Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Covid-19 ir paātrinājusi digitālo pārkārtošanos Eiropas Savienībā, taču pilsētas un reģioni brīdina par augošo nevienlīdzību  

RK mudina vienoties par visaptverošu Eiropas pieeju 5G tīklu jomā

Covid-19 krīze un norobežošanās pasākumi visā Eiropā ir skaidri atklājuši, ka digitālā infrastruktūra un risinājumi tagad ir vēl vajadzīgāki nekā iepriekš. No digitālās pārkārtošanās lielā mērā ir atkarīga Eiropas Savienības spēja reaģēt uz pandēmiju un vēlākais atveseļošanas process. Īpaši būtu jāuzmanās, lai nepieļautu nevienlīdzības palielināšanos un digitālās plaisas veidošanos. Būtu jāpilnveido digitālās prasmes. Jārūpējas par optimālas infrastruktūras un īpaši pielāgotu risinājumu nodrošināšanu un konkrēti – par to pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Īpaši svarīga ir visaptveroša un vienota ES pieeja 5G tīklu drošības un izturētspējas stiprināšanas jautājumā. Šādas ir galvenās atziņas, ko sniedz Reģionu komitejas plenārsesijā pieņemtais atzinums par digitālo jomu un datiem.

Krīzes laikā digitālo tehnoloģiju izmantošana kļuva par priekšnoteikumu darba nepārtrauktības nodrošināšanai un par privātās dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Publiskās pārvaldes iestādes un uzņēmumi Eiropas reģionos, pilsētās un ciematos pieredzēja to, kā digitālās tehnoloģijas kļūst par svarīgu krīzes ietekmes mazināšanas un pandēmijas apkarošanas instrumentu. Atzinumā Stratēģija Eiropas digitālajai nākotnei un stratēģija datu jomā , kuru izstrādājis Marks Vainmaisters ( Mark Weinmeister ) (DE/PPE) , Hesenes federālās zemes valsts sekretārs Eiropas lietās, ir atzīts, ka atbilde uz Covid-19 krīzi ir lielā mērā atkarīga no digitālās pārkārtošanās.

“Digitalizācijas pozitīvajai ietekmei ir jābūt cilvēkiem jūtamai. Tāpēc, pilnveidojot digitālās tehnoloģijas un digitālās prasmes, ir jāņem vērā arī ētiski, juridiski un sociālpolitiski aspekti. Viedajiem, respektīvi, satīklotajiem reģioniem būtu jādod cilvēkiem tiešs labums no visaptverošās digitalizācijas. Un šīm pārmaiņām būtu jānotiek vienādā tempā gan lauku, gan pilsētu reģionos, " teica ziņotājs Marks Vainmaisters.

Lai panāktu atveseļošanu pēc krīzes, Eiropas Reģionu komiteja mudina vienoties par kopīgu visaptverošu ES pieeju 5G tīklu drošības un izturētspējas stiprināšanai, kā arī uzsver, ka kopīgi Eiropas minimālie drošības standarti dod pozitīvus vispārējos rezultātus. Vietējie un reģionālie līderi prasa arī informētības palielināšanas un izglītojošus pasākumus, kuru mērķis būtu sabiedrībā radīt skaidrību par to, kādu labumu nesīs pāreja uz jaunākās paaudzes digitālo infrastruktūru. Viņi arī aicina veikt pētījumus par ietekmi uz veselību un vidi un neļaut cilvēkiem nonākt viltusziņu gūstā.

Lai gan vismaz 20 % līdzekļu no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma paredzēti digitālajai pārkārtošanai, vietējie un reģionālie līderi apstiprina, ka digitalizācijas un attiecīgi Eiropas tehnoloģiskās suverenitātes atbalstam būs nepieciešams būtisks publisko līdzekļu daudzums. Pilsētas, ciemati un reģioni iegūtu, ja tiktu vienkāršoti finansēšanas noteikumi un ja iespēja iesniegt pieprasījumu būtu pēc iespējas lielākam skaitam uzņēmumu un pētniecības iestāžu.

Pirmajā gadskārtējā ES reģionālā un vietējā barometra ziņojumā , ar kuru priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) iepazīstināja 12. oktobrī, ir uzsvērts, ka Covid-19 krīze, visticamāk, stiprinās pašreizējo tendenci pieaugt digitālo pakalpojumu izplatībai. Tomēr tieši tāpat tā ietekmēs digitālās plaisas un nevienlīdzības palielināšanās tendenci. Krīze mudinās pilsētas kļūt drošākām un vienlaikus arī zaļākām, bet ārpuspilsētas vidē liks nodrošināt maksimālu digitālo savienojamību.

Barometra ziņojumā sniegts pārskats par vairākām ļoti inovatīvām iniciatīvām, ko pandēmijas radīto problēmu risināšanas nolūkā īstenojušas pašvaldības. Reģioni, pilsētas un ciemati ir pievērsušies arī digitalizācijai, piemēram, ir izveidotas tiešsaistes platformas, kuru mērķis ir stiprināt dažādu ieinteresēto personu sadarbību Covid-19 izraisīto problēmu risināšanā.

Vispārīga informācija

2017. gadā Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Komisija kopīgi atklāja platjoslas platformu . Tās uzdevums bija veicināt ātrdarbīga platjoslas tīkla pieejamību visos Eiropas reģionos, tostarp lauku rajonos un mazapdzīvotās teritorijās, kurās šādas attīstības veicināšanai nepietiek ar tirgus spēkiem. Tieši vietējās un pašvaldības nodrošina digitālos pakalpojumus iedzīvotājiem un pārvalda digitālo infrastruktūru. Tāpēc platjoslas platforma ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas pašvaldībām dod iespēju paust savu viedokli, kurš, pateicoties Eiropas Reģionu komitejai un tās locekļu ieguldījumam, palīdz Eiropas Komisijas politikas veidošanas procesā. 

Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas locekļi, kuri pārstāv šo platformu, tiekas divas reizes gadā, lai risinātu savienojamības problēmas vietās, kurās platjoslas pieejamība ir ierobežota.

Kontaktpersona:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)2 282 2440

Mobilais tālr.: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Share: