RK locekļu rīcības kodekss  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) 137. plenārajā sesijā, kas notika 2019. gada 5. decembrī, pieņēma RK locekļu rīcības kodeksu. Šis kodekss tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un ir saistošs Reģionu komitejai.

Saturs

RK locekļu rīcības kodeksa pamatā ir līdzīgi kodeksi, kas jau ir spēkā citās ES iestādēs, taču tajā arī ir ņemtas vērā RK īpašās pazīmes, proti, tas, ka Komitejas locekļi nesaņem atalgojumu un ka viņiem ir reģionālas vai vietējas vēlētas varas pilnvaras vai viņi ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

RK locekļu rīcības kodeksu veido šādi svarīgi elementi:

  • Obligāta prasība Komitejas locekļa pienākumus pildīt neatkarīgi, objektīvi, godprātīgi, pārredzami un ar cieņu, kā arī ar respektu pret daudzveidību.
  • Noteikumi par interešu konfliktu novēršanu, tostarp locekļu pienākums nosūtīt Reģionu komitejai saiti uz publisku finansiālo interešu deklarāciju, ko viņi iepriekš iesnieguši valsts vai zemākā līmenī, vai, ja šādas deklarācijas nav, iesniegt deklarāciju, kura aizpildāma, izmantojot Rīcības kodeksa pielikumā pievienoto veidlapu. Abos gadījumos RK publicē saņemto informāciju.
  • Ierobežojumi attiecībā uz dāvanu vai labumu pieņemšanu: Komitejas locekļi nedrīkst pieņemt dāvanas vai labumus, kuru vērtība ir lielāka par 100 EUR; šādas dāvanas vai labumus locekļi drīkst pieņemt vienīgi tad, ja tie pēc tam tiek nodoti iestādei.
  • Noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai locekļi izturētos atbilstoši un ar respektu pret citiem locekļiem un personālu. Rīcības kodeksā ir iekļauta psiholoģiskas un seksuālas uzmākšanās definīcija, kas minēta Civildienesta noteikumos (attiecas uz darbiniekiem).
  • Cenšoties panākt Rīcības kodeksa noteikumu izpildi, tajā ir paredzēta procedūra gadījumam, ja ir aizdomas, ka kāds loceklis ir pārkāpis Rīcības kodeksa noteikumus, un tajā ir minētas vairākas sankcijas, lai nodrošinātu tā ievērošanu. Pēc attiecīgā locekļa uzklausīšanas galīgo lēmumu pieņem priekšsēdētājs, kuram palīdz ģenerālsekretārs. Ja ir aizdomas, ka RK loceklis aizskaroši izturējies pret personālu, tad, pieņemot, ka varētu būt noticis smags pārkāpums, tiek piemērota daudz sīkāk izstrādāta procedūra, kas ietver izmeklēšanu, kuru veic Konsultatīvā padome aizskarošas izturēšanās jautājumos.

Uz RK locekļiem attiecas arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 300. pants, kurā noteikts, ka viņi savus pienākumus pilda neatkarīgi un Savienības vispārējās interesēs.


Kopīgot:
 
Back to top