Libijos ir Nikosijos iniciatyva  

Kodėl Europos regionų komitetas bendradarbiauja su Libijos miestais

Nuo 2015 m. Europos regionų komitetas palaiko glaudžius politinius ir vis dažniau labai praktiškas ryšius su Libijos miestais. Šiais ryšiais siekiama dviejų tikslų: padėti gerinti Libijoje teikiamas viešąsias paslaugas ir padėti Libijos miestams patekti į tarptautinę bendruomenę. Bendradarbiavimas yra atsakas į nuo 2011 m. Libijoje tvyrančią politinę suirutę ir nesaugumą, dėl kurių Libijoje suprastėjo komunalinės paslaugos, Libijos miestai buvo izoliuoti tarptautiniu mastu ir šalis tapo pagrindiniu neteisėtų migrantų tranzito maršrutu.

Libijos miestų prašymu, Europos regionų komitetas nuo 2016 m. sausio mėn. kuria partnerystes su Libijos vietos valdžios institucijomis. RK atsižvelgia į Libijos miestų prašymus ir siūlo ES miestų ir regionų patirtį. Taip siekiama gerinti paprastų Libijos piliečių gyvenimą ir padėti savivaldybėms teikti geresnes paslaugas įvairiose srityse: nuo pirminės sveikatos priežiūros iki atliekų tvarkymo. Šia iniciatyva taip pat prisidedama – vykdant miestų diplomatiją – prie padėties Libijoje stabilizavimo, kai dėl politinių neramumų ir nesaugumo teko įšaldyti bendradarbiavimą su Libijos gyventojais.

Šis procesas „iš apačios į viršų“, dalyvių žinomas kaip Nikosijos iniciatyva, atitinka vienos iš artimiausių ir labiausiai pažeidžiamų ES kaimyninių šalių poreikius. RK dalyvavimas atspindi asamblėjos nuomonę, kad reikia aktyviau vykdyti miestų ir tarpusavio diplomatiją siekiant spręsti pagrindines ilgalaikes tarptautines problemas. Jis taip pat atitinka ES visuotinę strategiją ir įsitikinimą, kad ES turėtų mąstyti globaliai, o veikti lokaliai.

Su kuo RK bendradarbiauja?

Libijos miestai, dalyvaujantys Nikosijos iniciatyvoje, arba su kuriais RK palaiko ryšius, yra šie:

 • Tripolis (numanomas gyventojų skaičius – 1.1 mln.)
 • Bengazis (numanomas gyventojų skaičius – 630 000)
 • Garjanas (190 000)
 • Tobrukas (120 000)
 • Sabcha (97 000)
 • Sirtas (80 000)
 • Zintanas (82 000)
 • Zlitenas (270 000).

Tripolio meras Abdelrauf Beitelmal ir Zintano meras Mustafa Abdullah al-Baruni atstovauja Libijos merams. Jie yra pagrindiniai kontaktiniai asmenys plėtojant partnerystę ir stebėtojų teisėmis dalyvauja Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjoje (ARLEM). Dauguma Europai atstovaujančių ARLEM, kuri suburia ES ir Viduržemio jūros regiono politikus ir politinius atstovus, narių yra RK nariai.

RK atlieka ARLEM ir Nikosijos iniciatyvos sekretoriato funkcijas.

Kaip RK remia Libijos miestus?

Regionų komitetas yra politinė asamblėja. Ilgalaikis RK santykių su Libija pagrindas yra politinis, t. y. noras padėti Libijos miestams prisijungti prie tarptautinės bendruomenės ir pasinaudoti partnerystėmis ir bendrais tikslais, kuriuos paprastai nustato miestai ir regionai palaikydami reguliarius ryšius.

Tačiau dėl nuo 2011 m. Libijoje nacionaliniu lygmeniu vykstančių politinių neramumų saugumas ir politinė padėtis vis dar yra lengvai pažeidžiami. Krizė turėjo neigiamos įtakos visos Libijos gyventojų sveikatai, mokykliniam lavinimui, pragyvenimui ir perspektyvoms. Vis dėlto daugeliui vietos valdžios institucijų pavyko išlaikyti pagrindines paslaugas ir daugelis jų vis dar turi rinkėjų mandatą bei tvirtą visuotinį teisėtumą. Per visą krizės laikotarpį jos užtikrino savo gyventojams tam tikrą stabilumą.

Todėl RK padarė išvadą, kad parama Libijos miestams ir regionams yra vienas iš perspektyvių būdų, kaip ES galėtų padėti Libijai. ES miestai ir regionai jau parodė, kad jie turi politinės patirties, institucinių gebėjimų ir techninių įgūdžių padėti partneriams visame pasaulyje. Nikosijos iniciatyva siekiama didinti paramą Libijai tose srityse, kurios nustatytos kaip itin svarbios Libijos vietos valdžios institucijoms.

Kokios paramos reikia Libijos miestams?

ES regionai ir miestai suteikė arba įsipareigojo teikti paramą šiose srityse:

 • vandentvarkos: Mursija (ES),
 • atliekų tvarkymo: Antverpenas (BE),
 • pirminės sveikatos priežiūros: Vila Realis (PT),
 • viešojo administravimo: Nikosija (CY),
 • anglų kalbos mokymo: Maltos vietos valdžios institucijos (MT),
 • biudžeto: Flandrija (BE).

Pažintinių vizitų į ES metu Libijos ekspertai apžiūrėjo vietoje veikiančią infrastruktūrą ir dalyvavo seminaruose bei diskusijose.
 
Libijos ir Europos merai kartu vyko į visus pažintinius vizitus, rengė susitikimus siekdami sukurti pagrindą ilgalaikiams santykiams.

