Konference par Eiropas nākotni un ES reģionu un pilsētu loma 

Eiropas Reģionu komiteja kā ES struktūra, kas pārstāv iedzīvotājiem vistuvāko pārvaldības līmeni, ir apņēmusies pildīt nozīmīgu politisku lomu.

Konference par Eiropas nākotni

Saturs

​​​​Par konferenci

“Eiropas tuvināšana iedzīvotājiem” ir svarīgākā Eiropas Reģionu komitejas (RK) politiskā prioritāte, un konference par Eiropas nākotni ir nozīmīgākais pasākums virzībā uz šā mērķa sasniegšanu. Konferences daudzvalodu digitālā platforma dod cilvēkiem iespēju sazināties 24 oficiālajās ES valodās un apspriest savus priekšlikumus par deviņiem politikas tematiem.

RK kā Eiropas Savienības struktūra, kas pārstāv iedzīvotājiem vistuvāko pārvaldības līmeni, ir apņēmusies konferencē pildīt nozīmīgu politisku lomu, tās pārstāvjiem aktīvi darbojoties valdē un konferences plenārsēdē . Turklāt Komiteja rīkos vairāk nekā 120 vietējo un pārrobežu pilsoņdialogu, un platformā tiks augšupielādētas tajos izskanējušie ierosinājumi un ieteikumi.

RK delegācijas mērķis ir konferences plenārsēdēs uzrunāt pārējos 420 delegātus, lai stiprinātu vietējo un reģionālo pašvaldību lomu Eiropas Savienības demokrātiskajā darbībā un veicinātu ES politikas pasākumu teritoriālo dimensiju. Turpinājumā sniegts pārskats par to, kas ES reģioniem un pilsētām ir svarīgi saistībā ar konferencē apspriestajiem deviņiem tematiem.

Klimata pārmaiņas un vide

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Mērķis līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo kontinentu, īstenojot Eiropas zaļo kursu , ir jāpielāgo vietējā līmenī. Pašvaldības īsteno 70 % klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu un 90 % klimatadaptācijas politikas pasākumu. ES teritorijas ir daudzveidīgas, un tāpēc, lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips, ir vajadzīga augšupēja pieeja, vienlaikus nodrošinot elastību, kas nepieciešama, lai pielāgotos dažādām vajadzībām. Reģioni un pilsētas atrodas privileģētā stāvoklī, jo tie tieši sadarbojas ar cilvēkiem un veicina iedzīvotāju ieradumu maiņu virzībā uz ilgtspēju.

Ko iesaka RK?

RK konsultē ES iestādes par tiesību aktiem un politikas pasākumiem, sagatavojot atzinumus , kuros ņemta vērā pašvaldību īpašā situācija un vajadzības. Ar klimata pārmaiņām un vidi saistītie jautājumi ir Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas (ENVE) kompetencē. Viena no trim galvenajām Eiropas Reģionu komitejas politiskajām prioritātēm 2020.–2025. gadam ir “Noturīgu kopienu veidošana”. Šajā saistībā RK nesen izveidoja darba grupu “Zaļais kurss vietējā līmenī” , kurā darbojas trīspadsmit vietējā un reģionālā līmenī ievēlēti pārstāvji.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal .

Veselības aprūpe

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Pašvaldības vietējā līmenī organizē un sniedz veselības aprūpes pakalpojumus. Daudzviet tās pārvalda, pārbauda un finansē veselības aprūpes personālu un īpašumus. Pandēmijas dēļ šī veselības aprūpes infrastruktūra un sistēmas darbojas uz izsīkuma robežas un tās ir jāpārveido, lai tās kļūtu noturīgākas. Tās veido pamatu Eiropas veselības savienībai , kurā visas ES valstis kopīgi gatavojas veselības krīzēm un reaģē uz tām, kurā medicīnas preces ir pieejamas, cenas ziņā pieņemamas un novatoriskas un kurā visi sadarbojas, lai uzlabotu tādu slimību kā vēzis profilaksi, ārstēšanu un pēcaprūpi.

Ko iesaka RK?

