Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
#CohesionAlliance vēlas sadarboties ar Eiropas Parlamenta deputātiem, lai 2021.–2027. gadā nodrošinātu spēcīgu kohēzijas politiku  
Vadošie COTER komisijas un REGI komitejas locekļi kopā ar teritoriālajām un nozaru apvienībām sprieda par riskiem un iespējām Eiropas Parlamenta un Padomes sarunās

Paredzētais budžeta samazinājums un centralizācija joprojām apdraud Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) iespējas 2021.–2027. gadā viscaur Eiropas Savienībā mazināt atšķirības un veicināt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Partneri, kas apvienojušies #CohesionAlliance  — ES mēroga aliansē, kuras mērķis ir panākt spēcīgu kohēzijas politiku pēc 2020. gada —, 10. jūlijā Eiropas Reģionu komitejā (RK) ar jaunievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem sprieda par to, kā šos riskus pārvarēt.

“Eiropas Parlamenta vēlēšanas nepārprotami ir pilnvarojušas jauno Parlamentu tuvināt Eiropu tās iedzīvotāju vajadzībām. Kohēzijas politika piedāvā unikālu un spēcīgu instrumentu, ar ko šo mērķi sasniegt, iesaistot visus attiecīgos dalībniekus no ikviena Eiropas reģiona. Kopīgiem spēkiem mums šī politika ir jāsargā un jāuzlabo, un turpmāk ES budžetā to nevajadzētu izmantot kā krājkasīti, no kuras sedz steidzamus aizkulišu darījumus," norādīja RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), apsveikdams jaunu #CohesionAlliance atbalstītāju — Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas ( REGI ) priekšsēdētāju Junusu Omaržī ( Younous Omarjee ).

J. Omaržī pauda pilnīgu atbalstu alianses prioritātēm, tostarp būtiskajai teritoriālās kohēzijas nozīmei, makroekonomisko nosacījumu atcelšanai, noteikumu vienkāršošanai un partnerības principa izmantošanai iekļaujošā ieguldījumu plānu pārvaldībā. “Mums ir kopīgi jācīnās pret jebkādu ES kohēzijas politikas samazinājumu nākamajā ilgtermiņa budžetā,” viņš norādīja. “Kopš krīzes laikā tika ieviesti taupības plāni, pašvaldībām bieži ir uzticēti jauni pienākumi un uzdevumi, taču tām jārisina arī jaunas problēmas, sākot no klimata pārmaiņām un beidzot ar nabadzību. Mums ir jānodrošina pienācīgs ES atbalsts reģioniem.”

Jaunās Akvitānijas reģionālās padomes priekšsēdētāja vietniece un Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) (PSE/FR) uzsvēra: “Laikā, kad Eiropai ir jāmainās, lai stātos pretī tādiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas un sociāli teritoriālā nevienlīdzība, pilsētas un reģioni ir nevis skatītāji, bet gan dalībnieki. Eiropieši, it sevišķi laukos, jūtas pamesti novārtā. Ja mēs vēlamies piepildīt savu iedzīvotāju cerības, mums ir jāstiprina Eiropas kohēzijas politika. Mums — vietējām un reģionālajām pašvaldībām — svarīgākais ieguldījumu un solidaritātes instruments ir atbalsts tādai pārejai, kas pret mūsu cilvēkiem būtu taisnīga. Šī alianse mums ir ļāvusi gūt nozīmīgas uzvaras, piemēram, nodrošināt kohēzijas politiku visiem Eiropas reģioniem. Mēs turpināsim rūpēties par to, lai pilsētas un reģioni tiktu pilnībā iesaistīti tādas jaunas politiskās darba kārtības izstrādē, kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi un stingra kohēzijas politika, ar ko šos mērķus sasniegt.”

Divu pagājušo gadu laikā alianse ir izveidojusies par pirmo komunikācijas platformu, kas apvieno visas kohēzijas politikā iesaistītās personas gan no privātā, gan no publiskā sektora. Alianses mērķis ir dot tām iespēju paust savu viedokli ES lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī izglītot sabiedrību un vairot tās izpratni par to, kā Eiropa cenšas mazināt atšķirības.

Uz šī darba panākumiem norādīja viens no alianses iniciatoriem, Saksijas-Anhaltes federālās zemes pārstāvis federālajā valdībā un RK PPE grupas priekšsēdētājs Mihaels Šnaiders ( Michael Schneider ) ( PPE /DE): “Esmu pārliecināts, ka Kohēzijas alianse, arvien vairāk uzņemdama apgriezienus, spēs būtiski ietekmēt turpmākās kohēzijas politikas galīgo veidolu. Tas redzams jau Eiropas Parlamenta nostājā, kurā atspoguļotas galvenās mūsu pilsētu un reģionu prasības.”

Pasākuma laikā pārstāvji no publiskajām iestādēm, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmumu apvienībām uzsvēra kohēzijas politikas ietekmi uz jomām, kurās to piemēro, — sākot no jaunatnes politikas un atbalsta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un beidzot ar darbu, kas saistīts ar klimata pārmaiņām un sociālo iekļaušanu.

Lai līdz 2019. gada beigām pabeigtu attiecīgo regulu pieņemšanu, sagaidāms, ka jau oktobrī atsāksies “trialogs” starp Eiropas Parlamentu, Komisiju un Padomi par tiesību aktu priekšlikumiem turpmākajai kohēzijas politikai.

Redaktoru zināšanai

#CohesionAlliance ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt ES nākotnes pīlāram. Apvienotajai Karalistei izstājoties no ES un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībai jāfinansē tādas jaunas prioritātes kā aizsardzība, drošība un ārējo robežu kontrole, nākamajā ES ilgtermiņa budžetā — daudzgadu finanšu shēmā —, kurā nosaka ES izdevumu maksimālo apjomu laikposmā pēc 2020. gada, kohēzijas politikas finansējumam draud samazinājums. Lai plašāk informētu par kohēzijas politikas būtisko lomu, reģionu un pilsētu vadošās apvienības — Eiropas Pierobežas reģionu asociācija ( AEBR ), Eiropas Reģionu asambleja ( AER ), Eiropas Reģionālo likumdevēju konference ( CALRE ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padome ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konference ( CPMR ) un EUROCITIES  — kopā ar Eiropas Reģionu komiteju 2017. gada oktobrī izveidoja koalīciju #CohesionAlliance . Alianses dalībnieki aicina laikposmam pēc 2020. gada izstrādāt tādu ES budžetu, ar kuru kohēzijas politika kļūtu spēcīgāka, efektīvāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem. Kopš alianses darbības sākuma tās deklarāciju ir parakstījuši vairāk nekā 12 000 individuālo parakstītāju, 121 reģions, 135 pilsētas un apgabali, 50 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 40 Eiropas Parlamenta deputāti un 35 ES nozaru apvienības. Ikviens, kas ir pārliecināts par ES kohēzijas politikas vērtību — gan valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, gan MVU, NVO, skolas, augstskolas un kultūras organizācijas —, ir aicināts pievienoties # CohesionAlliance , parakstot deklarāciju.

Kontaktpersona:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Kopīgot :