Deklarācija “Reģionu nozīme Eiropas Savienības arhitektūrā saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni” 

Saturs

Pašreizējā pandēmija ir vēlreiz apliecinājusi reģionālo un vietējo pašvaldību nozīmi Eiropas iedzīvotāju aizsardzības nodrošināšanā, kas izpaužas gan kā veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi, gan kā atbalsts uzņēmumu saimnieciskajai atlabšanai. Viens no svarīgākajiem faktoriem sekmīgā pašreizējo problēmu risināšanā ir daudzlīmeņu pārvaldības pieeja, kam būtu nepārprotami jāatspoguļojas ES lēmumu pieņemšanas procesā. Konference par Eiropas nākotni ir laba izdevība apdomāt reģionu lomu Eiropas Savienības arhitektūrā, lai nostiprinātu tās demokrātisko leģitimitāti un vairotu iedzīvotāju uzticēšanos tai.

Katrā no divdesmit septiņām ES dalībvalstīm var būt citāds administratīvo un likumdošanas pilnvaru sadalījums pa dažādiem pārvaldības līmeņiem. Daudzās dalībvalstīs ir unitāra un centralizēta sistēma, tomēr septiņās valstīs reģioniem ir spēcīgas likumdošanas pilnvaras un zināma autonomija. Kopumā vietējās un reģionālās pašvaldības īsteno 70 % no visiem ES tiesību aktiem; to ziņā ir trešdaļa publisko izdevumu un aptuveni puse publisko ieguldījumu. Ir jāveido “Reģionu alianse Eiropas demokrātijai”, kurā būtu pārstāvēts gan parlamentārais, gan izpildvaras līmenis. Pakāpeniski šajā aliansē būtu jāiekļauj visi Eiropas Savienības reģioni un tiem pielīdzināmas teritoriālas vienības, un aliansei cieši jāsadarbojas ar to pārstāvības struktūrām, lai palielinātu to ietekmi ES lēmumu pieņemšanā, atspoguļojot attiecīgās pilnvaras un kopīgās intereses.

Paturot prātā pamatoto mērķi — palielināt reģionu nozīmi ES lēmumu pieņemšanā —, reģionu valdības, parlamenti un padomes ir vienojušās vajadzības gadījumā aktīvāk izmantot Eiropas Reģionu komiteju un tās pilnvaras, kas paredzētas ES Līgumos, lai pilnvērtīgāk apmierinātu cilvēku vajadzības viņu dzīvesvietā. Tāpēc mēs, visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu reģionu pārstāvji, paziņojam:

1.  Esam pārliecināti, ka demokrātijas pamata priekšnoteikums ir iedzīvotāju uzticēšanās, ko vēlētāji pauž vietējo pašvaldību, reģionu, valsts un Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Reģioniem — un it sevišķi reģioniem ar likumdošanas pilnvarām — ir gan juridiska, gan politiska atbildība par Eiropas Savienības tiesību izstrādi un īstenošanu, un tie piešķir Eiropas Savienībai papildu vērtību. Reģioni un to politiskie vadītāji atrodas savu iedzīvotāju tuvumā un palīdz stiprināt cilvēku uzticēšanos Eiropas demokrātijai. Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem Eiropas Savienības dalībvalstīs reģioniem ir fundamentāla nozīme. Tāpēc atzinīgi vērtējamas ir tādas pierādījumos balstītas iniciatīvas kā, piemēram, Eiropas Reģionu komitejas RegHub tīkls, kas uzrauga Eiropas tiesību aktu īstenošanu, un Eiropas Komisijas platforma “Gatavi nākotnei"; šādas iniciatīvas jāturpina pilnveidot ar Eiropas Savienības resursu atbalstu.

2.  Mēs esam apņēmušies izmantot konferenci par Eiropas nākotni, lai nodibinātu dialogu ar iedzīvotājiem, un uzskatām to par iespēju izvērst debates par reģionu vietu Eiropas Savienības demokrātiskajā arhitektūrā, kā arī stiprināt Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos. Mūsu ilgtermiņa politiskais mērķis ir Eiropas līmenī nostiprināt reģionu politisko ietekmi tādos jautājumos, kas tieši attiecas uz vietējo un reģionālo pašvaldību darbu.

3.  Esam pārliecināti, ka Eiropas Reģionu komiteja mums paver vērtīgas iespējas pārstāvēt savas institucionālās un politiskās intereses un tiekties uz saviem mērķiem. Šādā ietvarā mēs, cita starpā, darbojamies kopā kā politiska “Reģionu alianse Eiropas demokrātijai”. Esam apņēmušies izmantot savas zināšanas, pieredzi un demokrātiskās pilnvaras, lai panāktu, ka, padziļināti iesaistoties, varam skaidrāk paust savu iedzīvotāju domas un vajadzības un ka uz tām tiek atbildēts ar rīcību Eiropas līmenī.

Kopīgiem spēkiem atbalstīsim Eiropas demokrātijas namu, kura konstrukcijā Eiropas Savienība ir aizsargājošs jumts, dalībvalstis veido stipras sienas, bet vietējās, starplīmeņa un reģionālās pašvaldības gādā par stabilu pamatu! Padarīsim Eiropu tuvāku gan iedzīvotājiem, gan viņu dzīvesvietai!

 

*Šajā deklarācijā termins “reģionālās un vietējās pašvaldības” attiecas uz sabiedriskām institūcijām ar juridiskas personas statusu, kuras, būdamas daļa no valsts struktūras, atrodas zem valsts valdības līmeņa un ir atbildīgas iedzīvotāju priekšā. Reģionālās un vietējās pašvaldības parasti sastāv no deliberatīvas vai politikas veidošanas struktūras (padomes vai asamblejas) un izpildu struktūras (mēra vai izpilddirektora), ko ievēlē vai izraugās tiešās vietējā līmeņa vēlēšanās. Termins ietver dažādus pārvaldības līmeņus, piem., ciematus, pagastus, rajonus, grāfistes, provinces, reģionus utt. To attiecina arī uz starplīmeņa pašvaldībām.

Ja jūsu reģions vai apvienība vēlas apstiprināt šo deklarāciju un zem tās pievienot savu logotipu, sniedziet sīkāku informāciju šajā tiešsaistes veidlapā​.

_____________

Partneri

Kopīgot:
 
Back to top