Par mums 

​Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir reģionu un pilsētu pārstāve Eiropas Savienībā (ES). Tā pārstāv vietējās un reģionālās pašvaldības visā Eiropas Savienībā un konsultē par jauniem tiesību aktiem, kuri ietekmē reģionus un pilsētas (70 % no visiem ES tiesību aktiem).

RK ir politiska asambleja, kurā piedalās 329 locekļi un 329 aizstājēji no visām ES valstīm (grupās atbilstoši politiskajai partijai un priekšsēdētāja vadībā), kuri ievēlēti vietējā vai reģionālā līmenī (piemēram, pilsētu mēri vai reģionu priekšsēdētāji). Viņi ierodas Briselē sešas reizes gadā, lai apspriestu savus atzinumus par ierosinātajiem tiesību aktiem un vienojas par rezolūcijām attiecībā uz turpmāku ES rīcību.

RK locekļu darbību nodrošina administrācija ģenerālsekretāra vadībā.


Saturs

​​Galveni​e principi

RK darbojas ar mērķi tuvināt ES iedzīvotājus Eiropas Savienībai. Iesaistot reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjus, kuri ik dienas saskaras ar savu vēlētāju rūpēm, kā arī uzaicinot iedzīvotājus piedalīties dažādos pasākumos un debatēs, RK palīdz mazināt plaisu starp ES iestāžu darbu un ES iedzīvotājiem.

Pamatuzdevumu deklarācija

Mūsu uzdevums ir iesaistīt reģionālās un vietējās pašvaldības Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā un tādējādi sekmēt iedzīvotāju aktīvāku līdzdalību. 

Daudzlīmeņu pārvaldība

Darbs partnerībā ir vēl viens RK darbības pīlārs. Citiem vārdiem sakot, RK tic koordinētai rīcībai Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī.

Subsidiaritāte

Subsidiaritātes princips ir jāievēro visā ES likumdošanas procesā, un tas nozīmē, ka lēmumi jāpieņem tajā pārvaldības līmenī, kurā tie vislabāk kalpo sabiedrības interesēm, – vietējā līmenī, ja tas ir iespējams.

Kādi tiesību akti tiek apspriesti?

Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Padomei jāapspriežas ar Reģionu komiteju par visiem jaunajiem tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kas ietekmē reģionālo un vietējo līmeni: ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, struktūrfondi, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, nodarbinātība un sociālās lietas, izglītība, jaunatne, arodmācības, kultūra un sports, vide, enerģētika un klimata pārmaiņas, transports, Eiropas komunikāciju tīkli un sabiedrības veselība.

Ārpus minētajām jomām Komisija, Padome un Eiropas Parlaments var fakultatīvi apspriesties ar RK.

RK pieņem ieteikumus par ES tiesību aktu projektiem, kā arī ierosina jaunus politikas pasākumus, pamatojoties uz reģionālo un vietējo pašvaldību pieredzi un īpašajām zināšanām. Tā var arī ierosināt jaunus tiesību aktus un izvirzīt jaunus jautājumus iekļaušanai ES darba kārtībā.

RK loma ir atzīta un nostiprināta Lisabonas līgumā 2009. gadā. Ar RK ir jāapspriežas visos ES likumdošanas procesa posmos, un RK var apstrīdēt ES tiesību aktus Tiesā, ja uzskata, ka nav ievērotas tās institucionālās tiesības vai ņemtas vērā valstu valdības un reģionālās un vietējās pašvaldības. Tādējādi ir nostiprinātas RK attiecības ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi.

Kā darbojas RK?

RK ir 329 locekļi un 329 aizstājēji no visām ES valstīm. Katras valsts valdība izvirza savus reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjus (locekļus un aizstājējus), proti, valstu delegācijas. RK locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi, sākot no dienas, kad viņus oficiāli iecēlusi Padome.

Sešas komisijas (apakškomitejas), kurās darbojas locekļi atbilstoši politikas jomām, analizē tiesību aktu tekstus, ko sagatavojusi Eiropas Komisija, un izstrādā atzinumus, kurus pēc tam apspriež un pieņem RK plenārsesijās.

Pilnsapulce ik pēc divarpus gadiem ievēl RK priekšsēdētāju un priekšsēdētāja pirmo vietnieku. Priekšsēdētājs pārstāv Komiteju un vada tās darbu. Priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā viņu pārstāv priekšsēdētāja pirmais vietnieks vai viens no priekšsēdētāja vietniekiem.

Vai RK locekļi ir piederīgi politiskajām grupām?

RK locekļi ir iekļauti grupās atbilstoši viņu politiskajai piederībai:

Grupas parasti rīko sanāksmes pirms katras plenārsesijas. Tās var sasaukt arī divas ārpuskārtas sanāksmes (ārpus Briseles) katru gadu.

Kāds ir RK gada budžets?

RK gada budžets ir aptuveni 96 miljoni EUR, kas sedz izdevumus saistībā ar personālu, locekļu ceļa izdevumiem, mutisko tulkošanu un komunikācijas darbībām.

Sk. šeitšeit sīkāku informāciju par visu ES iestāžu budžetiem.

Kāda ir RK ietekme?

ES nav pienākuma ņemt vērā RK atzinumus, bet praksē tas lielākā vai mazākā mērā notiek (sk. Eiropas Komisijas gada ziņojumus par tās darbu pēc RK atzinumu pieņemšanas, kā arī RK ietekm es ziņojumus).

Cik daudz tiek maksāts Komitejas locekļiem?

Locekļiem apmaksā izdevumus tikai par piedalīšanos sanāksmēs, un viņu piedalīšanās sanāksmēs ir atspoguļota visu sanāksmju protokolos, kas pieejami Komitejas locekļu portālā kopā ar viņu personas datiem un dalību sanāksmēs.​

Svarīg​i fakti​

  • 70 % ES tiesību aktu tieši ietekmē vietējo un reģionālo līmeni
  • 27 ES valstis
  • 329 vietējā un reģionālā līmenī ievēlēti locekļi
  • 6 komisijas
  • 6 politiskās grupas
  • līdz 6 ple nārsesijām gadā
  • ik gadu pieņem vairāk nekā 50 atzinumu​


Dokumenti

Mediatēka

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Skatīt vairāk

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Kopīgot:
 
Back to top