Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES centieni attīrīt jūras var labvēlīgi ietekmēt ekonomiku  
Vietējie un reģionālie politikas veidotāji atbalsta priekšlikumus aktualizēt un vienkāršot pasākumus, kuru mērķis ir palielināt kuģošanas radīto atkritumu daudzuma nodošanu ostās.

Eiropas Savienības pilsētas un reģioni ir atbalstījuši plānus samazināt jūrā izgāzto plastmasas un degvielas atkritumu apmēru, uzsverot, ka skaidri noteikumi, konsekventa to izpilde un samērīgas maksas palīdzētu ostām un kuģiem saglabāt tīru jūru. Eiropas Reģionu komiteja atbalstīja ES plānus arī saimniecisku apsvērumu dēļ, norādot, ka pārmaiņas sekmētu tūrismu un aprites ekonomikas attīstību.

ES vietējo un reģionālo politikas veidotāju sniegtie ieteikumi ir ieguldījums debatēs par ES noteikumu būtisku aktualizēšanu ar mērķi nodrošināt to atbilstību izmaiņām Starptautiskajā konvencijā par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu ( MARPOL ), uzlabot to izpildi un izskatīt kuģiem un jūras ostām paredzētos noteikumus kā vienotu kopumu. Minētā pārskatīšana ietilpst Eiropas Komisijas vērienīgākajos centienos vienkāršot ES tiesību aktus un samazināt to īstenošanas izmaksas.

RK ziņotājs par atzinumu “ Tīras ostas, tīras jūras — ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai Spiross Spiridons ( Spyros Spyridon ) (EL/ PPE ) sacīja: “Tīrākas jūras nozīmē ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, jo īpaši tūrisma nozarē, kas ir Grieķijas ekonomikas balsts un ļoti nozīmīga nozare daudzām citām ES dalībvalstīm. Būtu jānosaka pienākums kuģiem nogādāt atkritumus jūras ostās, un mums jāpanāk, ka visas jūras ostas spēj apstrādāt atkritumus ar pieņemamām izmaksām. Jārada stimuli atkritumu nogādāšanai ostās, neuzliekot pārmērīgu finansiālu slogu kuģiem un neparedzot papildu procedūras vai citus izpildes ziņā laikietilpīgus noteikumus. Komisijas priekšlikumos šie mērķi kopumā ir sasniegti. Priekšlikumos paredzēts arī vienkāršot un precizēt noteikumus, tādējādi ļaujot novērst daudz neskaidrību kravu nosūtītājiem, ostu pārvaldes iestādēm un atkritumu apsaimniekotājiem.”

Spiross Spiridons, kas ir Grieķijas delegācijas Reģionu komitejā loceklis un pārstāv Atikas reģionu, piebilda: “Mēs uzskatām, ka jautājums par plastmasas atkritumiem ir jārisina īpaši steidzami, un vēlamies, ka šajā direktīvā — atšķirībā no iepriekšējām — ir iekļauts risinājums attiecībā uz izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmām. Vēl problēmas rada elastīgums, maksas un noteikumu izpilde. Ostu apsaimniekošanā ir daudz vietēja un reģionāla mēroga aspektu, un maksa par atkritumu apstrādi nebūtu jānosaka centralizēti. Komisija neapšaubāmi apzinās elastīguma nepieciešamību, un tas ir vērtējams pozitīvi. Tomēr mums ir vajadzīga arī noteikumu stingra izpilde, lai nepieļautu negodīgu konkurenci un “izdevīgu ostu” meklēšanu. Tādēļ ir jābūt vienotai sankciju sistēmai, un kravu nosūtītājiem un ostām jābūt nepārprotami brīdinātām par attiecīgajām sankcijām.”

Viņš arī piebilda, ka, neraugoties uz to, ka RK kritizē priekšlikumus par to, ka tajos nav pievērsta uzmanība atkritumu samazināšanas veidiem un dažiem tehniskiem jautājumiem, Komiteja vēlētos, ka ES veic pasākumus ar mērķi paplašināt tiesību aktu ietekmi, tā ka ostām ES kaimiņos esošu jūru baseinos un reģionos ir pienācīgs pamatojums brīvprātīgi uzņemties tādas pašas saistības.

Minētais atzinums tika pieņemts ar dažiem grozījumiem .

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023