Zaļais kurss vietējā līmenī 

Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku palāta 

Eiropas zaļais kurss ir jaunā izaugsmes stratēģija, kuras uzdevums ir virzīt Eiropas Savienību uz klimatneitralitāti, kas sasniedzama 2050. gadā. Eiropas zaļais kurss nozīmē būtiskas pārmaiņas daudzās nozarēs un visos līmeņos: no klimata līdz enerģētikai, no transporta līdz biodaudzveidības aizsardzībai, no lauksaimniecības līdz pilnīgākai aprites ekonomikai. Šī ir vēsturiska iespēja, kas ir jāizmanto katrai pilsētai un reģionam, proaktīvi piedaloties daudzlīmeņu pārvaldības mehānismos sadarbībā ar valstu valdībām un Eiropas Savienību, kā arī ar kaimiņu reģioniem visā kontinentā.
Saturs

​Mūsu mērķi

Šāds daudzlīmeņu pārvaldības mehānisms ir atrodams Eiropas Pilsētas mēru paktā klimata un enerģētikas jomā ( Eiropas Pilsētas mēru paktā), kuru Eiropas Komisija savā paziņojumā “Eiropas zaļais kurss" nosauc par nozīmīgu spēku. Eiropas Klimata paktam ir izšķirīga nozīme Eiropas zaļā kursa reālā īstenošanā. Klimata pakts būs orientēts uz izpratnes veicināšanu un rīcības atbalstīšanu, lai varētu apvienoties un kopīgi izstrādāt un īstenot klimata problēmas risinājumus, vai tie būtu lieli vai mazi. Klimata pakts tiek īstenots kopā ar citām iniciatīvām, līdztekus darbam tīklos un tādām kustībām kā ES Pilsētas mēru pakts.

Eiropas Pilsētas mēru pakts vieno vairāk nekā 10 000 pašvaldības 61 valstī. Tās ir brīvprātīgi apņēmušās īstenot ES klimata un enerģētikas mērķus . Pilsētas mēru pakta birojā Briselē Eiropas Komisija sniedz spēcīgu tehnisko atbalstu un konsultācijas par finanšu instrumentiem tām pilsētām un reģioniem, kas vēlas izveidot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus.

Eiropas Reģionu komiteja šo iniciatīvu ir atbalstījusi kopš tās izveides 2008. gadā. RK ir pārliecināta, ka Pilsētas mēru pakts ir viena no svarīgākajām iniciatīvām, kuras uzdevums ir veicināt klimata un enerģētikas pasākumus vietējos apstākļos. Tas arī atklāj vietējo un reģionālo pašvaldību izšķiroši svarīgo lomu atbalsta sniegšanā Eiropas Savienībai klimata pārmaiņu apkarošanas jomā un pārejā uz tīru enerģiju.

Eiropas Pilsētas mēru paktam ir vajadzīgi politikas veidotāji, kas saskata priekšrocības un iespējas, kādas sniedz atrašanās klimata un enerģētikas pārkārtošanas procesa avangardā , un saprot, ka šī pārkārtošanās jāīsteno kopā ar citām Eiropas pilsētām un reģioniem plašākā kustībā, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kuras klimata jomā rīkojas globālā mērogā.

Ņemot vērā RK vēsturisko lomu Pilsētas mēru pakta iniciatīvas veicināšanā, Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par pastiprinātu sadarbību ar Komiteju. Galvaspilsētas Varšavas reģiona mērs un atzinuma “Eiropas klimata pakts" ziņotājs Rafał Trzaskowski (PL/PPE) , kurš ir viens no Eiropas Pilsētas mēru pakta parakstītājiem, ir iecelts par RK pārstāvi nesen paplašinātajā Eiropas Pilsētas mēru pakta valdē . Lai nodrošinātu šīs iniciatīvas atbilstību pilsētu vajadzībām un stiprinātu dialogu starp Eiropas Pilsētas mēru pakta kopienu un Eiropas Savienības iestādēm, šī politiskā valde apspriež iniciatīvas stratēģiskos mērķus.

Valstu līmenī īstenotā darba veicināšanai tiks izveidota vēl viena palāta, kuras sastāvā būs 27 locekļi no Eiropas Reģionu komitejas (viens loceklis no katras dalībvalsts). Viņi darbosies kā Eiropas Pilsētas mēru pakta iniciatīvas nacionālie vēstnieki .

Viņu uzdevums būs gādāt par valsts pārstāvību šajā palātā. Viņi rūpēsies par precīzākas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu, kā arī par šīs iniciatīvas popularizēšanu valstu līmenī. Nacionālie vēstnieki atkarībā no savām iespējām un situācijas savā valstī var īstenot dažāda veida pasākumus:

  • darboties kā Eiropas Pilsētas mēru pakta vēstnieki : piemēram, popularizēt šo iniciatīvu savā valstī vai sadarboties ar citiem Klimata pakta vēstniekiem;
  • pilnveidot pilsētu pārstāvību valsts līmenī, šajā nolūkā sadarbībā ar Pilsētas mēru pakta biroju atbalstot pasākumu pielāgošanu konkrētajai valstij un veicinot sadarbību ar valstu valdībām un citām pilsētām;
  • ieinteresēt citus sava līmeņa pārstāvjus pievienoties šai kustībai: piemēram, sadarbojoties ar vietējo un reģionālo pašvaldību nacionālajām apvienībām RK valstu delegācijām un ar vēlēto jauna gadagājuma politiķu ( YEP ) tīklu. Palātas locekļu pienākums būs arī panākt, lai Eiropas Parlamenta deputāti aktīvi popularizētu Pilsētas mēru paktu.

Iesaiste Eiropas Pilsētas mēru pakta kopienā

Pilsētas mēru Eiropas pakts klimata un enerģētikas jomā ir atvērts visām demokrātiski izveidotajām vietējām pašvaldībām, kuru sastāvā ir vēlēti pārstāvji, neraugoties uz pašvaldības lielumu vai to, cik lielā apmērā ir īstenota tās enerģētikas un klimata politika. Pievienoties Pilsētas mēru paktam var šeit .

Citas ar šo tematu saistītas Eiropas Savienības un pasaules mēroga iniciatīvas meklējiet tam paredzētajā RK tīmekļa vietnē .

Dokumenti

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Kopīgot:
 
Back to top