Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģionu komiteja un Eiropas Komisija apvieno spēkus, lai veicinātu pētniecību un inovāciju vietējā un reģionālajā līmenī  

Rīcības plānā, ko kopīgi parakstīja Reģionu komiteja un Eiropas komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pārraudzībā esošie dienesti (Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts un Kopīgais pētniecības centrs), paredzēts pievērsties arī tādiem jautājumiem kā intelektuālā darbaspēka emigrācija un nevienlīdzība izglītības jomā.

Lai stiprinātu Eiropas zināšanu bāzi vietējā un reģionālajā līmenī un atbalstītu atveseļošanos no Covid-19 krīzes, Eiropas Reģionu komiteja (RK) pastiprinās sadarbību ar Eiropas Komisijas dienestiem, kuru kompetencē ir pētniecības un inovācijas, izglītības un kultūras jomas. Abu iestāžu parakstītā jaunā rīcības plāna mērķis ir sniegt reģioniem un pilsētām jaunākos datus un zināšanas un palīdzēt tiem novērst inovācijas plaisu, intelektuālā darbaspēka emigrāciju un nevienlīdzību izglītības jomā, kā arī īstenot ES politiskās prioritātes, piemēram, zaļo kursu.

Uzstājoties RK SEDEC komisijas 25. novembra sanāksmē, inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Reģioniem un pilsētām ir būtiska loma centienos īstenot zaļu un digitālu pāreju. Kopīgais rīcības plāns un atjauninātais Zināšanu apmaiņas platformas darba plāns , ko šodien pieņem Reģionu komiteja un Komisija, ir Eiropas zināšanu stratēģijas pamatelementi un pievēršas konkrētiem risinājumiem, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīvi.”

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “Mūsu galvenās prioritātes ir Eiropu tuvināt cilvēkiem, veidot ilgtspējīgas, noturīgas, inovatīvas reģionālās un vietējās kopienas un aizstāvēt mūsu vērtības, izmantojot izglītību un kultūru. Reģionu komitejas un minēto Komisijas dienestu rīcības plāns atbalstīs mūsu darbu virzībā uz šiem mērķiem.”

RK SEDEC komisijas priekšsēdētāja Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen , FI/PSE) norāda: “Izglītības, pētniecības, inovācijas un kultūras jomā īstenotu pasākumu stingra saikne ar vietējo un reģionālo līmeni ir ļoti svarīga Eiropas kohēzijai, ilgtspējīgai atveseļošanai un netraucētai pārejai uz oglekļa emisiju ziņā neitrālu ekonomiku. Kopīgais rīcības plāns pilnībā atspoguļo politisko gribu turpināt kopīgu darbu vietējā līmenī, veicinot spēcīgu sinerģiju starp politikas jomām un instrumentiem, lai neviens cilvēks un neviena vieta netiktu atstāta novārtā.”

Covid-19 pandēmija ir izvirzījusi priekšplānā tādus jautājumus kā pētniecības pasākumi un inovatīvi risinājumi veselības aprūpē, kā arī citās sabiedrības nozarēs. Lai turpinātu veicināt reģionālo inovācijas ekosistēmu attīstību, rīcības plānā liela uzmanība ir veltīta RK un Eiropas Komisijas veiksmīgās iniciatīvas “Zināšanu apmaiņas platforma (ZAP)” padziļināšanai. To paredzēts pārveidot par stratēģiska līmeņa iniciatīvu un pilnībā saskaņot ar Eiropas Pētniecības telpas (EPT) prioritātēm, kā Komisija informēja savā nesenajā paziņojumā par jauno EPT.

Zināšanu apmaiņas platformas 2.0 mērķis ir palīdzēt pilsētām un reģioniem kļūt par pārmaiņu aktīvu virzītājspēku un inovācijas līderiem, izmantot jaunās zināšanas, ko sniedz programma “Apvārsnis Eiropa” , un palielināt Eiropas Pētniecības telpas ietekmi un tuvināt tās galvenās idejas un vēstījumus iedzīvotājiem. RK palīdzēs apzināt zināšanu ekosistēmas visā Eiropas Savienībā ar mērķi veidot EPT mezglus — struktūras, kas apvieno reģionālās ieinteresētās personas.

“EPT mezgli var sniegt iespēju reģionālās ekosistēmas un inovācijas centrus pilnībā atzīt institucionālā līmenī, kā arī zinātnes un inovācijas jomā piemērot vietējiem apstākļiem pilnībā pielāgotu pieeju. Tomēr tie nedrīkst būt tikai instruments inovācijas plaisas mazināšanai; tie var kļūt par lielisku sistēmu, kas veicina kopīgu pētniecības un inovācijas projektu izstrādi, kuros, izmantojot augšupēju pieeju, apvienotas vairākas reģionālās ekosistēmas un inovācijas centri,” uzsvēra Luāras reģionālās padomes loceklis un RK ziņotājs Kristofs Kleržo ( Christophe Clergeau , FR/PSE). SEDEC sanāksmē tika apspriests viņa sagatavotais atzinuma projekts , kas veltīts jaunajam paziņojumam par Eiropas Pētniecības telpu.

Rīcības plānā arī paredzēts, ka Reģionu komitejai ir nozīmīga loma piecu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pamatuzdevumu atbalstīšanā, piemēram, izveidojot reģionu un pilsētu partnerības un tīklus. Turklāt tajā uzsvērts, ka reģioni un pilsētas var darboties kā katalizatori, lai veicinātu sinerģiju starp pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un kohēzijas politikas finansējumu.