Komiteja aicina rīkot atklātas debates par ES veselības politikas struktūru. Ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju prasības, Komiteja atbalstīja īpašu ES veselības aprūpes budžetu un ieteica veikt veselības aprūpes sistēmu noturības testu. Tas arī nozīmē, ka jāstiprina ES ražošanas spējas un jāveido stratēģiski krājumi, lai nodrošinātu zāļu pieejamību parastos un krīzes apstākļos. Komiteja aicina panākt straujāku progresu veselības profilakses un e-veselības jomā un veikt pārmaiņas pārrobežu sadarbībā veselības aprūpes jomā, lai veselības aprūpi padarītu pieejamāku un noturīgāku, jo krīzes situācijā tā ir viens no svarīgākajiem pierobežas reģionu sagatavotības un reaģēšanas elementiem.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/Health .

Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

ES reģionos un pilsētās un starp tiem vērojamas lielas ekonomiskā snieguma un nodarbinātības rādītāju atšķirības, un tādēļ Eiropas Savienība īsteno kohēzijas politiku un piešķir līdzekļus, lai mazinātu šādas atšķirības. Turklāt Eiropa pašlaik saskaras ar smagāko veselības, vides, ekonomikas un sociālo krīzi, kas dažādi ietekmē ES teritoriju un var vēl vairāk palielināt pastāvošo nevienlīdzību. Ar rīcību ES līmenī vien nepietiek: panākumu atslēga ir valstu, reģionu un vietējo pārvaldes iestāžu, sociālo partneru un attiecīgo visus līmeņus pārstāvošo ieinteresēto personu rokās. Tā kā pašvaldībām ir nozīmīga loma nodarbinātības un sociālās politikas pasākumu veikšanā, ES politikas izstrādē un īstenošanā obligāti jānodrošina pienācīga vietējās un reģionālās dimensijas pārstāvība.

Ko iesaka RK?

Parasti RK konsultē ES iestādes par tiesību aktiem un politikas pasākumiem, sagatavojot atzinumus , kuros ņemta vērā pašvaldību īpašā situācija un vajadzības. Sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumi ir Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas (SEDEC) kompetencē. Viena no trim galvenajām Eiropas Reģionu komitejas politiskajām prioritātēm 2020.–2025. gadam ir “Kohēzija – mūsu pamatvērtība”. Šajā saistībā svarīga ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana, kas ir nozīmīga Komitejas prioritāšu joma, kura minēta 2021. gada darba programmā. Reģionu komitejai tas ir svarīgs jautājums arī tāpēc, ka vienlaikus varētu tikt paredzēts jauns ES iestāžu darba veids un pāreja no starpvaldību metodes uz Eiropas lēmumu pieņemšanas procesu.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība - Konference par Eiropas nākotni (europa.eu)

Eiropas Savienība pasaulē

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Reģionus un pilsētas skar ES ārējās attiecības un ar tām saistītās politikas jomas, piemēram, tirdzniecība, drošība, migrācija un sadarbība ar starptautiskām organizācijām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizāciju un ESAO. Reģioniem un pilsētām ir arī partnerības ar trešo valstu pašvaldībām, un tie aktīvi iesaistītās ES programmās ar paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm, Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanā, attīstības sadarbībā un attiecībās ar Apvienoto Karalisti. RK darbībai un atzinumu sagatavošanai palīdz debates un politiskā mijiedarbība gan kopīgajās struktūrās, ko RK ir izveidojusi ar ārējiem partneriem, gan arī īpašās darba grupās. Šīs struktūras dod RK iespēju ES paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas izstrādes gaitā pārliecinoši paust vietējo un reģionālo viedokli.

Ko iesaka RK?

RK var veicināt dialogu un sadarbību ar trešo valstu pašvaldībām, nodrošinot speciālās zināšanas un pieredzes apmaiņu, lai atbalstītu to spēju attīstību un daudzlīmeņu pārvaldību. Šiem mērķiem RK izmanto tādus forumus kā apvienotās konsultatīvās komitejas un darba grupas , ES un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konference (CORLEAP) , Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asambleja (ARLEM) un RK un Apvienotās Karalistes kontaktgrupa .

RK aicina ES attiecībās ar trešām valstīm vairāk iesaistīt pašvaldības, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras publiskās pārvaldes iestādes gan Eiropas Savienībā, gan citviet.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld .

Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā pašvaldībām ir būtiska nozīme pamattiesību aizsardzībā. Labākām iespējām izmantot savas tiesības ir pozitīva ietekme uz ekonomisko un sociālo attīstību, un tas ir labākais veids, kā iegūt iedzīvotāju uzticēšanos un pastiprināt viņu iesaisti politikas veidošanā visos pārvaldības līmeņos. Tāpēc tiesiskuma respektēšanas kultūras veicināšana ir kopīga ES, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa atbildība. Drošības jomā terorisma apkarošana ir viens no uzdevumiem, kas jārisina Eiropas drošības savienībai , un pilsētu būtiskā nozīme sabiedrisko vietu aizsardzībā un radikalizācijas novēršanā tiek, piemēram, uzsvērta iniciatīvā “ES apņemšanās pilsētu drošībai un noturībai” .

Ko iesaka RK?

RK uzskata, ka reģioni un pilsētas būtu jāiesaista pamattiesību, ES vērtību un tiesiskuma respektēšanas kultūras veicināšanā. Īpaši svarīgi ir stiprināt jauniešu atbildību par šiem ES pamatelementiem. Svarīgi ir veidot pilsonisku attieksmi, lai varētu stāties pretī dažādu veidu populismam, kas apdraud liberālo demokrātiju, savukārt izglītība var dot pozitīvu ieguldījumu demokrātijas regresijas draudu mazināšanā. Piemēram, saistībā ar ES Pamattiesību hartas piemērošanu jānorāda, ka vietējā līmenī izveidoti kontaktpunkti varētu sniegt norādījumus pašvaldībām par to, kā izstrādāt politikas pasākumus pilnīgā saskaņā ar hartu, un informēt par labas prakses piemēriem. Vēl viens nesens piemērs ir pieņemtais RK atzinums par ES Terorisma apkarošanas programmu .

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights .

Digitālā pārveide

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Iespējas piekļūt digitālai infrastruktūrai un pakalpojumiem ievērojami atšķiras starp ES reģioniem un pilsētām un pat viena reģiona vai pilsētas robežās. Digitālajai pārveidei ir ļoti liela nozīme ekonomikas un sabiedrības attīstībā, un bez digitālām tehnoloģijām šodien nav iedomājams neviens mūsu dzīves aspekts. Tajā pašā laikā Covid-19 pandēmija atklāja pieaugošo digitālo plaisu Eiropas Savienībā, apliecinot, ka digitālās pārveides iespēju pieejamība un piekļūstamība būtiski ietekmē ES reģionu un pilsētu kohēziju.

Ko iesaka RK?

Kopš atzinuma “Digitālā Eiropa visiem” pieņemšanas 2019. gadā Eiropas Reģionu komiteja (RK) atbalsta “digitālās kohēzijas” koncepciju. Komiteja uzskata, ka digitālā kohēzija ir svarīga papildu dimensija tradicionālajai ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas koncepcijai, kas nostiprināta ES Līgumā. RK pašlaik analizē, kā ES reģionos notiek digitālā pārveide un kādas ir to atšķirības infrastruktūras, interneta izmantošanas un e-pārvaldes pakalpojumu pieejamības jomā.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/Digital .

Eiropas demokrātija

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

ES demokrātiskās darbības uzlabošana ir iespēja dot jaunu impulsu Eiropas projektam. Reģioniem, pilsētām, pašvaldībām un vairāk nekā vienam miljonam vietējā līmenī ievēlētu politiķu ir svarīga loma Eiropas demokrātijas noturības palielināšanā. Pašvaldību un Eiropas Reģionu komitejas plašāka iesaistīšana ES politikas veidošanā varētu Eiropu tuvināt iedzīvotājiem.

Ko iesaka Eiropas Reģionu komiteja?

Eiropas Reģionu komiteja (RK) atbalsta centienus pilnveidot ES subsidiaritātes principu un proporcionalitātes principu, kas nodrošina, ka lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem un ka tiek veiktas pastāvīgas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai, ņemot vērā valstu, reģionālajā vai vietējā līmenī pieejamās iespējas, rīcība ES līmenī vispār ir pamatota. RK arī iesaka konferences par Eiropas nākotni garā noteikt, ka iedzīvotāji vienmēr ir jāiesaista, un īpašās zināšanas par iedzīvotāju iesaisti apvienot ES reģionu un pilsētu tīklā.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy .

Migrācija

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Migrācija ir būtiski ietekmējusi ES reģionus un pilsētas, it īpaši tos, kurus migrācijas plūsmas skar pirmos. Šie reģioni un pilsētas bieži ir atbildīgi par migrantu uzņemšanu un integrāciju, kā arī par svarīgas infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšanu šiem cilvēkiem. Būtisks ir arī visu ES reģionu un pilsētu demogrāfiskais stāvoklis, tostarp tā ietekme uz darba tirgu un sabiedriskajiem pakalpojumiem, un tā nozīme vietējā un reģionālā līmeņa politikas pasākumu īstenošanā pieaugs.

Ko iesaka Eiropas Reģionu komiteja?

Eiropas Reģionu komiteja (RK) aicina ES līmenī īstenot visaptverošu migrācijas politiku, kuras izstrādē un īstenošanā tiek izmantota reģionu un pilsētu pieredze un uzklausīti to viedokļi. Migrācija politikā būtu jāņem vērā reģionālais un vietējais ieguldījums, un tai jānodrošina integrācija, taisnīgas atgriešanas procedūras un patvēruma politika, kas spēj pienācīgi reaģēt uz pašreizējām un turpmākajām attīstības tendencēm migrācijas jomā. Ar migrācijas politiku ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga humānā aizsardzība, taču vienlaikus, sadarbojoties ar izcelsmes un tranzīta valstīm, arī jānovērš migrācijas pamatcēloņi un jāaizsargā ES ārējās robežas.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://futureu.europa.eu/processes/Migration .

Izglītība, kultūra, jaunatne un sports

Kāpēc tas ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām?

Izglītība, kultūra, jaunatne un sports ir nozīmīgi mūsu sabiedrībai, jo ar izglītību tiek veicināta ekonomiskā un sociālā attīstība, ar kultūru un sportu — savstarpēja sapratne un ar jaunatnes iesaisti — iekļaujošāka demokrātiskā dzīve. Reģionu un pilsētu loma šajās jomās ir būtiska, un daudzās dalībvalstīs tie ir atbildīgi par attiecīgo infrastruktūru un pakalpojumiem. Izglītības un kultūras digitalizācija, augsts jauniešu bezdarba līmenis dažos reģionos un ekonomiskās un sociālās nevienlīdzības palielināšanās ir smagas problēmas, kas būs jārisina pašvaldībām. Covid-19 pandēmijas dēļ dažas no šīm problēmām un to reģionālā dimensija var kļūt vēl pamanāmāka un to risināšana — neatliekama.

Ko iesaka Eiropas Reģionu komiteja?

Parasti Eiropas Reģionu komiteja (RK) konsultē ES iestādes par tiesību aktiem un politikas pasākumiem, sagatavojot atzinumus , kuros ņemta vērā pašvaldību īpašā situācija un vajadzības. Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jautājumi ir Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas (SEDEC) kompetencē. Divas no nozīmīgām Eiropas Reģionu komitejas politiskām prioritātēm 2020.–2025. gadā ir “Eiropas tuvināšana tās iedzīvotājiem” un “Noturīgu reģionālo un vietējo kopienu veidošana”. Nesen pieņemtā atzinumā “Eiropas izglītības telpas izveide līdz 2025. gadam” RK aicina vairāk vērības pievērst reģionu vajadzībām un iesaka novērst reģionālās atšķirības izglītības jomā.

Ko dara ES?

Vairāk informācijas atradīsiet šeit: Izglītība, kultūra, jaunatne un sports - Konference par Eiropas nākotni (europa.eu)

Pasākumi

Gaidāmie pasākumi

Notikušie pasākumi

Jaunākās ziņas

Mediatēka

The future is in your hands

 

Skatīt vairāk

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Sekojiet mums

Kontaktinformācija

Komunikācijas direkcijas Vietējo dialogu grupa
Kopīgot:
 
Back to top