Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Rakstiska apspriešanās ar ieinteresētajām personām: “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam”  

_____________

 

Ziņotāja: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE)

Larjohas autonomā apgabala priekšsēdētāja

_____________

 

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2020. gada 5. martā nāca klajā ar savu dzimumu līdztiesības stratēģiju Eiropai.

Stratēģijas mērķis ir panākt dzimumu līdztiesību Eiropā, nodrošinot, ka tiek izskausta ar dzimumu saistīta vardarbība, diskriminācija dzimuma dēļ un vīriešu un sieviešu strukturāla nevienlīdzība.

Stratēģijā ir arī atsauce uz šāgada kontekstu, proti, Pekinas deklarācijas un rīcības platformas pieņemšanas 25. gadadienu, kā arī uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo īpaši 5. IAM.

SEDEC komisija 2020. gada 9. jūlija sanāksmē apstiprinās atzinuma projektu “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam", ko izstrādājusi ziņotāja Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE).

Eiropas Reģionu komitejas atzinuma galvenais mērķis būs apzināt iespējas un problēmas, ar kurām saskaras ES vietējās un reģionālās pašvaldības, īstenojot Eiropas stratēģijā paredzētos politikas pasākumus.

Stratēģijā nav atzīta vai pat minēta pilsētu un reģionu kā dzimumu līdztiesības pasākumu galveno dalībnieku loma: tādēļ Eiropas Reģionu komitejai būtu jāaicina atzīt vietējās un reģionālās pašvaldības par stratēģiskajiem partneriem stratēģijas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā. Pamatojoties uz savu kompetenci, tās jau tagad veic milzīgu darbu dzimumu līdztiesības jomā.


Apspriešanās mērķi

Lai iekļautu dažādas nostājas un tādējādi bagātinātu atzinumu, atspoguļojot reģionālo un vietējo perspektīvu un dzimumu līdztiesības jomā iesaistīto apvienību un organizāciju viedokli, ziņotāja vēlētos apspriesties ar jums par vairākiem jautājumiem, izmantojot rakstisku apspriešanos, kas tiks veikta Eiropas Reģionu komitejā.

Šīs apspriešanas pamatā ir turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem Andreu kdze aicina sūtīt atbildes uz e-pasta adresi sedec@cor.europa.eu līdz 2020. gada 22. maijam.

  • Vai uzskatāt, ka Eiropas Komisijas stratēģijā ir aptvertas ES politikas galvenās tematiskās prioritātes dzimumu līdztiesības jomā nākamajiem pieciem gadiem? Ja nē, kādas jaunas tematiskās prioritātes jūs pievienotu?
  • Kādas ir sadarbības struktūras, līdzekļi un veidi, lai visās politikas jomās integrētu dzimumu līdztiesības aspektu? Kuras no tām, jūsuprāt, varētu izstrādāt vietējās un reģionālās pašvaldības? Kā Eiropas Reģionu komiteja varētu piedalīties minētajā sadarbībā?
  • Vai uzskatāt, ka stratēģijai vajadzētu būt ciešāk saistītai ar dažām citām pašreizējās Komisijas izvirzītajām tematiskajām prioritātēm, piemēram, digitalizācijas programmu un Eiropas zaļo kursu? Kā mēs varam nodrošināt, ka dzimumu līdztiesība tiek spēcīgāk integrēta galvenajās ES nākotnes stratēģijās un politikas procesos, tostarp ekonomikas un budžeta politikā?
  • Vai uzskatāt, ka 2021.–2027. gada DFS, Eiropas pusgadā un valstu, reģionālo un vietējo pašvaldību gada budžetos ir jāpiemēro ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējuma metodoloģijas? Vai uzskatāt, ka stratēģijā ierosinātie rādītāji ir lietderīgi un pietiekami?
  • Vai uzskatāt, ka Covid radīs īpašu ietekmi dzimumu līdztiesības jomā (teledarbs un aprūpe, veselības nozare utt.)? Ja jā, kuras jomas tas, jūsuprāt, ietekmēs?
  • Vai uzskatāt par nepieciešamu izcelt kādu punktu, pasākumu, rādītāju, paraugpraksi vai priekšlikumu saistībā ar dzimumu līdztiesību?
  • Kā varētu izpausties vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalība stratēģijā paredzētajās platformās un instrumentos, piemēram, Dzimumu līdztiesības darba grupā, Savstarpējās mācīšanās programmā vai Daudzveidības hartu platformā?

_____________


Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Dokuments ieinteresēto pušu apsriešanai rakstiskā formā_Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.-2025. gadam
Līdzīgi pasākumi

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-STOPPING-GENDER-BASED-VIOLENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way
Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/OPENING-CONFERENCE-FOSTERING-WOMEN-LEADERSHIP-CHANGING-WORLD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"
Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/RISE-OF-WOMEN-IN-CULTURE-IN-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

„Rise of Women in culture in the Western Balkans“
„Rise of Women in culture in the Western Balkans“

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/CLIMATE-CHANCE-SUMMIT-EUROPE-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022
CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022