Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES pilsētas un reģioni izvirza 2019. gada prioritātes vides, enerģētikas un klimata jomā  
Pašvaldības ir cieši apņēmušās mudināt dalībvalstis izvirzīt vērienīgākus mērķus klimata jomā, noteikt enerģētiskās nabadzības samazināšanas mērķus un iekļaut pilsētas un reģionus valstu klimata un enerģētikas plānos, kas izstrādājami līdz gada beigām

Eiropas Reģionu komitejas (RK) Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija (ENVE) ir pieņēmusi savu 2019. gada darba programmu. Papildus vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai darba plānā prioritāru vietu ieņem arī tādi jautājumi kā Eiropas pāreja uz tīru enerģiju, enerģētiskā nabadzība, klimata pārmaiņas un Parīzes nolīguma īstenošana. ENVE komisijas darba programmas pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) kā 2030. gada starpnozaru plāns, ar kuru visā pasaulē nodrošināt labāku un ilgtspējīgāku nākotni.

Apūlijas reģiona priekšsēdētāja Michele Emiliano (IT/PSE) vadībā notika viedokļu apmaiņa par klimatneitrālu stratēģiju 2050. gadam, ko Eiropas Komisija publicēja 2018. gada novembrī. M. Emiliano norādīja: “Šis ir vērienīgākais ES mēģinājums atdzīvināt politiku laikā, kad mūsu sabiedrībā rodas nopietna spriedze. Globālo sasilšanu nav iespējams mazināt pilsētu, reģionu vai valstu līmenī; tam nepieciešama stingra un stabila starptautiska sadarbība. Mums jāpanāk, ka pašvaldības, reģioni, valstu parlamenti un Eiropas Savienība strādā kopā, lai apzinātu tās darbības, no kurām pakāpeniski jāatsakās, kā arī tās darbības, kurās jāiegulda arī turpmāk. Šajā atzinumā ir jāatspoguļo reālā situācija mūsu teritorijās, kā arī funkcijas, ko reģioni un pilsētas var uzņemties un kuras tām jāuzņemas stratēģijas īstenošanā.” 29. janvārī Apūlijas reģiona priekšsēdētāja un par atzinumu atbildīgā ziņotāja vadībā notiks ieinteresēto pušu apspriešanās par RK atzinumu par klimatneitrālu stratēģiju 2050. gadam. ENVE komisija atzinuma projektu pieņems 2019. gada 4. aprīlī, savukārt RK plenārsesija ― 2019. gada 26.-27. jūnijā.

Komitejas locekļi apmainījās viedokļiem par atzinumu “Daudzlīmeņu pārvaldība un starpnozaru sadarbība enerģētiskās nabadzības apkarošanas nolūkā”, ko izstrādājusi ziņotāja Kata Tüttő (HU/PSE) . Budapeštas 12. rajona pārstāve teica: “Ir pienācis laiks noteikt kopīgus mērķus, lai Eiropā izskaustu enerģētisko nabadzību. Mums nekavējoties jāizvērtē enerģētiskās nabadzības radītā sociālā ietekme un ietekme uz veselību, un ir jārod pastāvīgi un ilgtspējīgi risinājumi.” Ziņotāja uzsvēra Pilsētas mēru pakta nozīmīgo veikumu, īpaši ņemot vērā, ka cīņa pret enerģētisko nabadzību ir izvirzīta par vienu no pakta prioritātēm. Ziņotāja K. Tüttő atgādināja, ka 57 miljoniem Eiropas iedzīvotāju nav pieejama atbilstoša apkure, savukārt 52 miljoni kavē enerģijas rēķinu apmaksu. Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm par šo atzinumu notiks 2019.gada 7.februārī. Atzinuma pieņemšana RK plenārsesijā paredzēta 2019. gada 26.-27. jūnijā.

Komitejas locekļi apsprieda COP24 rezultātus un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ( IPCC ) ziņojumu par globālo sasilšanu par 1,5°C .

RK ENVE komisijas priekšsēdētājs un Shīdamas pilsētas mērs Cor Lamers (NL/PPE) norādīja: “Nav šaubu, ka Katovicē mums izdevās palielināt vietējās pārvaldes pamanāmību. Par to skaidri liecina valstu valdībām izvirzītā prasība ņemt vērā Talanoa dialogu iznākumu un iekļaut vietējās un reģionālās pašvaldības klimata stratēģiju definēšanā un īstenošanā. Turpmākajos mēnešos mums aktīvi jāstrādā, paplašinot politisko vēstījumu un stiprinot sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs atkārtoti uzsveram, ka ir absolūti nepieciešams valstu līmenī izvirzīt ambiciozākus mērķus, un esam pārliecināti, ka panākumus var gūt tikai ar kopīgu rīcību visos pārvaldes līmeņos.”

