Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Kohēzijai un partnerībai jābūt Eiropas atlabšanas virzītājspēkam  

Kohēzijas alianse ( # CohesionAlliance ) ES mēroga alianse, kuru ir parakstījuši 12 000 parakstītāju un kura aicina pēc 2020. gada stiprināt kohēzijas politiku – atzinīgi vērtē pārskatītos Eiropas Komisijas priekšlikumus par ES 2021.–2027. gada budžetu un atveseļošanas plānu, tostarp priekšlikumu par pašreizējo kohēzijas programmu paplašināšanu, kas paredz lielāku elastību un papildu finansējumu. Tomēr alianse mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pilsētu, pašvaldību un reģionu līdzdalību un saglabāt spēcīgu uzsvaru uz kohēziju visos ekonomikas atveseļošanas pasākumos, kuru mērķis ir atjaunot ekonomiku, veicināt ilgtspēju un stiprināt mūsu Savienības teritoriālo un sociālo struktūru, tostarp Eiropas pusgada procesā.

ES daudzgadu finanšu shēmā (DFS) un atveseļošanas plānā galvenā uzmanība jāpievērš kohēzijai kā Eiropas Savienības pamatvērtībai, lai īstenotu tādus svarīgus uzdevumus kā Eiropas zaļais kurss, ilgtspējīgas attīstības mērķi, Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kā arī digitālā pārveide. Pašreizējās krīzes apstākļos pilsētām, pašvaldībām un reģioniem vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgs spēcīgas kohēzijas politikas tiešs atbalsts, lai novērstu teritoriālo atšķirību palielināšanos un asimetrisku atlabšanu, jo dalībvalstīm pieejamie finanšu līdzekļi pašreizējo ekonomisko un sociālo problēmu risināšanai ir atšķirīgi.

Kohēzijas alianse atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu nodrošināt kohēzijas politikas kā spēcīgas ES ilgtermiņa ieguldījumu politikas nozīmi, kā arī, izmantojot instrumentu REACT-EU , ieguldīt 55 miljardus EUR (2018. gada cenās), lai efektīvi reaģētu uz Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām un ekonomiskajām sekām. Pašreizējo darbības programmu pagarināšana ļaus ātri veikt būtiskus ieguldījumus. Turklāt elastīgāki līdzekļu pārvedumi starp fondiem un darbības jomas paplašināšana ar mērķi atbalstīt veselības aprūpes, tūrisma un kultūras nozares, kā arī nodrošināt apgrozāmo kapitālu MVU, palīdzēs vietējām un reģionālajām pašvaldībām ieguldīt naudu tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, ar nosacījumu, ka tiek pilnībā ievēroti kohēzijas pamatprincipi.

Tomēr alianse ir nobažījusies, ka, neņemot vērā reģionu, pilsētu un pašvaldību atšķirīgās vajadzības, kā arī nenodrošinot vietējo dalībnieku aktīvu līdzdalību, atveseļošanas un stabilitātes mehānisms – kas ir ES atveseļošanas plānu spēcīgākais ieguldījumu instruments – būs pakļauts neveiksmes riskam. Pašlaik lielākā daļa pasākumu ir vērsti tikai uz dalībvalstīm, neprecizējot, kāda būs pašvaldību loma programmu pārskatīšanā un resursu izmantošanā. Mehānisma ciešā saikne ar Eiropas pusgadu un konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem var izraisīt atveseļošanas plānu tālāku centralizāciju. Alianse mudina visas ES un valstu iestādes – un jo īpaši ES reformu un kohēzijas komisāri Elīzu Ferreiru ( Elisa Ferreira ) – veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valstu atveseļošanas un stabilitātes plāni atbilst partnerības principam, iedzīvotāju un uzņēmumu reālajām vajadzībām un dod iespēju ciešāk un strukturētāk iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības.

Kohēzijas alianses partnerorganizācijas ir iekļāvušas savas prioritātes jaunā deklarācijas projektā , kurā apliecināts, ka kohēzijai jābūt vienai no Eiropas Savienības pamatvērtībām un nozīmīgam visu tās politikas virzienu un ieguldījumu mērķim. Kohēzijas alianses 2.0 partneri nāks klajā ar jauno deklarāciju nākamajā sanāksmē jūnija sākumā.

Sazināties ar sekretariātu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023