Reģioni sasniedz rezultātus  

 

Kampaņa “Reģioni un pilsētas — attīstībai" ir daļa no Eiropas Reģionu komitejas ieguldījuma nolūkā nodrošināt, ka tiek panākts Eiropas Konsenss par attīstību un sasniegti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Šī kampaņa izceļ darbu, ko veic pilsētas un reģioni, kuri ir iesaistīti ANO 15 gadu rīcības plānā “cilvēkiem, planētai un labklājībai". Tā atbalsta vērtības, ko sniedz pozitīvs augšupējs ieguldījums globālo problēmu risināšanā. Tā arī iestājas par politikas pārmaiņām ES un pasaules līmenī, kuras stiprina kopienas, pilsētas un reģionus centienos rast piemērotus vietējos risinājumus starptautiskiem izaicinājumiem.

Saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības 11. mērķi — padarīt reģionus un pilsētas “iekļaujošas, drošas, noturīgas un ilgtspējīgas" — kampaņa #Regions4Dev ir vērsta uz

  • ilgtspēju: rīcību ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, bet jo īpaši — attīstīt “zaļāku” aprites ekonomiku;
  • noturību: pilsētu un reģionu rīcību ar mērķi mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām;
  • drošību: ES pilsētu un reģionu rīcību ar mērķi stabilizēt ES kaimiņvalstis un attīstīt pilsētu diplomātiju;
  • iekļaujošām sabiedrībām: rīcību ar mērķi padarīt pilsētas un reģionus iekļaujošus attiecībā uz sievietēm, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti un jaunpienācējiem.
            

Kāpēc #Regions4Dev?

Pasaules mēroga problēmas prasa rīcību vietējā līmenī — reģionos, pilsētās un vietējā sabiedrībā. Bez vietējo un reģionālo pašvaldību vadošās lomas pasaule nesasniegs savu mērķi — ierobežot klimata pārmaiņu izraisīto globālo sasilšanu zem 1,5 grādiem pēc Celsija. Pilsētas un reģioni ir spiesti rīkoties, jo atrodas tādu sociālo un ekonomisko pārmaiņu degpunktā, kuras pārņem visu pasauli — saistībā ar to, kur un kā iedzīvotāji dzīvo, strādā un attīstās. Daudzas vietējās un reģionālās pašvaldības izvēlas uzņemties iniciatīvu, rodot risinājumus, kas ļauj kopienām ilgtspējīgā veidā tikt galā ar pārmaiņām. Tās arī iet soli tālāk, veidojot starptautiskas alianses un partnerības ar kopienām ārvalstīs.

Eiropas Savienība ir atzinusi nepieciešamību domāt globāli un rīkoties vietējā mērogā, izmantojot Eiropas Konsensu par attīstību, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Tomēr daudzās jomās reģionu un pilsētu kā pārmaiņu katalizatoru un stabilizējošu spēku potenciāls vēl ir jāatzīst valstu valdību un starptautiskā līmenī. Pilsētas un reģioni ir kļuvuši par dalībniekiem starptautiskajā arēnā. #Regions4Dev palīdzēs parādīt lomu, ko tie jau veic.

Paātrināt pārmaiņas