Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas atveseļošana nebūs iespējama bez spēcīgas kohēzijas politikas un īstas partnerības starp Eiropas Savienības, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa dalībniekiem  

Eiropas Savienības mēroga koalīcija brīdina dalībvalstis, ka, domājot par ES budžeta un atveseļošanas plāna kompromisu, ir jāsaglabā ieguldījumi reģionos un pilsētās

Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze apdraud Eiropas ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju, Eiropas spēju īstenot zaļāku, iekļaujošāku un pārdomātāku pārkārtošanos un ceļu uz ilgtspējīgu nākotni. Tāpēc Kohēzijas alianse ( #CohesionAlliance ) – Eiropas Savienības mēroga koalīcija, kura pulcē vairāk nekā 12 000 parakstītāju –, mudina Eiropas Savienības dalībvalstis atbalstīt spēcīgu daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un atveseļošanas plānus. Daudzgadu finanšu shēmā un atveseļošanas plānos kohēzija ir jāatbalsta kā Eiropas Savienības pamatvērtība un kā viens no svarīgākajiem visu politikas jomu un ieguldījumu mērķiem. Šīs prasības tika iekļautas deklarācijā , kas tika nodota ES kohēzijas komisārei Elizai Fereirai ( Elisa Ferreira ) un REGI priekšsēdētājam Junusam Omaržī ( Younous Omarjee ) 14. jūnija videokonferences laikā, trīs dienas pirms Eiropadomes sanāksmes Briselē.

Covid-19 krīze ir parādījusi, ka tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga solidaritāte, atbildība un kohēzija, lai Eiropas Savienībā neviens netiku aizmirsts. Kohēzijas alianse vēlas, lai kohēzijas politika būtu spēcīga, efektīva un elastīga un tās pamatā būtu ilgtermiņa perspektīvas un partnerības principi, atbilstoši kuriem pašvaldības būtu iesaistītas visos atveseļošanas pasākumos. Tas palīdzēs stimulēt un atjaunot ekonomiku, veicināt ilgtspēju un stiprināt teritoriālo un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā.

Komisijas un priekšsēdētāja Šarla Mišela (Charles Michel) priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Mēs mudinām dalībvalstis vienoti un bez kavēšanās pieņemt adekvātu Eiropas Savienības budžetu 2021.–2027. gadam, kā arī spēcīgu atjaunošanas plānu, kas palīdzētu mūsu sabiedrībai pārvarēt krīzi un vienlaikus kļūt izturīgākai, ilgtspējīgākai un iekļaujošākai. Tas būs izdevīgi visām Eiropas Savienības valstīm – arī tām, kuras vēlas, lai Savienības ieguldījumu spēja būtu vājāka, lai gan pašas ir galvenās ieguvējās no vienotā tirgus ,” norādīja Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) . Viņš arī piebilda, ka “ Komiteja apvieno spēkus ar visiem Eiropas Savienības, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa dalībniekiem un saka “nē” centralizācijai, budžeta samazinājumiem un neizpildāmiem īstenošanas termiņiem, kuri apdraud Eiropas Savienības ieguldījumu ietekmi. Kohēzijas un izturētspējas palielināšana visās Eiropas Savienības politikas jomās ar visu instrumentu palīdzību ir vienīgais veids, kā iespējams panākt, lai cilvēki būtu pirmajā vietā un atveseļošanas gaitā neviens netiktu aizmirsts. "

Kohēzijas alianses dibināšanā iesaistītās partnerorganizācijas priekšsēdētāji jauno deklarāciju iesniedza Eiropas komisārei Elizai Fereirai, kura atbild par kohēziju un reformām, un Eiropas Parlamenta REGI komitejas priekšsēdētājam Junusam Omaržī.

