Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Rakstiska apspriešanās ar ieinteresētajām personām par tematu “Ziņojums par šķēršļiem vienotajā tirgū un Vienotā tirgus īstenošanas rīcības plāns”  

ES vienotais tirgus tika izveidots pirms vairāk nekā 25 gadiem, un kopš tā laika tas ir bijis ES ekonomiskās attīstības stūrakmens. To uzskata par vienu no lielākajiem ES sasniegumiem, un tas ir ES ekonomiskās un politiskās integrācijas pamats.

Vienotais tirgus ir sasniedzis augstu ekonomiskās integrācijas līmeni šībrīža lielākajā pasaules apvienotajā tirgū, un tas jau ir devis ievērojamu labumu gan dalībvalstu ekonomikai, gan arī to pilsētām un reģioniem.

Tomēr iedzīvotāji un uzņēmēji joprojām saskaras ar šķēršļiem, kas liedz viņiem izmantot visu vienotā tirgus potenciālu, turklāt rodas arī jauni šķēršļi. Ja atlikušie šķēršļi tiktu likvidēti un ja spēkā esošie Eiropas tiesību akti tiktu piemēroti efektīvi, vienotais tirgus joprojām varētu dot ievērojamu papildu ieguvumu ES ekonomikai un iedzīvotājiem.

Eiropas Komisija to atzīst un gadu gaitā ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai novērstu šos šķēršļus, kā arī uzlabotu vienotā tirgus noteikumu īstenošanu un izpildi. 2020. gada 10. martā Komisija publicēja divus paziņojumus par vienoto tirgu, kuri ir minēto centienu turpinājums.

Pirmajā, kura nosaukums ir “Vienotā tirgus šķēršļu apzināšana un mazināšana", ir identificēti daudzi vienotā tirgus šķēršļi gan no Eiropas uzņēmumu, gan patērētāju viedokļa. Dokumentā ir norādīti šo šķēršļu pamatcēloņi: ierobežojoši un sarežģīti valstu noteikumi, nepietiekama administratīvā spēja, nepilnīga ES noteikumu transponēšana un nepareiza izpildes nodrošināšana.

Otrā dokumenta nosaukums ir “Ilgtermiņa rīcības plāns vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un izpildei". Šis rīcības plāns ir Eiropadomes 2019. gada martā uzsāktā procesa rezultāts. Tajā ietverti vairāk nekā 20 pasākumi labākai vienotā tirgus noteikumu īstenošanai un izpildei ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Abi paziņojumi ir daļa no Komisijas politikas dokumentu kopuma, kura mērķis ir palīdzēt Eiropas rūpniecībai vadīt divkāršo pāreju uz klimatneitralitāti un digitālo līderību. Par rūpniecības politikas dokumentu kopumu un MVU stratēģiju Eiropas Reģionu komiteja (RK) izstrādās divus atsevišķus atzinumus.

Par minētajiem ar vienoto tirgu saistītajiem paziņojumiem tiks izstrādāts īpašs jauns RK atzinums, kuram par ziņotāju ECON komisija ir iecēlusi Bjalistokas mēru Tadeusz Truskolaski (EA/PL).

Atzinumu 2020. gada 24. jūnijā plānots pieņemt ECON komisijas sanāksmē un 2020. gada 12.–14. oktobrī — plenārsesijā. 

Izmantojot šo rakstisko apspriešanos, T. Truskolaski vēlas apspriesties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un apkopot viņu viedokli, lai izpētītu turpmāk minētos jautājumus.

Jautājumi

  1. Vai uzskatāt, ka Eiropas Komisija savos 2020. gada 10. marta paziņojumos par vienoto tirgu ir apzinājusi visus attiecīgos šķēršļus vienotajam tirgum un noteikusi pareizās prioritātes? Ja nē, kā pietrūkst un kāpēc?
  2. Vai Eiropas Komisijai būtu jāapsver iespēja nākt klajā ar jauniem tiesību aktu priekšlikumiem, lai novērstu vienotā tirgus šķēršļus un nostiprinātu vienotā tirgus noteikumu ievērošanu? Ja jā, par kāda veida iniciatīvām būtu jādomā?
  3. Kā mēs varam labāk aizsargāt vienoto tirgu no negodīgas trešo valstu valdību un struktūru saimnieciskās darbības? Kā mēs varam labāk aizsargāt vienoto tirgu no dempinga pasaules tirgū?

Aicinām jūs piedalīties šajā apspriešanā, savas atbildes uz trim minētajiem jautājumiem un papildu piezīmes, ja tādas ir, līdz 2020. gada 8. maija plkst. 15.00 nosūtot uz e-pasta adresi econ@cor.europa.eu.

Ziņotājs T. Truskolaski un viņa komanda pēc pieprasījuma un atbilstošā gadījumā ir gatavi piedalīties tiešsaistes sanāksmēs un sarunās.

Ar cieņu

 

ECON komisijas sekretariāts​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgi pasākumi

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act