Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
COP 24. konference: pilsētas un reģioni prasa Parīzes nolīgumā oficiāli atzīt to lomu  
Katovicē notiekošajā konferencē Eiropas Reģionu komitejas delegācija un pārstāvji no starptautiskajiem vietējo pašvaldību tīkliem prasa pilsētu un reģionu lomas oficiālu atzīšanu Parīzes nolīgumā

Pilsētās rodas 70 % no visām siltumnīcefekta gāzu emisijām, un vietējās pašvaldības īsteno vairāk nekā 70 % pasākumu klimata pārmaiņu mazināšanai un gandrīz 90 % pasākumu, kas paredzēti, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Tomēr Parīzes nolīgumā nav iekļauta procedūra, kas ļautu uzraudzīt pilsētu un reģionu saistības un sasniegumus CO 2 emisijas samazināšanas ziņā un ziņot par to. Tas, ka Parīzes noteikumu kopumā minētās valstu saistības būtu jāpapildina ar reģionālajā un vietējā līmenī noteiktu devumu, ir guvis atsaucību Katovicē, jo šādu devumu aizvien vairāk uzskata par svarīgu faktoru, kas ļautu atrisināt pašreizējo emisijas neatbilstības problēmu. Eiropas Reģionu komitejas pārstāvji uzstājās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) COP 24. konferencē par klimata pārmaiņām, lai panāktu pilsētu un reģionu lomas oficiālu atzīšanu Parīzes nolīguma īstenošanā. Nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka globālā sasilšana nepārsniedz 1,5°C salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu RK delegācijas fotoalbumam @ COP24.

Katovicē rīkotajā COP 24. konferencē Eiropas Reģionu komitejas pārstāvji ir ieradušies ar nepārprotamu uzdevumu. Proti, gādāt par to, ka vietējo un reģionālo pašvaldību loma tiek oficiāli atzīta globālajā klimata pārvaldībā un Parīzes nolīguma īstenošanā. Trīs gadus pēc Parīzes klimata vienošanās parakstīšanas Katovicē rīkotā konference ir brīvprātīga iespēja pieņemt stingrāku darba programmu, kas sekmētu nolīguma īstenošanu.

Turpmāk tekstā ir apkopta svarīgākā informācija par RK delegācijas pasākumiem un paziņojumiem COP 24. konferencē (@ COP24).

2018. gada 13. decembris

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ) (FI/PPE) ES paviljonā uzstājās ar noslēguma runu īpašā sanāksmē par faktoriem, kas veicina oglekļa emisiju neitralitāti Eiropas rūpniecībā. Espo pilsētas domes priekšsēdētājs teica: “Atzinīgi vērtējam energoietilpīgu nozaru nodomus un centienus samazināt savu oglekļa pēdu. Varat rēķināties, ka mēs palīdzēsim veidot partnerattiecības, kas ļaus maksimāli izmantot Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna sniegtās iespējas un veicināt pētniecību un inovāciju, kā arī tajā pašā laikā uzlabot sadarbību starp ES, dalībvalstīm, reģioniem, uzņēmumiem un pētniecības iestādēm. Eiropas rūpniecības pārveide ir jāizvirza par vienu no programmas “Apvārsnis Eiropa” prioritātēm, kas jāņem vērā arī reģionu un privātā sektora investīcijās. Bez rūpniecības nozares dekarbonizācijas mēs nevarēsim nedz īstenot līdz 2030. gadam izvirzītos klimata un enerģētikas politikas mērķus, nedz izpildīt mūsu saistības, kas noteiktas saskaņā ar Parīzes nolīgumu, nemaz nerunājot par klimatneitrālas stratēģijas mērķu īstenošanu līdz 2050. gadam. Mums tagad kopīgiem spēkiem jāpanāk savstarpēji izdevīga pāreja uz mazoglekļa ekonomiku.” Pasākumu “Ceļā uz plaukstošu un oglekļa ziņā neitrālu rūpniecību Eiropā” kopīgi organizēja Eiropas Komisijas RTD ĢD, organizācija Carbon Market Watch , kā arī apvienība SPIRE PPP.