RK šiuo metu dirba šiose srityse:

 • prašymų ir siūlymų derinimas šiose srityse: biudžeto sudarymas, jaunimo darbas, kova su radikalizacija, žuvininkystė, tarptautinis bendradarbiavimas;
 • Europos vietos administracijos mokyklų, norinčių teikti mokymą Libijos gyventojams, tinklų kūrimas ir galbūt viešojo administravimo mokyklos įsteigimas Libijoje;
 • plataus masto projektų, kuriuose dalyvautų Libijos ir ES miestai, kūrimo skatinimas.

Santykių chronologija

 • 2015 m. liepos mėn. penkių Libijos merų delegacija apsilankė Regionų komitete Briuselyje.
 • 2015 m. spalio mėn. Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja (ARLEM) pakvietė merą Beitelmal atvykti į Briuselį ir stebėtojo teisėmis dalyvauti jos Darnaus vystymosi komisijos posėdyje.
 • 2016 m. sausio mėn. Libijos merų delegacija buvo pakviesta į Nikosiją (Kipras) stebėtojos teisėmis dalyvauti ARLEM metiniame plenariniame posėdyje. Meras Beitelmal perskaitė raštą, kuriame prašoma paramos šešiose srityse. ARLEM atsakė pradėdama „Nikosijos iniciatyvą“.
 • 2016 m. gegužės mėn. įvyko pirmasis RK ryšių užmezgimui skirtas renginys – Mursijos regiono suorganizuotas ir jame vykęs pažintinis vizitas vandentvarkos klausimu.
 • 2016 m. birželio mėn. įvyko kartu su Antverpeno miestu surengtas pažintinis vizitas, kurio metu daugiausia dėmesio skirta atliekų tvarkymui. Pažintinio vizito metu Libijos merų delegacija susitiko su Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini
 • 2016 m. rugsėjo mėn. buvo surengtas pažintinis vizitas su Vila Realio (Portugalija) savivaldybe siekiant pasikeisti gerąja patirtimi pirminės sveikatos priežiūros srityje.
 • 2016 m. rugsėjo–spalio mėn. kartu su Nikosijos (Kipras) savivaldybe buvo surengti mokymo kursai žmogiškųjų išteklių valdymo, administracinės kontrolės ir istorinių vietų pertvarkymo klausimais.
 • 2017 m. vasario mėn. kartu su Flandrijos vyriausybe buvo suorganizuotas renginys, kurio metu pasikeista nuomonėmis apie finansų valdymą ir skaidrumą.
 • 2017 m. kovo mėn. buvo surengtas seminaras vietoje ir pažintinis vizitas į Tuzarą (Tunisas) nustatant geriausią atliekų kompostavimo įrenginių įrengimo šešiose Libijos savivaldybėse technologiją.
 • 2017 m. balandžio mėn. kartu su UNICEF ir Ekonomikos ir taikos institutu surengtas bandomasis 20 jaunų įtakingų asmenų mokymas, skirtas pozityviai taikai užtikrinti.
 • 2017 m. gegužės mėn. įvyko pirmasis Libijai skirto viešojo administravimo mokyklų tinklo narių susitikimas su Libijos universitetais ir savivaldybėmis. Susitikimo tikslas buvo pateikti pirmąjį Libijos savivaldybių poreikių įvertinimą ir išnagrinėti įvairius būdus, kaip universitetai galėtų joms padėti stiprinti gebėjimus.
 • 2017 m. birželio mėn. Friulio-Venecijos Džulijos regionas (Italija) surengė mokymosi mainus; daugiausia dėmesio skirta žuvininkystei ir žvejybos kooperatyvams.
 • 2017 m. spalio mėn. Sfakso mieste įvyko tarptautinis seminaras dėl miestų strategijų, priemonių ir technologijų tvarumo amžiuje.
 • 2017 m. lapkričio mėn. Libijos vietos ir regionų valdžios institucijų atstovams sukurtas pirmasis trijų mokyklų modulių skubiais klausimais blokas.
 • 2017 m. lapkričio mėn. vietos tyrėjams Tunise surengtas dviejų dienų mokymas ir (arba) konsultuojamasis ugdymas skaidrumo ir gero valdymo klausimu.
 • 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. vyko 100 val. trukęs 20 Libijos techninių darbuotojų mokymas nuotekų valymo ir pakartotinio panaudojimo drėkinimui klausimu.

Ši Regionų komiteto iniciatyva būtų neįmanoma be Europos išorės veiksmų tarnybos ir Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato (DG NEAR) finansinės ir politinės paramos įgyvendinant ES viešojo administravimo priemonę Libijai.

Logistinę pagalbą teikė tarptautinė vystymosi organizacija „Crown Agents“.

Viduržemio jūros šalių sąjunga, kuri vienija 28 ES valstybes nares ir 15 Viduržemio jūros regiono valstybių, taip pat suteikė tvirtą politinę paramą. Libija nepriklauso Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungai.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams Federica Mogherini RK bendradarbiavimą su Libijos miestais įvardijo kaip „geriausią miestų diplomatijos“ pavyzdį. Ji pažymėjo, kad „savivaldybės gali atlikti labai svarbų vaidmenį atstatant Libiją, ir mums reikia, kad RK puoselėtų šiuos santykius. Šiuo sunkiu metu mes jiems reikalingi kaip partneriai.“ Ji pareiškė savo įsitikinimą, kad miestai ir regionai turi atlikti aktyvų vaidmenį naujoje užsienio politikos struktūroje.


  
RK mano, kad šis principas „iš apačios į viršų“ gali būti tinkamai transformuotas į Europos Komisijos administruojamus ilgalaikius projektus ir programas, RK teikiant politinę paramą. Viduržemio jūros šalių sąjunga taip pat galėtų kai kurias iš šių nedidelio masto iniciatyvų paversti ilgesnės trukmės projektais.