Kirklesas domes deputāts Andrew Cooper (UK/EA) , kurš ir izstrādājis RK atzinumu “Klimata pārvaldība pēc 2020. gada” , norādīja: “Mums ir jānosargā COP24 panāktie rezultāti un nepārprotamais aicinājums valdībām iesaistīt pašvaldības valstu rīcības plānu izstrādē.” Eiropas Parlamenta deputāte Jytte Guteland (SE/S&D) uzsvēra, ka sadarbība ar Reģionu komiteju COP24 ietvaros bijusi veiksmīga un ka arī turpmāk jāpieliek kopīgi pūliņi, lai sasniegtu Parīzes nolīgumā izvirzītos mērķus.

Šogad 13. maijā Varšavā notiks 2019. gada zaļās nedēļas atklāšanas pasākums, ko organizēs RK loceklis, Mazovijas vojevodistes maršals Adam Struzik (PL/PPE). Zaļā nedēļa ilgs no 13. līdz 17. maijam, un tās galvenais temats būs vides tiesību aktu īstenošana.

Betemburgas pašvaldības padomes loceklis Roby Biwer (LU/PSE) informēja par savu līdzdalību novembrī Šarmelšeihā notikušajā ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu konferences 14. sanāksmē ( CBD COP14 ) un par tās rezultātiem. Viņš norādīja: “Mūsu klātbūtne bija ārkārtīgi lietderīga un augstu novērtēta. Diskusijas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar RK atzinumu par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada, kas tika atzinīgi uzņemts. Īpašu atzinību guva mūsu priekšlikums par to, lai jaunajos mērķos, kas noteikti laikposmam pēc Aiči, proti, no 2020. līdz 2030. gadam, tiktu iekļauts tas labums, ko cilvēka veselībai dod bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi. Roby Biwer izstrādāto atzinumu “ES pilsētu un reģionu devums Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksmei un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija laikposmam pēc 2020. gada” pieņēma RK 131. plenārsesijā, kas notika Briselē 2018. gada 8.-10.oktobrī. Ar atzinumā ietvertajiem ieteikumiem Biwer kungs 2019. gada 30. janvārī iepazīstinās Eiropas Parlamenta sadarbības grupu klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības jautājumos.

ENVE komisija ir iecēlusi ziņotājus trīs jauniem atzinumiem :

Espo pilsētas domes deputāte Sirpa Hertell (FI/PPE) izstrādās neleģislatīvu atzinumu “Ilgtspējīga Eiropa 2030. gadā. Par turpmākiem pasākumiem saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem: Parīzes klimata nolīgums.”

Lodzas vojevodistes maršals no 2010. līdz 2018. gadam, tagad Lodzas Reģionālās asamblejas loceklis Witold Stępień (PL/EPP) , uzņemsies darbu pie pašiniciatīvas atzinuma “Parīzes nolīguma īstenošana ar novatorisku un ilgtspējīgu enerģētikas pārkārtošanu vietējā un reģionālajā līmenī” .

Tolnas meģes padomes priekšsēdētāja vietnieks József Ribányi (HU/PPE) iecelts par ziņotāju RK pašiniciatīvas atzinumam “Tīras enerģijas paketes īstenošana. Integrētie dalībvalstu enerģētikas un klimata plāni (INECP) kā instruments vietējās un teritoriālās pārvaldības pieejas īstenošanai klimata un aktīvas un pasīvas enerģijas jomā.”

ENVE komisijas nākamā sanāksme notiks 4. aprīlī Briselē.

Nākamajā plenārsesijā, kas notiks 2019. gada 6.-7. februārī , RK locekļi apspriedīs un balsos par Cor Lamers (NL/PPE) izstrādāto atzinumu “Virzībā uz Astoto vides rīcības programmu” .

Uzziņai

Fotoattēli no ENVE komisijas 22. sanāksmes atrodami šeit . Lai atvērtu tīmekļa vietni un sanāksmes darba kārtību , klikšķiniet šeit.

“Tīru planētu — visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku”. Eiropas Komisijas 2018. gada 28. novembrī publicētā pilnā stratēģija . EK paziņojums presei

Eiropas Komisijas ziņojums “Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā” - Eiropas Komisija, 2019. gada 9. janvāris.

Šeit pieejama informācija par RK dalību COP24 un paziņojums presei par COP24 rezultātiem.

Kontaktpersona : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023