2018. gada 12. decembris

COP 24. konferences ietvaros noslēdzās t. s. veicinošie (talanoa) pilsētu un reģionu dialogi . To noslēguma sēdi atklāja ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs ( António Guterres ). Neparastā formātā rīkoto augsta līmeņa sēdi vadīja divi priekšsēdētāji, t. i., COP 23. konferences priekšsēdētājs un Fidži premjerministrs Hosaija Voreke Bainimarama ( Josaia Voreqe Bainimarama ) un Polijas enerģētikas ministrijas valsts sekretārs un COP 24. konferences priekšsēdētāja pilnvarotais pārstāvis Mihals Kurtika ( Michał Kurtyka ).

Shīdamas pilsētas mērs un RK ENVE komisijas priekšsēdētājs Kors Lamerss ( Cor Lamers ) (NL/PPE) plenārsēdē uzstājās visas pasaules vietējo pašvaldību vārdā un aicināja Parīzes nolīgumā oficiāli iekļaut pilsētas un reģionus. Kora Lamersa politiskais vēstījums izskanēja Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupas ( LGMA ) vārdā. Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupa ( LGMA ) un apvienība ICLEI , būdama tās kontaktpunkts, koordinē vietējo pašvaldību izvēlēto novērotāju darbību UNFCCC starpvaldību sarunās par klimata pārmaiņām.

Kors Lamerss teica: “Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupas vārdā mēs aicinām Parīzes nolīguma līgumslēdzējas puses gādāt par to, ka t. s. talanoa dialogi norisinās ne tikai COP 24. konferences ietvaros, un Parīzes nolīgumā līdztekus nacionāli noteiktajam devumam iekļaut reģionāli un vietējā līmenī noteikto devumu. Turklāt mēs iesakām COP 24. konferences prezidentvalstij COP 24. konferences noslēguma deklarācijā oficiāli atzīt vietējo un reģionālo pašvaldību saistības un sasniegumus. Vietējās pašvaldības visā pasaulē ir gatavas sniegt savu ieguldījumu. Jūs varat rēķināties ar mums.”

Ar Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupas starpniecību vietējās un reģionālās pašvaldības visā pasaulē mudina visas līgumslēdzējas puses nodrošināt, ka šāda atsauce ir iekļauta COP 24. konferences noslēguma deklarācijā. “Mēs atzinīgi vērtējam talanoa dialogu iznākumu un rezultātus un aicinām līgumslēdzējas puses izmantot tos savā nacionāli noteiktajā devumā.” Vietējās pašvaldības iesaka COP 24. konferences prezidentvalstij gādāt par to, ka minētā punkta nozīme tiek pastiprināta ar atsauci uz daudzlīmeņu rīcību un tas tiek pilnībā iekļauts COP 24. konferences noslēguma deklarācijā.

Jaunākajā ANO ziņojumā par emisiju neatbilstību ir apstiprināts, ka pilsētas un reģioni spēj cīnīties pret globālo sasilšanu, un vienlaikus atzīts, ka pilsētu un reģionu ietekme esot nepietiekami dokumentēta. Reģionāli un vietējā līmenī noteiktais devums ir paredzēts, lai kompensētu datu trūkumu, kā arī vienlaikus mazinātu emisiju neatbilstību un izvirzītu tālejošākus klimata politikas mērķus.

Sesijas noslēgumā COP 23. konferences prezidentvalsts un COP 24. konferences prezidentvalsts izsludināja t. s. talanoa aicinājumu rīkoties . COP 23. konferences prezidentvalsts Fidži pagājušajā gadā ieviesa talanoa dialogus kā starptautisku veicinošo satvaru dialogam, kas klimata aizsardzības jomā ļautu izvērtēt kopīgos centienus, kurus reģionālās un vietējās pašvaldības, pilsoniskā sabiedrība un uzņēmumi iegulda, lai ANO līmenī pieņemtu labākus lēmumus attiecībā uz klimatu. Visa 2018. gada garumā Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupa 40 valstīs piedalījās vairāk nekā 50 veicinošajos (talanoa) dialogos, no kuriem 52 dialogus bija rīkojušas vietējās un reģionālās pašvaldības, to tīkli vai partneri.

12. decembrī RK ENVE komisijas priekšsēdētājs Kors Lamerss tikās ar Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ( ENVI ) priekšsēdētāju Adinu-Joanu Valeanu ( Adina-Ioana Vălean ) (RO/PPE) . K. Lamerss un A.-J. Valeanu piedalījās ES klimata politikas komisāra Migela Ariasa Kanjetes ( Miguel Arias Cañete ) vadītajā īssaietā par COP 24. konferences ietvaros notiekošajām sarunām.

2018. gada 11. decembris

RK delegācija 11. decembrī COP 24. konferencei paredzētajā ES paviljonā piedalījās pasākumā “Eiropas Savienības enerģētikas diena”. Īpašā sēdē par ogļu ieguves reģioniem RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula (FI/PPE) teica: “Ogļu ieguves reģionu piemērs apliecina, cik liela nozīme enerģētikas pārkārtošanā ir daudzlīmeņu pārvaldībai. Valstu valdībām, pilsētām un reģioniem, rūpniecības pārstāvjiem, akadēmiskajām aprindām, iedzīvotājiem un Eiropas Savienībai ir jādarbojas kopīgi, lai šāda pārveidošana būtu veiksmīga. Lai atteiktos no ogļu ieguves, izšķiroša nozīme ir jaunām tehnoloģijām un spēju veidošanai. Ogļu ieguves reģioniem vajag stabilus un piemērotus finanšu pasākumus. Tāpēc atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas Parlamenta (EP) Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas ( ITRE ) komitejas priekšsēdētājs un EP deputāts Ježijs Buzeks ( Jerzy Buzek ) ir ierosinājis nākamajā ES daudzgadu budžetā 4,8 mljrd. euro piešķirt Enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas fondam.” RK ir paudusi savu atbalstu platformai “Pārejas posmā esošie ogļu ieguves reģioni” , ko tikai pirms gada Eiropas Komisija ir izveidojusi saistībā ar t. s. tīras enerģijas paketi.

ES komisārs Migels Ariass Kanjete norādīja: “ES teritorijā ogļrūpniecībā ir nodarbināti 240 000 darba ņēmēju. 41 reģions 12 dalībvalstīs pašlaik aktīvi iegūst ogles. Vēlos, lai pārmaiņu radītie problēmjautājumi kļūtu par iespēju ogļu ieguves reģioniem. Tas ir iespējams un realizējams pasākums. Jau esam snieguši palīdzību strukturālu reformu veikšanai 13 izmēģinājuma reģionos Slovākijā, Polijā, Grieķijā, Rumānijā, Čehijas Republikā, Vācijā un Spānijā.

Lai uzlabotu stratēģisko partnerību, RK un apvienība “Vietējās pašvaldības – ilgtspējai” ( ICLEI ) 11. decembrī COP 24. konferences laikā rīkoja divpusēju tikšanos. “Tā kā pašlaik notiek sarunas par klimata jautājumu, šī ir lieliska iespēja tikties un atkārtoti apliecināt līdzšinējo, pašreizējo un turpmāko sadarbību klimata aizsardzības jomā, kā arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un saglabāšanas jomā,” sacīja Marku Markula (FI/PPE) . ICLEI priekšsēdētājs un Bonnas pilsētas mērs Ašoks Sriderens ( Ashok Sridharan ) aicināja RK locekļus arī turpmāk nodrošināt klimata un bioloģiskās daudzveidības politikā izvirzīto mērķu īstenošanu Eiropā, kā arī sekmēt vērienīgākus mērķus un finanšu mehānismus.

RK delegācija 11. decembrī apmeklēja Eiropas Komisijas , Eiropas Parlamenta deputātu un dalībvalstu pārstāvju kopīgi rīkoto īssaietu par COP 24. konferences ietvaros notiekošo sarunu gaitu . Kirklesas domes deputāts Endrū Kūpers ( Andrew Cooper ) (UK/EA) , kas ir izstrādājis atzinumu “Klimata pārvaldība pēc 2020. gada” , vērsās pie komisāra M. Ariasa Kanjetes: “Vēlamies redzēt COP 24. konferences politiskā teksta galīgo redakciju un gribam, lai tajā būtu oficiāli atzīta vietējo un reģionālo pašvaldību loma. Vēlamies, lai tiktu atzīts, ka pašvaldības ir tās, kas vietējā līmenī īstenos mērķus. Mūs ir jāiesaista, un ar mums ir jārēķinās.” Komisārs M. Ariass Kanjete atbildēja: “Mēs pilnībā apzināmies, ka, lai īstenotu klimata politikas pasākumus, ir vajadzīgas pilsētas un reģioni. Mēs vēl nezinām, kāds būs teksts, ko šajā pēcpusdienā iesniegs prezidentvalsts eksperti. Šāda atsauce bija iekļauta, un mēs centīsimies atbalstīt šo ideju.”

2018. gada 10. decembris

Endrū Kūpers (UK/EA) uzstājās ES paviljonā, lai atkārtoti norādītu uz to, ka RK ir aicinājusi Parīzes nolīguma pārredzamības sistēmas ietvaros iekļaut nodaļu par vietējā un reģionālajā līmenī veiktiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Ziņotājam E. Kūperam bija iespēja kopā ar ICLEI priekšsēdētāju un Bonnas pilsētas mēru Ašoku Sriderenu paust šo vēstījumu Vācijas paviljonā rīkotajā sēdē par tematu “Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM): atsauces punkts pilsētām un iedvesmas avots tālejošākam redzējumam saistībā ar vietējā līmenī noteiktu devumu”.

10. decembrī ES paviljonā rīkotajā pasākumā “Globālā pilsētas mēru pakta diena” Marku Markula (FI/PPE) teica: “Ir pienācis laiks tālejošākam klimata politikas redzējumam un rīcībai. Pilsētas un reģioni ir gatavi sniegt lielāku ieguldījumu klimata aizsardzības jomā un tādējādi papildinātu valstu solījumus. COP 24. konferences prezidentvalsts Polijas devīze ir “Mainīsimies kopā”. Mēs, vietējās un reģionālās pašvaldības, izmantojam tālejošu, iekļaujošu un inovatīvu pieeju. Mēs zinām, kā īstenot klimata politikas pasākumus. Šodien sakām ANO līgumslēdzējām pusēm: “Jūs varat rēķināties ar mums”.” Pasākumu bija organizējis Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāts kopā ar apvienību ICLEI , Pilsētas mēru pakta biroju un RK. Marku Markula tikās ar Katovices pilsētas mēru Marčinu Krupu ( Marcin Krupa ) un pauda atzinību par to, ka Katovice, būdama COP 24. konferences norises vieta, ir pievienojusies Pilsētas mēru paktam, jo, kā sacīja M. Markula, “lai izpildītu Parīzes nolīgumā dotos solījumus, vajag aizvien vairāk pilsētu, kas izvirzītos vadībā klimata aizsardzības jomā”.

Espo pilsētas domes deputāte Sirpa Hertella ( Sirpa Hertell ) (FI/PPE) , kas izstrādājusi RK atzinumu par ES stratēģiju saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām , 10. decembrī piedalījās divpusējā sanāksmē ar Klimata alianses pārstāvjiem. Ziņotāja S. Hertela teica: “Mēs esam vienisprātis ar mūsu sadarbības tīkliem, ka ir pienācis laiks izvērst klimata politikas pasākumus vietējā līmenī. Lai apturētu globālo sasilšanu, mums ir vajadzīgs jauns ekonomikas un sociālais modelis, un tas var gūt panākumus tikai tad, ja to atbalsta uz vietas.”

Katovices mērs Marčins Krupa 10. decembrī uzaicināja COP 24. konferencē pārstāvēto RK delegāciju uz pasākumu “Katovice. Klimata politikas mainīšana: pilsētu un reģionu darba vainagojums COP 24. konferencē” . Tā bija iespēja iepazīstināt ar vairāk nekā 60  talanoa dialogiem, kas bija norisinājušies pilsētās un reģionos , un vienlaikus apspriesties paneļdiskusijā par vietējā līmenī īstenojamo rīcību klimata politikas jomā. RK pirmais priekšsēdētāja vietnieks Marku Markula paneļdiskisijas laikā izklāstīja galvenos RK politiskos vēstījumus COP 24. konferences dalībniekiem .

