijas par 55 %, Eiropas Reģionu komiteja (RK) aicina jaunajos un atjauninātajos noteikumos nodrošināt nozīmīgu lomu un tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem, ņemot vērā to juridiskās pilnvaras un tuvumu iedzīvotājiem pārejā uz klimatneitralitāti.

Eiropas Komisija šodien ierosināja klimata tiesību aktu kopumu, kura mērķis ir samazināt emisijas rūpniecības, ēku un transporta jomā un zemes izmantošanā, un tas būtiski ietekmēs visus Eiropas reģionus, uzņēmumus un iedzīvotājus, jo praksē tiks īstenots arī princips “piesārņotājs maksā”. Tā kā tiesību aktu kopuma galvenais elements ir atjaunināts redzējums attiecībā uz oglekļa cenu noteikšanu, ir svarīgi, lai tas veicinātu teritoriālo kohēziju. Pasākumu kopumam ir jāatbilst katras teritorijas vajadzībām, un jāpalielina pašvaldību līdzdalība, ieņēmumu piešķiršana tām un to piekļuve tiešajam finansējumam, kas paredzēts zaļajiem ieguldījumiem un ar klimatu saistītajiem sociālajiem izdevumiem, jo pašvaldības īsteno 90 % pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu un 70 % klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas (Grieķija) gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “Eiropas pāreju uz klimatneitralitāti varēs īstenot tikai tad, ja šīs pārejas centrā būs iedzīvotāju vajadzības, tiks ņemtas vērā ikvienas teritorijas īpatnības un netiks atstāts novārtā neviens cilvēks vai reģions. Pirmais solis ir birokrātijas samazināšana, nodrošinot, ka Eiropas pašvaldības var tieši piekļūt ES līdzekļiem. Eiropai ir vajadzīga zaļa un taisnīga atveseļošana, kas palīdz pārvarēt ārkārtas situāciju klimata jomā, veido noturību, atbalsta inovāciju un vietējā līmenī rada darbvietas. Jomās, kurās pilsētas, reģioni un iedzīvotāji ir kompetenti – piemēram, ēku energoefektivitāte, ilgtspējīgs transports, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un enerģētiskās nabadzības novēršana – mums tiem ir jādod iespējas paātrināt zaļo pārkārtošanos. Tāpēc esam uzsākuši Eiropas mēroga kampaņu “Zaļais kurss vietējā līmenī” .

RK ENVE komisijas un darba grupas "Zaļais kurss vietējā līmenī" priekšsēdētājs, Seviļas mērs Huans Espadass ( Juan Espadas ) (PSE/ES) paziņoja: “Tiesību aktu kopums “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ir sākums jaunai klimata revolūcijai. Tai jābūt vērienīgai, bet mēs zinām, ka tas viss ir saistīts ar izmaksām. Klimata pārmaiņu realitāte skars ikvienu cilvēku un teritoriju, taču tā vispirms ietekmēs visneaizsargātākos sabiedrības locekļus. Virzībā uz 55 % mērķrādītāju mājokļu, mobilitātes, enerģētikas u. c. jomās mums jāuzņemas liela loma, lai nodrošinātu taisnīgumu un spēcīgu sociālo atbalstu un neviens cilvēks un neviena vieta netiktu atstāta novārtā.”

Ar jauno un atjaunināto enerģētikas un klimata tiesību aktu kopumu ES ir izvirzījusi mērķi ir līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55 % un līdz 2050. gadam sasniegt neto nulles bilanci. Kopums “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ir nozīmīgs Savienības klimata politikas un izaugsmes stratēģijas pīlārs. To veido 13 tiesību aktu priekšlikumi, kas pievēršas dažādiem zaļās pārkārtošanās aspektiem, un tā stūrakmens ir atjaunināta emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. ES ETS direktīvas pārskatīšanas mērķis ir attiecināt emisiju tirdzniecību uz būvniecības un autotransporta nozarēm, kurās pašvaldībām ir gan speciālās zināšanas, gan kompetence, lai palīdzētu sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un sociāli taisnīgu pārkārtošanos.

Eiropas reģionu un pilsētu loma ir jāatzīst Sociālajā klimata fondā, kā arī Taisnīgas pārkārtošanās fondā, jo pārmērīga centralizācija var apdraudēt teritoriālo kohēziju un zaļās pārkārtošanās sociālo taisnīgumu. Tiesību aktu kopums “Gatavi mērķrādītājam 55 %” attiecas arī uz ēku energoefektivitāti, un šajā jautājumā Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Komisija 2021. gada martā uzsāka ciešāku sadarbību.

Ar tiesību aktu kopumu “Gatavi mērķrādītājam 55 %” tiek atjaunināti turpmāk minētie pašreizējie ES tiesību akti, veicot šādas izmaiņas:

 • ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) pārskatīšana;
 • Regulas par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību ( LULUCF ) pārskatīšana;
 • Kopīgo centienu regulas (KCR) pārskatīšana;
 • grozījumi Atjaunojamo energoresursu direktīvā;
 • grozījumi Energoefektivitātes direktīvā (EED);
 • Alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvas ( AFID ) pārskatīšana;
 • grozījumi regulā, ar ko nosaka CO2 emisiju standartus vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem;
 • Energoresursu nodokļu direktīvas pārskatīšana.

Kopumā “Gatavi mērķrādītājam 55 %” iekļautie jauni tiesību aktu priekšlikumi:

 • Jauna ES meža stratēģija;
 • Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms ( CBAM );
 • Klimatrīcības sociālais mehānisms;
 • ReFuelEU Aviation – ilgtspējīga aviācijas degviela;
 • FuelEU Maritim e – Eiropas jūras telpas zaļināšana.

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023