Tarpregioninės grupės  

Nuo 2007 m. vasario mėn. steigiamos tarpregioninės grupės yra platformos, kur ES valstybių narių ir kitų šalių vietos ir regionų valdžios institucijos gali keistis nuomonėmis ir ieškoti naujų idėjų.

Grupes turi sudaryti:

 • mažiausiai 10 tikrųjų RK narių,
 • mažiausiai keturių nacionalinių delegacijų atstovai arba
 • tarpvalstybiniame bendradarbiavime dalyvaujanti regionų grupė.

Šiuo metu veikia tokios tarpregioninės grupės: ​​​

Baltijos jūros regionai

 • Sukurta 2008 m. vasario mėn.
 • Užduotys:
  • Iki 2030 m. pasiekti, kad Baltijos jūros regionai taptų pirmaujančiu novatorišku ir į žmones orientuotu makroregionu;
  • padaryti Baltijos jūros makroregioną tvariausiu ir šioje srityje pirmaujančiu makroregionu Europoje;
  • pasiekti, kad Baltijos jūra būtų pirmoji jūra pasaulyje be plastiko.

 • Pirmininkė: Sari Rautio (FI/EPP)
   ​
Ši tarpregioninė grupė yra susijusi su makroregionine strategija. Šios strategijos suteikia Europos Vadovų Tarybos patvirtintą pagrindą, kuriuo remiantis galima stiprinti konkrečios geografinės vietovės ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą (taip pat žr. apie makroregionus).


 

Kontaktinis asmuo

Tarpregioninės grupės sekretoriatas


Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
​anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Brexit’as

 • Užduotys:
  • prisidėti prie Komiteto diskusijų siekiant susidaryti bendrą vaizdą apie „Brexit’o“ poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms;
  • dalytis idėjomis apie sprendimus, kuriuos reikia įgyvendinti siekiant remti didžiausią poveikį patiriančias vietos ir regionų valdžios institucijas;
  • nustatyti bendrus projektus, kuriuos vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų plėtoti po „Brexit’o“;
  • teikti ES teisiniams derybininkams regioninio lygmens informaciją ir padėti vietos ir regionų valdžios institucijoms pareikšti savo nuomonę ES institucijoms.

 • Pirmininkė: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

   

Kontaktinis asmuo:

Tarpregioninės grupės sekretoriatas


Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle@hautsdefrance.fr

Karpatai

 • Sukurta 2016 m. vasario mėn.
 • Užduotys:
  • Populiarinti Europos regionų komiteto nuomonę dėl Karpatų regionui skirtos makroregioninės strategijos;
  • skatinti, kurti ir plėtoti vietos ir regionų valdžios institucijų partnerystes, siekiant užtikrinti didesnę Karpatų bendruomenių integraciją, ir nustatyti bendrus tikslus ir įsipareigojimus;
  • sutelkti Karpatų valstybių vyriausybes imtis iniciatyvos sukurti Karpatų regionui skirtą makroregioninę strategiją oficialiai pateikiant paraišką Europos Vadovų Tarybai;
  • kartu su dviejų ES nepriklausančių šalių (Serbijos ir Ukrainos), kurios sudaro Karpatų arką, vietos valdžios institucijų atstovais rengti diskusijas, veiklą ir projektus, kuriais siekiama įtraukti šias šalis į būsimą makroregioninę Karpatų regiono strategiją; jų bendradarbiavimas yra glaudžiai susijęs su Europos Sąjungos plėtros ir saugumo tikslais;
  • remti dialogą su Dunojaus strategijos suinteresuotaisiais subjektais siekiant plėtoti veiksmų, kurių imamasi pagal Dunojaus strategiją ir Karpatų regiono makroregioninę strategiją, papildomumą;
  • užtikrinti RK narių iš Karpatų regiono koordinavimo mechanizmą siekiant užtikrinti jungtinį RK kompetentingų institucijų požiūrį į bendrus, su ES politika susijusius klausimus;
  • imtis veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES prisijungtų prie Karpatų konvencijos kaip sutarties šalis;
  • ES mastu intensyvinti lobistinę veiklą dėl Karpatų regiono, siekiant politinio bendradarbiavimo ir priskirti makroregioninę strategiją prie prioritetinių klausimų.

 • Pirmininkė: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


  Kontaktinis asmuo:

 •  

  Tarpregioninės grupės sekretoriatas​


  Justyna Rog
  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
  Avenue de Tervuren 48
  1040 Bruxelles
  Tel.:  +32479041359
  bruksela@podkarpackie.pl