COP 24. konferences pirmās nedēļas noslēgumā Marko Duss ( Marco Dus ) (IT/PSE) piedalījās paneļdiskusijā, kas norisinājās saistībā ar Starptautisko veselības un klimata pārmaiņu samitu (2018) . Ziņotājs M. Duss, kas ir izstrādājis RK atzinumu par finansējumu klimata pārmaiņu jomā , norādīja: “Lai ievērojami mazinātu apkārtējās vides piesārņojumu un attīstītu noturību pret klimata pārmaiņām, vietējā, valstu un starptautiskā līmeņa politikas veidotājiem ir jārīkojas jau tagad. Piekļuve finansējumam ir viens no svarīgākajiem aspektiem daudzām vietējām un reģionālajām pašvaldībām, lai tās varētu īstenot ar veselības aizsardzību saistītus klimata politikas pasākumus.” Gaisa piesārņojuma dēļ katru gadu pasaulē iet bojā 7 miljoni iedzīvotāju. Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana ļautu līdz 2050. gadam katru gadu izglābt dzīvību aptuveni miljonam cilvēku visā pasaulē, ja tiktu samazināts vien gaisa piesārņojums ( PVO ).

RK ne tikai bija sagatavojusi COP 24. konferencei paredzētu paraugprakses brošūru , bet arī pilsētu un reģionu īstenoto klimata politikas pasākumu redzamības palielināšanas nolūkā bija atbildīga par 2018. gada balvas “ Covenant Cities in the Spotlight ” ieguvēju piedalīšanos COP 24. konferencē. RK delegācijai COP 24. konferences otrajā nedēļā pievienojās Monsano mērs Roberto Kampelli ( Roberto Campelli ), Senderborgas pilsētas mērs Ēriks Lauricens ( Erik Lauritzen ) un Barselonas pilsētas domes ekoloģijas lietu komisārs Frederiks Šimeno ( Frederic Ximeno ).

Vispārīga informācija

RK delegācijā, kas piedalījās COP 24. konferencē, bija šādi locekļi: RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Espo pilsētas domes priekšsēdētājs Marku Markula (FI/PPE) ; RK ENVE komisijas priekšsēdētājs un Shīdamas pilsētas mērs Kors Lamerss (NL/PPE) ; RK ENVE komisijas priekšsēdētāja otrais vietnieks un Istras županijas prefekts Valters Flego ( Valter Flego ) (HR/ALDE) ; RK ENVE komisijas EA grupas koordinators un RK ziņotājs par klimata pārvaldību pēc 2020. gada, kā arī Kirklesas domes deputāts Endrū Kūpers (UK/EA) ; ziņotājs par finansējumu klimata pārmaiņu jomā un Vitorio Veneto komūnas padomes loceklis Marko Duss (IT/PSE) ; RK ziņotāja par ES stratēģiju saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un Espo pilsētas domes deputāte Sirpa Hertella (FI/PPE) ; RK ENVE komisijas ALDE grupas koordinators un Rakveres pilsētas domes deputāts Andress Jādla ( Andres Jaadla ) (EE/ALDE) ; RK ENVE komisijas ECR grupas koordinatore un Šauļu pilsētas domes deputāte , Daiva Matoniene (LT/ECR) ; RK ENVE komisijas PSE grupas koordinators un Veststellingverfas ( Weststellingwerf ) komūnas priekšsēdētājs Andrē Van de Nadort ( André van de Nadort ) (NL/PSE) .

COP 24. konferences politiskie vēstījumi un delegācijas, kas piedalījās COP 24. konferencē

COP 24. konferencei paredzētā paraugprakses brošūra

Reģionāli un vietējā līmenī noteiktais devums

Pilsētas mēru pakta vēstnieki

18/11/2018 –“Klimata pārmaiņu politika: varat rēķināties ar mums” (RK priekšsēdētāja Karla Hainca Lamberca ( Karl-Heinz Lambertz) un priekšsēdētāja pirmā vietnieka Marku Markulas priekšvārds)

15/11/2018 – “ COP24 : Vai esat gatavi?”

19/09/2018 – “Vietējās pašvaldības izvirza vēl augstākus mērķus klimata politikas jomā”

06/07/2018 – “Klimata pārmaiņas: Parīzes nolīguma īstenošanai vajadzīgs lielāks vēriens un jauna pārvaldība”

Sīkāku informāciju meklējiet COP 24. konferencei īpaši paredzētajā RK tīmekļa vietnē

Kontaktpersona: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023