Tarpregioninės grupės  

Nuo 2007 m. vasario mėn. steigiamos tarpregioninės grupės yra platformos, kur ES valstybių narių ir kitų šalių vietos ir regionų valdžios institucijos gali keistis nuomonėmis ir ieškoti naujų idėjų.

Grupes turi sudaryti:

 • mažiausiai 10 tikrųjų RK narių,
 • mažiausiai keturių nacionalinių delegacijų atstovai arba
 • tarpvalstybiniame bendradarbiavime dalyvaujanti regionų grupė.

Šiuo metu veikia tokios tarpregioninės grupės: 


Turinys

​​Baltijos jūros regionai

Sukurta 2008 m. vasario mėn.

Užduotys:

  • Iki 2030 m. pasiekti, kad Baltijos jūros regionai taptų pirmaujančiu novatorišku ir į žmones orientuotu makroregionu;
  • padaryti Baltijos jūros makroregioną tvariausiu ir šioje srityje pirmaujančiu makroregionu Europoje;
  • pasiekti, kad Baltijos jūra būtų pirmoji jūra pasaulyje be plastiko.

Pirmininkė: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Ši tarpregioninė grupė yra susijusi su makroregionine strategija. Šios strategijos suteikia Europos Vadovų Tarybos patvirtintą pagrindą, kuriuo remiantis galima stiprinti konkrečios geografinės vietovės ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą (taip pat žr. apie makroregionus).


Kontaktinis asmuo

Tarpregioninės grupės sekretoriatas


Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit’as

Užduotys:

 • prisidėti prie Komiteto diskusijų siekiant susidaryti bendrą vaizdą apie „Brexit'o“ poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms;
 • dalytis idėjomis apie sprendimus, kuriuos reikia įgyvendinti siekiant remti didžiausią poveikį patiriančias vietos ir regionų valdžios institucijas;
 • nustatyti bendrus projektus, kuriuos vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų plėtoti po „Brexit'o“;
 • teikti ES teisiniams derybininkams regioninio lygmens informaciją ir padėti vietos ir regionų valdžios institucijoms pareikšti savo nuomonę ES institucijoms.

Pirmininkė: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
 

Kontaktinis asmuo:

Tarpregioninės grupės sekretoriatas

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpatai

Sukurta 2016 m. vasario mėn.

Užduotys:

  • Populiarinti Europos regionų komiteto nuomonę dėl Karpatų regionui skirtos makroregioninės strategijos;
  • skatinti, kurti ir plėtoti vietos ir regionų valdžios institucijų partnerystes, siekiant užtikrinti didesnę Karpatų bendruomenių integraciją, ir nustatyti bendrus tikslus ir įsipareigojimus;
  • sutelkti Karpatų valstybių vyriausybes imtis iniciatyvos sukurti Karpatų regionui skirtą makroregioninę strategiją oficialiai pateikiant paraišką Europos Vadovų Tarybai;
  • kartu su dviejų ES nepriklausančių šalių (Serbijos ir Ukrainos), kurios sudaro Karpatų arką, vietos valdžios institucijų atstovais rengti diskusijas, veiklą ir projektus, kuriais siekiama įtraukti šias šalis į būsimą makroregioninę Karpatų regiono strategiją; jų bendradarbiavimas yra glaudžiai susijęs su Europos Sąjungos plėtros ir saugumo tikslais;
  • remti dialogą su Dunojaus strategijos suinteresuotaisiais subjektais siekiant plėtoti veiksmų, kurių imamasi pagal Dunojaus strategiją ir Karpatų regiono makroregioninę strategiją, papildomumą;
  • užtikrinti RK narių iš Karpatų regiono koordinavimo mechanizmą siekiant užtikrinti jungtinį RK kompetentingų institucijų požiūrį į bendrus, su ES politika susijusius klausimus;
  • imtis veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES prisijungtų prie Karpatų konvencijos kaip sutarties šalis;
  • ES mastu intensyvinti lobistinę veiklą dėl Karpatų regiono, siekiant politinio bendradarbiavimo ir priskirti makroregioninę strategiją prie prioritetinių klausimų.

Pirmininkė: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontaktinis asmuo:

Tarpregioninės grupės sekretoriatas

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

Sukurta 2015 m. liepos mėn.