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

 • Sukurta 2015 m. liepos mėn.
 • Užduotys:
  • Keistis nuomonėmis ir patirtimi – grupė veiks kaip platforma, kurioje bus keičiamasi nuomonėmis, patirtimi ir gerąja praktika skatinant pasienio regionams atstovaujančių RK narių tarpvalstybinį bendradarbiavimą (tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo vertinimas, pagrindinių uždavinių nustatymas ir t. t.);
  • daryti poveikį – atsižvelgdama į pirmiau minėtą žinių bazę, grupė išnagrinės RK nuomones ir nustatys, kurios iš jų yra tarpvalstybinės svarbos, bei užtikrins, kad į jas būtų įtraukti tarpvalstybiniai sprendimai. Šiuo tikslu ji glaudžiai bendradarbiaus su pranešėjais ir rengs galimus pakeitimus, atsižvelgdama į realius pasienio regionų poreikius. Ji taip pat prisidės prie diskusijų dėl sanglaudos politikos vaidmens siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas vis dar būtų neatsiejama ir svarbi šios politikos dalis;
  • imtis iniciatyvos – grupė nustatys tarpvalstybinius klausimus, kuriuos reikėtų spręsti ES lygmeniu. Ji teiks pasiūlymus dėl ETBG platformos, EPRA, Europos regionų ir miestų savaitės renginių ir galiausiai savo rengiamų konferencijų ar seminarų;
  • skatinti dialogą – grupė veiks kaip komunikacijos platforma dialogui su Komisija (visų pirma su Regioninės ir miestų politikos GD), Europos Parlamento darbo grupe, Europos asociacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais (pvz., EPRA ir MOT („Mission Opérationnelle Transfrontalière“)).

 • Pirmininkė: Pavel Branda, (CZ/ECR)


  Kontaktinis asmuo:

 •  

  Tarpregioninės grupės sekretoriatas​​                                                                                                        Marek Polach                                                                                                                                               Delegation of Prague to the EU
 • Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

Automobilių pramonės ateitis

 • Sukurta 2009 m.
 • Užduotys:
  • Keistis vietovių patirtimi įvairiais klausimais, susijusiais su automobilių sektoriumi ir judumo ateitimi (pvz., automatizuotas vairavimas, tvarūs transporto degalai, įgūdžiai, pramonės politika, infrastruktūra, regionų, kuriuose vykdoma automobilių ir tiekimo pramonės veikla, plėtra);
  • užmegzti ryšius ir keistis nuomonėmis ir geriausios patirties pavyzdžiais su Europos institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;
  • skatinti regionų automobilių pramonės ir judumo branduolių, regionų ir miestų ryšius.

    
 • Pirmininkė: Christopher Drexler (AT/EPP)
 • Vice-Pirmininkė: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  Kontaktinis asmuo:
  Tarpregioninės grupės sekretoriatas
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

Sveikata ir gerovė

 • Sukurta 2010 m. lapkričio mėn.​
 • Užduotys:
  • Skatinti suprasti, kokį poveikį visi sektoriai daro piliečių ir bendruomenių sveikatai, ir tai, kad siekiant pagerinti sveikatą ir gerovę Europoje, galiausiai reikia taikyti daugiapakopio valdymo požiūrį;
  • dalytis idėjomis ir žiniomis apie veiksmingas investicijas, kurios reikalingos siekiant paremti atsparias sveikatos sistemas ir pagerinti visuomenės sveikatą. Tai turėtų pabrėžti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį ir visų pirma Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimą;
  • keistis patirtimi, susijusia su esamais sveikatos priežiūros sistemos reformų įgyvendinimo iššūkiais esant ribotiems ištekliams ir augant paklausai;
  • skatinti diskusijas apie vietos politines iniciatyvas, skirtas kurti darnias ir tvarias bendruomenes, kurios skatintų sveiką gyvenseną ir sudarytų jai sąlygas;
  • atidžiai stebėti pažeidžiamas visuomenės grupes, įskaitant neįgaliuosius, ir siekti, kad psichinei sveikatai būtų skiriamas ne mažesnis dėmesys nei fizinei sveikatai, į grupės darbą įtraukiant sveikatos priežiūros teisumo perspektyvą;
  • informuoti RK narius apie naujausius mokslinius tyrimus ir novatorišką praktiką, susijusią su pagrindinių senstančios visuomenės lėtinių susirgimų ir polimorbidiškumo gydymu.

 • Pirmininkė: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  Kontaktinis asmuo:
  Tarpregioninės grupės sekretoriatas​
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Salų regionai

 • Sukurta 2015 m. Balandžio mėn., Sustabdyta 2017 m. Gegužės mėn. Ir vėl suaktyvinta 2018 m. Gruodžio mėn​
 • Užduotys:
  • Parengti ir patvirtinti Baltąją knygą dėl konsoliduoto salų įstatymo 174 straipsnio trečios pastraipos;
  • stiprinti teritorinį aspektą užtikrinant lygias vystymosi galimybes saloms;
  • salų ir teritorinio pertraukiamumo klausimus laikyti Europos transporto politikos pagrindu;
  • parengti Europai investicijų politiką, kuri apimtų konkrečias salų valdžios institucijoms skirtas priemones;
  • iš dalies pakeisti galiojančias regioninės valstybės pagalbos taisykles, kad būtų suderintos Europos salų teritorijoms taikomos taisyklės;
  • numatyti priemones, kuriomis būtų kompensuojamas ypatingas salų teritorijų pažeidžiamumas dėl klimato kaitos poveikio;
  • skatinti salas pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio;
  • didinti salų verslumo konkurencingumą;
  • stiprinti Europos teritorinės analizės priemones sukuriant salų statistikos kategoriją;
  • įsteigti specialius organus, atsakingus už salų klausimus Europos kontekste.

    
 • Pirmininkė: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Kontaktinis asmuo:
  Tarpregioninės grupės sekretoriatas​
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Share: