Tinklai  

RK tinklai suteikia galimybę regionams ir miestams dalyvauti ES diskusijose ir keistis patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais tam tikrose ES politikos srityse.​
Turinys

RK stebėsenos platforma

RK stebėsenos platforma stebi vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą įgyvendinant Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą ir ES ilgalaikę tvaraus augimo strategiją.

Misija

Stebėti vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą įgyvendinant Europos semestrą ir ES ilgalaikę tvaraus augimo strategiją.

Pagrindinė veikla

 • Vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo pagal Europos semestrą rengiant ir įgyvendinant struktūrines reformas galimybių ir iššūkių stebėsena.
 • Konsultavimasis su savo nariais elektroniniu būdu arba organizuojant reginius, kuriuose vietos ir regionų valdžios institucijos gali pareikšti savo nuomonę ir iškelti problemas.
 • Indėlis į RK politinį ir teisėkūros darbą, siekiant Europos semestrui ir ES ilgalaikei tvaraus augimo strategijai suteikti aiškesnį teritorinį aspektą.​

Daugiau apie tai 

Aukšto lygio įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma dėl darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

Aukšto lygio įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma dėl darnaus vystymosi tikslų vienija suinteresuotuosius subjektus iš miestų, regionų, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, privačiojo ir korporacijų sektoriaus, kurie reguliariuose susitikimuose remia ir konsultuoja Europos Komisiją dėl darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ES lygmeniu. Platformos, kurią sudaro 30 narių, įskaitant Europos regionų komitetą, veiklą koordinuoja Europos Komisijos generalinis sekretoriatas.

Misija

Aukšto lygio įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma dėl darnaus vystymosi tikslų vienija suinteresuotuosius subjektus iš miestų, regionų, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, privačiojo ir korporacijų sektoriaus, kurie reguliariuose susitikimuose remia ir konsultuoja Europos Komisiją dėl darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ES lygmeniu. Platformos, kurią sudaro 30 narių, įskaitant Europos regionų komitetą, veiklą koordinuoja Europos Komisijos generalinis sekretoriatas.

Pagrindinė veikla

 • Remti ir konsultuoti Europos Komisiją ir visus suinteresuotuosius subjektus, dalyvaujančius ES lygmeniu įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.
 • Remti ir konsultuoti Europos Komisiją jos renginių darnaus vystymosi tema klausimais.
 • Padėti rengti atrankos procedūrą dėl kasmetinio Darnaus vystymosi apdovanojimo skyrimo.
 • Suteikti galimybę keistis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu įvairiuose sektoriuose vietos, regionų, nacionaliniu ir ES lygmenimis.​

Daugiau apie tai 


​Subsidiarumo stebėsenos tinklas

Subsidiarumo stebėsenos tinklas (SST) buvo sukurtas siekiant sudaryti sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijoms ir Sąjungos institucijoms visais politikos ciklo etapais keistis informacija apie įvairių sričių dokumentus ir teisėkūros pasiūlymus, kurie, juos priėmus, turės tiesioginį poveikį šioms institucijoms ir toms politikos sritims, už kurias jos atsakingos.

Subsidiarumo stebėsenos tinklui priklauso teisėkūros galią turintys regionų parlamentai ir vyriausybės, teisėkūros galios neturinčios vietos ir regionų valdžios institucijos ir Europos Sąjungos vietos valdžios institucijų asociacijos. Tinklo veikloje taip pat gali dalyvauti RK nacionalinės delegacijos ir nacionalinių parlamentų rūmai.

Misija

 • Sudaryti sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijoms aktyviai dalyvauti vykdant subsidiarumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo stebėseną.
 • Remti teisėkūros galią turinčius regionus per REGPEX – SST potinklį, kuriame gali dalyvauti teisėkūros galią turinčių regionų parlamentai ir vyriausybės.

Pagrindinė veikla

 • Ankstyvojo perspėjimo sistemos veikimo metu remti teisėkūros galią turinčių regionų parlamentus ir vyriausybes per specialią platformą REGPEX.
 • Didinti informuotumą apie praktinį subsidiarumo principo taikymą ir sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais.
 • Užtikrinti, kad Regionų komiteto pranešėjai ir nariai gautų visą informaciją, susijusią su subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymu iš reprezentatyvaus vietos ir regionų valdžios institucijų tinklo.
 • Išsiaiškinti, kaip būtų galima kurti geresnius teisės aktus, sumažinti biurokratiją ir siekti, kad ES piliečiai labiau pritartų ES politikai.
 • Palengvinti tarpinstitucinį dialogą dėl subsidiarumo kas dvejus metus rengiant subsidiarumo konferenciją.

Daugiau apie tai 


Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė

​Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, sukurdama vieną juridinį subjektą, sudaro palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam, tarptautiniam ar tarpregioniniam bendradarbiavimui.