Paredzēts paplašināt arī izmēģinājuma projektu “Zinātne reģionos” , lai atbalstītu zinātnes atziņām atbilstošu politikas veidošanu reģionālā un vietējā līmenī, kā arī reģionu sadarbību un paraugprakses apmaiņu to starpā. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs palīdzēs reģioniem un pilsētām, sniedzot tām vairāk datu par vietējo līmeni.

Izglītības un kultūras jomā abas iestādes apņemas kartēt nevienlīdzību izglītības jomā, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi e-mācībām. Plānā ir paredzēta pilsētu un reģionu cieša iesaistīšanās koalīcijā “Izglītība – klimatam”, kuras mērķis ir veicināt izglītošanu par vides ilgtspēju, un atjauninātā Digitālās izglītības rīcības plāna izvēršanā. Vēl viens plāna elements ir Eiropas vērtību, identitāšu un pilsoniskuma kopīga popularizēšana ar izglītības un kultūras starpniecību reģionālajā un vietējā līmenī.

Plašāka informācija:

SEDEC ir Reģionu komitejas Sociālās politikas, nodarbinātības, izglītības, pētniecības un kultūras komisija. Ņemot vērā Eiropā pastāvošo sanitāro situāciju, 25. novembra sanāksme pilnībā notika neklātienē. Papildus K. Kleržo atzinumam par EPT , pieņemšanai bija iesniegti vēl trīs atzinumu projekti.

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Ziņotājs un Hargitas žudeca padomes priekšsēdētājs Čabo Borbolijs ( Csaba Borboly , RO/PPE) teica: “Pašvaldībām ir nozīmīga loma centienos atbalstīt izglītības, darbaspēka integrācijas un ar prasmēm saistītas iniciatīvas vietējā līmenī. Tomēr jāatzīst, ka, ņemot vērā reģionu digitālās un ekonomiskās atšķirības, universāla pieeja nav ilgtspējīga. Tāpēc mums ir cieši jāsadarbojas ar ES iestādēm, MVU un visām ieinteresētajām personām, un līdzekļi pašvaldībām un vietējiem dalībniekiem ir jāsaņem ātrāk, lai veiksmīgi pielāgotu vietējās stratēģijas un rīcības plānus.”

Jauniešu nodarbinātības atbalsts – tilts uz darbvietām nākamajai paaudzei. Garantijas jauniešiem stiprināšana

Ziņotāja un Klervo komūnas padomes locekle Rūmija Karjēra ( Romy Karier , LU/PPE) teica: “Priekšlikums par Garantijas jauniešiem stiprināšanu ir īpaši nozīmīgs saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi, kas nesamērīgi ietekmē jauniešus. Pašvaldības var darboties kā saikne starp dažādām ieinteresētajām personām, piemēram, izglītības iestādēm, jaunatnes organizācijām un valsts nodarbinātības dienestiem, lai atbalstītu Garantijas jauniešiem efektīvu īstenošanu, kam būtu jānodrošina stabilas un ilgtspējīgas darbvietas.”

Kultūras un radošo industriju darbības atsākšana

Ziņotājs un Džeračes pilsētas domes loceklis Džuzepe Varakalli ( Giuseppe Varacalli , IT/Renew E.) teica: “Tikai kultūras un radošās nozares vien rada 4,2 %no Eiropas IKP, un, ja ierēķina ar šīm nozarēm saistītās darbības, šis īpatsvars ievērojami pārsniedz 5 %. Neraugoties uz jauno tehnoloģiju izmantošanu, lielākā daļa to darbību balstās uz fizisku klātbūtni, tāpēc daudzi šo nozaru dalībnieki nav spējuši turpināt darbību Covid-19 krīzes laikā. Atzinumā pausts aicinājums Eiropai radīt sviras efektu dalībvalstīs, lai tās izmantotu visu pieejamo finansējumu un pasākumus kultūras atbalstam, cenšoties nevienu neatstāt novārtā.”

Visus četrus atzinumus apspriedīs un pieņems RK plenārsesijā 2021. gada februārī.

Lai sagatavotos taisnīgai un iekļaujošai atlabšanai no Covid-19 krīzes, reģioni un pilsētas stiprina sadarbību arī ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu (EMPL ĢD). Pēc debatēm ar EMPL ĢD ģenerāldirektoru Jostu Korte ( Joost Korte ), SEDEC komisijas locekļi pieņēma plānu , kurā noteiktas konkrētas jomas ciešākai sadarbībai, gatavojoties sociālo lietu samitam Porto (2021. gada maijā), kā arī rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas Prasmju programmas īstenošanai. RK var veicināt informācijas un paraugprakses apmaiņu attiecībā uz finansējumu, kas paketē REACT-EU un Eiropas Sociālajā fondā Plus paredzēts jauniešu nodarbinātības pasākumu atbalstam, un veicināt pašvaldību dialogu, lai ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādātu pieejas cīņai pret jauniešu bezdarbu.

SEDEC sanāksme notika Starptautiskajā dienā vardarbības pret sievietēm izskaušanai. SEDEC komisijas priekšsēdētājas A. Karjalainena s un RK ziņotājas Končas Andreu ( Concha Andreu ) paziņojumu skatīt šeit .

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023