Kohēzijas un reformu komisāres Elizas Fereiras teiktais ir šāds: " Komisijas pagājušajā nedēļā publicētās ekonomiskās prognozes rāda, ka recesija varētu būt dziļāka nekā gaidīts – ar postošām sekām un lielākām dzīves līmeņa atšķirībām un nevienlīdzību. Tāpēc mums ir vajadzīga spēcīga kohēzijas politika, kā arī taisnīga un saliedējoša atveseļošana. Kohēzijas DNS iespējams saskatīt Komisijas izstrādātajos atveseļošanas priekšlikumos: dāsni finansēta kohēzijas politika un kohēzijas metodes izmantošana Atveseļošanas fondā un citur. Es par to esmu cīnījusies un turpināšu to darīt. Mēs ceram, ka jūs pārņemsiet stafeti un to atbalstīsiet arī savās valstīs un reģionos. Laika nav daudz – mums ir jārīkojas bez kavēšanās, lai šis vēstījums izskanētu un mūsu plāni un programmas būtu sagatavotas tā, lai neviens reģions netiktu atstāts novārtā.

Eiropas Parlamenta REGI komitejas priekšsēdētāja Junuss Omaržī viedoklis ir šāds: “ Krīze ir destabilizējusi Eiropu. Tāpēc atveseļošanas plāns un saturīgs budžets ir ārkārtīgi svarīgs. Domājot par ilgtermiņa mērķiem, vienlaikus ir jānotiek īstermiņa atveseļošanai, īpaši pievēršoties ekonomikas, sociālai un teritoriālai kohēzijai. Mēs aicinām Padomi vienoties par spēcīgu budžetu. Ir svarīgi, lai atveseļošanas plāns būtu tiešā veidā pieejams reģioniem un lai kontrole norisinātos demokrātiski. Tādas ir Eiropas Parlamenta prasības.

Ikviens, kurš tic spēcīgai kohēzijas politikai, ir aicināts pievienoties Kohēzijas aliansei un parakstīt jauno deklarāciju. Visi 12 000 sākotnējās deklarācijas parakstītāji tiek aicināti atkārtoti apliecināt savu politisko apņēmību un vairot izpratni par kohēzijas politikas vitāli svarīgo lomu un nepieciešamību pēc spēcīgas kohēzijas politikas nākamajā Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetā un atveseļošanas plānā.

Uzrunas konferencē (alfabētiskā secībā) : pasākumu vēlreiz noskatīties iespējams šeit .

  • Eiropas Pierobežas reģionu asociācijas priekšsēdētaja un Pohjanmā Reģionālās padomes locekle An-Sofi Bakgrena ( Ann-Sofi Backgren ) uzsvēra vajadzību pēc spēcīgākas kohēzijas politikas jaunajā daudzgadu finanšu shēmā un Atveseļošanas fondā un nepieciešamību no redzesloka neizlaist tās Eiropas teritorijas, kuras saskaras ar specifiskām problēmām – pierobežas, kalnu, perifērie reģioni, salas un citi piejūras reģioni –, papildu apgrūtinājumiem, piemēram, mazu apdzīvotības blīvumu un/vai sabiedrības novecošanu, intelektuālā darbaspēka emigrāciju, infrastruktūras un publisko pakalpojumu neesamību, kā arī ar vispārējām problēmām, kuras rada klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, pāreja uz ilgtspējīgākām attīstības metodēm un ilgtspējīgiem energoresursiem, optimāla digitalizācija un izturētspēja tādu globālu apdraudējumu gadījumā kā Covid-19 . Daudziem pierobežas reģioniem šīs problēmas ir kopīgas, un papildu sarežģījumus rada pieaugošā nepieciešamība koordinēt dažādus valsts līmeņa noteikumus, kuru dēļ var rasties problēmas uz valsts robežām.

  • Toskānas reģiona padomniece un Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes spīkere teritoriālās attīstības jautājumos Ilarija Bugeti ( Ilaria Bugetti ) teica: " Eiropas Savienības kohēzijas politika kā solidaritātes instruments, būs svarīga ne tikai atveseļošanas posmā, bet arī gatavojoties nākotnei. Tā būs ilgtermiņa attīstības perspektīvas balsts un palīdzēs mūsu sabiedrībai uzlabot savu izturētspēju un veicinās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. "

  • Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas (COTER) priekšsēdētaja un Jaunās Akvitānijas reģionālās padomes priekšsēdētāja vietniece Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) norādīja: " Lai Eiropas Savienība varētu sagatavoties nākotnei, papildus pārliecinošam atveseļošanas plānam tai ir vajadzīgs spēcīgs budžets. Ja mēs vēlamies ilgtspējīgu un saliedētu Eiropas sabiedrību, zaļa un digitāla pārkārtošanās ir īpaši svarīga. Ārkārtējo pasākumu dēļ mēs nevaram atteikties no ilgtermiņa mērķiem. Solidaritāte ir vienīgais ceļš. Mūsu valstu un valdību vadītājiem 17. un 18. jūlijā būs jāpieņem atbildīgi lēmumi. Vietējā līmenī rezultāti mums ir vajadzīgi jau tagad. Eiropas Savienībai ir jāapliecina savas spējas. Uz spēles ir likts viss Eiropas projekts – mēs nedrīkstam vēl vienu reizi sagādāt vilšanos eiropiešiem.”

  • Kantabrijas reģiona reģionālā prezidentūras, iekšlietu, tiesiskuma un ārlietu ministre Spānijas valdībai un Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferences locekle Paula Fernández teica: " Mēs gribam, lai Eiropas Savienības Atveseļošanas plāna teritoriālā dimensija būtu spēcīga. Mūs satrauc fakts, ka reģionālās pārvaldes iestādes varētu nebūt iesaistītas Atveseļošanas un noturības fondā. Ja specifiskās teritoriālās vajadzības netiks ievērotas un nebūs nodrošināta mūsu dalība valstu plānu izstrādē, Atveseļošanas un noturības fonda ietekme varētu izrādīties vājāka nekā gaidīts. Vietējās un reģionālās pašvaldības ir tās, kuras ieguldījumu vajadzības pārzina labāk nekā jebkurš cits, un viņu ieguldījums Atveseļošanas instrumenta demokrātiskās pārskatatbildības un politiskās atbildības nodrošināšanā var būt izšķirošs. Svarīgi ir arī nodrošināt atveseļošanas fondu komplementaritāti un optimālu koordinētību ar struktūrfondiem, kā arī teritoriālo kohēziju saglabāt kā vienu no to galvenajiem mērķiem. "

  • Valonijas parlamenta priekšsēdētājs un Eiropas Reģionālo likumdevēju konferences publisko ieguldījumu darba grupas priekšsēdētājs Žans Klods Markurts ( Jean-Claude Marcourt ) izteicās sekojoši: " 2021.–2027. gada budžeta jautājums ir ļoti būtisks, īpaši eiroobligāciju emitēšana, zaļā kursa izvēršana un īsta Eiropas Savienības mēroga solidaritāte, kas izpaužas kā īpašs atbalsts tiem, kurus veselības un arī ekonomikas un sociālā krīze ir skārusi vissmagāk. "

  • Madrides mēra vietniece un EUROCITIES locekle Begona Vilacis ( Begoña Villacís ) norādīja: " Mums ir iespēja mainīt mūsu pilsētu nākotni, priekšplānā un uzmanības centrā izvirzot iedzīvotāju labklājību un viņu tiesību aizsardzību. Tieši pilsētās visas šīs problēmas ir vērojamas vienkopus un to risināšanā jau daudz kas tiek darīts. Tomēr ilgtermiņā atveseļošanai pēc Covid-19 būs nepieciešama cieša visu pārvaldes līmeņu sadarbība, izmantojot tādus pastāvošos līdzekļus, kā Eiropas Savienības kohēzijas politika, bet būs arī jāmeklē jauni paņēmieni publiskās politikas veidošanai, balstoties uz cilvēku vajadzībām ."

Vispārīga informācija

Lai vairotu informētību par kohēzijas politikas svarīgo lomu, Eiropas Reģionu komiteja 2017. gada oktobrī izveidoja Kohēzijas aliansi ( #CohesionAlliance ) partnerībā ar vadošajām reģionu un pilsētu apvienībām – Eiropas Pierobežas reģionu asociāciju ( AEBR ), Eiropas Reģionu asambleju ( AER ), Eiropas Reģionālo likumdevēju konferenci ( CALRE ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferenci ( CPMR ) un  EUROCITIES . Kopš alianses darbības sākuma tās deklarāciju ir parakstījuši vairāk nekā 12 000 individuālo parakstītāju, 121 reģions, 135 pilsētas un apgabali, 50 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 40 Eiropas Parlamenta deputāti un 35 ES nozaru apvienības.

Sazināties ar sekretariātu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023