Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES centieni attīrīt jūras var labvēlīgi ietekmēt ekonomiku  
Vietējie un reģionālie politikas veidotāji atbalsta priekšlikumus aktualizēt un vienkāršot pasākumus, kuru mērķis ir palielināt kuģošanas radīto atkritumu daudzuma nodošanu ostās.

Eiropas Savienības pilsētas un reģioni ir atbalstījuši plānus samazināt jūrā izgāzto plastmasas un degvielas atkritumu apmēru, uzsverot, ka skaidri noteikumi, konsekventa to izpilde un samērīgas maksas palīdzētu ostām un kuģiem saglabāt tīru jūru. Eiropas Reģionu komiteja atbalstīja ES plānus arī saimniecisku apsvērumu dēļ, norādot, ka pārmaiņas sekmētu tūrismu un aprites ekonomikas attīstību.

ES vietējo un reģionālo politikas veidotāju sniegtie ieteikumi ir ieguldījums debatēs par ES noteikumu būtisku aktualizēšanu ar mērķi nodrošināt to atbilstību izmaiņām Starptautiskajā konvencijā par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu ( MARPOL ), uzlabot to izpildi un izskatīt kuģiem un jūras ostām paredzētos noteikumus kā vienotu kopumu. Minētā pārskatīšana ietilpst Eiropas Komisijas vērienīgākajos centienos vienkāršot ES tiesību aktus un samazināt to īstenošanas izmaksas.

RK ziņotājs par atzinumu “ Tīras ostas, tīras jūras — ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai Spiross Spiridons ( Spyros Spyridon ) (EL/ PPE ) sacīja: “Tīrākas jūras nozīmē ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, jo īpaši tūrisma nozarē, kas ir Grieķijas ekonomikas balsts un ļoti nozīmīga nozare daudzām citām ES dalībvalstīm. Būtu jānosaka pienākums kuģiem nogādāt atkritumus jūras ostās, un mums jāpanāk, ka visas jūras ostas spēj apstrādāt atkritumus ar pieņemamām izmaksām. Jārada stimuli atkritumu nogādāšanai ostās, neuzliekot pārmērīgu finansiālu slogu kuģiem un neparedzot papildu procedūras vai citus izpildes ziņā laikietilpīgus noteikumus. Komisijas priekšlikumos šie mērķi kopumā ir sasniegti. Priekšlikumos paredzēts arī vienkāršot un precizēt noteikumus, tādējādi ļaujot novērst daudz neskaidrību kravu nosūtītājiem, ostu pārvaldes iestādēm un atkritumu apsaimniekotājiem.”

Spiross Spiridons, kas ir Grieķijas delegācijas Reģionu komitejā loceklis un pārstāv Atikas reģionu, piebilda: “Mēs uzskatām, ka jautājums par plastmasas atkritumiem ir jārisina īpaši steidzami, un vēlamies, ka šajā direktīvā — atšķirībā no iepriekšējām — ir iekļauts risinājums attiecībā uz izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmām. Vēl problēmas rada elastīgums, maksas un noteikumu izpilde. Ostu apsaimniekošanā ir daudz vietēja un reģionāla mēroga aspektu, un maksa par atkritumu apstrādi nebūtu jānosaka centralizēti. Komisija neapšaubāmi apzinās elastīguma nepieciešamību, un tas ir vērtējams pozitīvi. Tomēr mums ir vajadzīga arī noteikumu stingra izpilde, lai nepieļautu negodīgu konkurenci un “izdevīgu ostu” meklēšanu. Tādēļ ir jābūt vienotai sankciju sistēmai, un kravu nosūtītājiem un ostām jābūt nepārprotami brīdinātām par attiecīgajām sankcijām.”

Viņš arī piebilda, ka, neraugoties uz to, ka RK kritizē priekšlikumus par to, ka tajos nav pievērsta uzmanība atkritumu samazināšanas veidiem un dažiem tehniskiem jautājumiem, Komiteja vēlētos, ka ES veic pasākumus ar mērķi paplašināt tiesību aktu ietekmi, tā ka ostām ES kaimiņos esošu jūru baseinos un reģionos ir pienācīgs pamatojums brīvprātīgi uzņemties tādas pašas saistības.

Minētais atzinums tika pieņemts ar dažiem grozījumiem .

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023