​Misija

Sudaryti galimybes vietos ir regionų valdžios institucijoms iš skirtingų valstybių narių efektyviau bendradarbiauti, pavyzdžiui, leidžiant joms tiesiogiai teikti paraiškas dėl Europos lėšų ir jas valdyti, taip pat geriau struktūruoti jų bendradarbiavimą.

Pagrindinė veikla

 • RK yra oficialaus ES ETBG registro tvarkytojas.
 • ETBG platforma suburia visų esamų ir steigiamų ETBG politinio ir techninio lygmens atstovus ir ekspertus.
 • Platformos tikslas – sudaryti geresnes sąlygas keistis praktine patirtimi vietoje, propaguoti ETBG kaip teritorinės sanglaudos priemonę, atkreipti dėmesį į ETBG projektus, kartu remiant RK konsultacinį darbą tarpvalstybiniais klausimais.​

Daugiau apie tai ​

Merų paktas

Europos merų paktas dėl klimato ir energetikos sutelkia vietos ir regionų valdžios institucijas, savanoriškai įsipareigojusias savo teritorijoje įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus. Šį unikalų principu „iš apačios į viršų“ grindžiamą judėjimą formuoja miestai, pritariantys nuo iškastinio kuro nepriklausomų ir atsparių teritorijų, kuriose piliečiams prieinama saugi, tvari ir įperkama energija, vizijai.

​Misija

Užtikrinti paramą „iš apačios į viršų“ įgyvendinant 2008 m. valstybių ir vyriausybių vadovų priimtą ES klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį.

Pagrindinė veikla

 • RK Merų pakto ambasadoriai ​– vietos ir regionų lygmenimis išrinkti politikai, kurių regionai ir miestai jau pasirašė Merų paktą – atstovauja RK nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir skatina miestelius, miestus ir regionus prisijungti prie iniciatyvos.
 • Keistis žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais, visų pirma dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonių finansavimo.

Daugiau apie tai 

Regioninių centrų tinklas ES politikos įgyvendinimui įvertinti (RegHub) – bandomasis projektas

Tinklas teikia grįžtamąją informaciją apie ES teisės aktų įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu. Jį koordinuoja RK. Bandomasis etapas apima 20 regionų. Jo metu bus įsteigti regioniniai centrai, kurie dalysis savo praktine patirtimi įgyvendinant ES politiką.

Misija

Tinklas teikia grįžtamąją informaciją apie ES teisės aktų įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu. Jį koordinuoja RK. Bandomasis etapas apima 20 regionų. Jo metu bus įsteigti regioniniai centrai, kurie dalysis savo praktine patirtimi įgyvendinant ES politiką.

Pagrindinė veikla

 • Laiku, sistemingai ir nuosekliai teikti grįžtamąją informaciją apie ES teisės aktų įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu.
 • Užtikrinti geresnį vietos ir regionų subjektų dalyvavimą ankstyvuoju ES teisėkūros proceso etapu, sukuriant kontaktinį punktą regionų lygmeniu.
 • Užtikrinti informacijos centro paslaugas regione, kuriame dedamos pastangos ES geresnio reglamentavimo srityje (informacija apie viešas konsultacijas, įgyvendinimo planus, interneto svetaines ir pan.).
 • Daugiau dėmesio skirti ES galiojančių teisės aktų gerinimui ir jų taikymui vietos ir regionų lygmeniu, skatinant partnerystes ir daugiapakopį valdymą.
 • Sukurti nuolatinį mechanizmą paprastinimui skatinti ir tarpregioniniam mokymuisi taikyti ir toliau plėtoti ES teisės aktus.

Daugiau apie tai 

Miestai ir regionai už integraciją

Iniciatyva „Miestai ir regionai už integraciją“ suteikia politinę platformą Europos merams ir regionų vadovams, kad jie galėtų pademonstruoti teigiamus migrantų ir pabėgėlių integravimo pavyzdžius, pasidalyti aktualia informacija ir propaguoti įvairovę kaip papildomą vertę, kuri atsiranda kuriant įtraukius miestus ir užtikrinant socialinę sanglaudą.

​​Paskirtis:

 • remti migrantų ir pabėgėlių integravimą;
 • suteikti svaresnį balsą mažoms savivaldybėms, vidutinio dydžio miestams ir regionams ir skatinti mažesnių vietovių, miestų ir regionų bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie stipresnio solidarumo naratyvo ir kovoti su dezinformacija šioje srityje.

Pagrindinė veikla:

 • politinių apskritojo stalo diskusijų ir aukšto lygio konferencijų organizavimas;
 • ES integracijos politikos pasiūlymų rengimas ir propagavimas;
 • gerosios patirties ir praktikos pavyzdžių rinkimas (sąveikusis žemėlapis);
 • palankesnių sąlygų keistis gerąja patirtimi sudarymas;
 • informacijos apie integraciją (finansavimo galimybes, renginius, gerąją patirtį ir kt.) teikimas ir sklaida.

Daugiau apie tai 

Multimedija

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Žiūrėti daugiau

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Pasidalyti :
 
Back to top