Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Par ES budžetu un ekonomikas atveseļošanas fondu jāvienojas līdz jūnijam, citādi kavēšanās apdraudēs iedzīvotāju drošību un kohēziju Eiropā  

Pēc Eiropadomes locekļu videokonferences, kas notika 23. aprīlī, Kohēzijas alianse – ES mēroga alianse, kuras mērķis ir veidot spēcīgāku kohēzijas politiku pēc 2020. gada, – aicina saglabāt kohēzijas politiku kā prioritāti sarunās par Covid-19 iedragātās ekonomikas atveseļošanas stratēģiju un ņemt vērā reģionu un pilsētu vajadzības un pieredzi.

Cīņa pret Covid-19 pandēmiju un Eiropas ekonomikas atjaunošana ir sacensība ar laiku. Jebkāda turpmāka vilcināšanās izstrādāt atbilstošu ES atveseļošanas plānu, kura pamatā būtu ievērojams ES budžets, mazinās mūsu spēju aizsargāt iedzīvotāju veselību un sociālās tiesības, saglabāt Eiropas produktivitāti, palīdzēt uzņēmumiem izdzīvot ārkārtas situācijā un ieguldīt ilgtspējīgā nākotnē.

Dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas ir izšķiroši Eiropas nākotnei:

- paredzot pienācīgu finansējumu un īpašus noteikumus, vissmagāk skartajās valstīs un apgabalos jānodrošina kohēzijas politikas atbalstīto ārkārtas pasākumu nepārtrauktība;

- jāstiprina plānotie ieguldījumi kohēzijas politikā 2021.–2027. gadam, lai paātrinātu ekonomikas atveseļošanu un ilgtermiņā izveidotu tādu Eiropu, kas ir ilgtspējīga, taisnīgāka un noturīga pret apdraudējumiem;

- pandēmijas apstākļos un laikā pēc pandēmijas nodrošinot iedzīvotājiem vietējos pakalpojumus, ir jārūpējas pa to, lai ārkārtas finansējuma iniciatīvas veicinātu sociālo, teritoriālo un ekonomisko kohēziju, kompensējot vietējo nodokļu un ieņēmumu zaudējumus un atbalstot gan vietējās un reģionālās pašvaldības, gan ar tām saistītos publiskos uzņēmumus;

- lai 2021. gadā varētu laikus sākt finansēšanas periodu un lai kohēzijas politiku varētu īstenot arī nākamajos gados, ir sekmīgi jānoslēdz sarunas par turpmāko kohēzijas politiku;

- jāiesaista visi pārvaldības līmeņi, lai visā Savienībā ieguldītu veselības aprūpes pakalpojum uzlabošanā, gan palielinot finansējumu veselības aprūpei saskaņā ar kohēzijas politiku, gan radot īpašu veselības jomai paredzētu mehānismu;

- jāņem vērā pašreizējā krīzē radušies labas pārrobežu un starpvalstu sadarbības piemēri, un cīņā pret vīrusu, kā arī turpmākajā ekonomikas atveseļošanā aktīvi jāiesaista eiroreģioni, ETSG un visi ES pierobežas reģioni.

Mēs prasām, lai ES pamatbudžets un ārkārtas finanšu ieguldījumu iniciatīvas balstītos uz to pieredzi un zināšanām, ko cīņā ar pandēmiju un tās sekām uzkrājuši vietējie dalībnieki. ES ieguldījumiem jābūt elastīgiem un vienkāršiem, taču pārmērīga centralizācija nopietni apdraudētu to efektivitāti. Kohēzijas politika ir labākais ES instruments, kas ļauj strukturāli stiprināt reģionu un pilsētu sociālo un ekonomisko attīstību (tostarp veselības jomas un klimata aizsardzības pasākumus). Kohēzijas politika ir jāstiprina un pilnībā jāizvērš, lai ilgtermiņā palielinātu visu pašvaldību izturētspēju, šādi panākot, ka tās ir pietiekami sagatavotas pašreizējās krīzes ekonomiskajām sekām, kā arī turpmākajām krīzēm, tāpēc kohēzijas politikai ir jāpapildina pašreizējie un turpmākie ārkārtas reaģēšanas instrumenti.

Lai Reformu atbalsta programmas pastiprināšanas gadījumā neviens netiktu atstāts novārtā un lai reformu radītā asimetriskā teritoriālā ietekme tiktu pārvaldīta efektīvi, reģioni un pilsētas noteikti ir jāiesaista vajadzību novērtēšanā un pasākumu izstrādē atbilstīgi kohēzijas politikas plāniem. Turklāt reģioniem un pilsētām vajadzētu piedalīties debatēs par to, kā, no pašvaldību viedokļa raugoties, stiprināt Eiropas iedzīvotāju noturību cīņā pret pandēmisko krīzi un tās ekonomiskajām un sociālajām sekām.

Tagad ir ļoti svarīgi, lai ES iestādes rīkotos solidāri un ar atbildības izjūtu. Galīgais sarunu iznākums nedrīkst būt pārāk centralizētu līdzekļu kopums un neskaidri finanšu instrumenti, un galarezultātā nedrīkst paļauties tikai uz privāto tirgu reaģētspēju. Lai spētu labāk reaģēt uz cilvēku vajadzībām, mums ir jāgādā par to, lai Eiropas rīcībā būtu efektīvs instrumentu kopums, kurā dotācijas un aizdevumi būtu pienācīgi līdzsvaroti un partnerības princips pilnībā ievērots.

Tikai ar drosmi un savstarpēju uzticēšanos rīkojoties kopīgi, mēs varam palīdzēt Eiropai izkļūt no šīs ārkārtas situācijas.

Sazināties ar sekretariātu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023