Užduotys:

  • Keistis nuomonėmis ir patirtimi – grupė veiks kaip platforma, kurioje bus keičiamasi nuomonėmis, patirtimi ir gerąja praktika skatinant pasienio regionams atstovaujančių RK narių tarpvalstybinį bendradarbiavimą (tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo vertinimas, pagrindinių uždavinių nustatymas ir t. t.);

  • daryti poveikį – atsižvelgdama į pirmiau minėtą žinių bazę, grupė išnagrinės RK nuomones ir nustatys, kurios iš jų yra tarpvalstybinės svarbos, bei užtikrins, kad į jas būtų įtraukti tarpvalstybiniai sprendimai. Šiuo tikslu ji glaudžiai bendradarbiaus su pranešėjais ir rengs galimus pakeitimus, atsižvelgdama į realius pasienio regionų poreikius. Ji taip pat prisidės prie diskusijų dėl sanglaudos politikos vaidmens siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas vis dar būtų neatsiejama ir svarbi šios politikos dalis;

  • imtis iniciatyvos – grupė nustatys tarpvalstybinius klausimus, kuriuos reikėtų spręsti ES lygmeniu. Ji teiks pasiūlymus dėl ETBG platformos, EPRA, Europos regionų ir miestų savaitės renginių ir galiausiai savo rengiamų konferencijų ar seminarų;

  • skatinti dialogą – grupė veiks kaip komunikacijos platforma dialogui su Komisija (visų pirma su Regioninės ir miestų politikos GD), Europos Parlamento darbo grupe, Europos asociacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais (pvz., EPRA ir MOT („Mission Opérationnelle Transfrontalière“)).

Pirmininkė: Pavel Branda, (CZ/ECR)


Kontaktinis asmuo:

Tarpregioninės grupės sekretoriatas​​               ​

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu​​

Automobilių pramonės ateitis

Sukurta 2009 m.

Užduotys:

  • Keistis vietovių patirtimi įvairiais klausimais, susijusiais su automobilių sektoriumi ir judumo ateitimi (pvz., automatizuotas vairavimas, tvarūs transporto degalai, įgūdžiai, pramonės politika, infrastruktūra, regionų, kuriuose vykdoma automobilių ir tiekimo pramonės veikla, plėtra);
  • užmegzti ryšius ir keistis nuomonėmis ir geriausios patirties pavyzdžiais su Europos institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;
  • skatinti regionų automobilių pramonės ir judumo branduolių, regionų ir miestų ryšius.
    

Pirmininkė: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Vice-Pirmininkė: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontaktinis asmuo:
Tarpregioninės grupės sekretoriatas

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de

Sveikata ir gerovė

Sukurta 2010 m. lapkričio mėn.

Užduotys:

  • Skatinti suprasti, kokį poveikį visi sektoriai daro piliečių ir bendruomenių sveikatai, ir tai, kad siekiant pagerinti sveikatą ir gerovę Europoje, galiausiai reikia taikyti daugiapakopio valdymo požiūrį;
  • dalytis idėjomis ir žiniomis apie veiksmingas investicijas, kurios reikalingos siekiant paremti atsparias sveikatos sistemas ir pagerinti visuomenės sveikatą. Tai turėtų pabrėžti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį ir visų pirma Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimą;
  • keistis patirtimi, susijusia su esamais sveikatos priežiūros sistemos reformų įgyvendinimo iššūkiais esant ribotiems ištekliams ir augant paklausai;
  • skatinti diskusijas apie vietos politines iniciatyvas, skirtas kurti darnias ir tvarias bendruomenes, kurios skatintų sveiką gyvenseną ir sudarytų jai sąlygas;
  • atidžiai stebėti pažeidžiamas visuomenės grupes, įskaitant neįgaliuosius, ir siekti, kad psichinei sveikatai būtų skiriamas ne mažesnis dėmesys nei fizinei sveikatai, į grupės darbą įtraukiant sveikatos priežiūros teisumo perspektyvą;
  • informuoti RK narius apie naujausius mokslinius tyrimus ir novatorišką praktiką, susijusią su pagrindinių senstančios visuomenės lėtinių susirgimų ir polimorbidiškumo gydymu.

Pirmininkė: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontaktinis asmuo:
Tarpregioninės grupės sekretoriatas

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Salų regionai​

Sukurta 2015 m. Balandžio mėn., Sustabdyta 2017 m. Gegužės mėn. Ir vėl suaktyvinta 2018 m. Gruodžio mėn

Užduotys:

  • Parengti ir patvirtinti Baltąją knygą dėl konsoliduoto salų įstatymo 174 straipsnio trečios pastraipos;
  • stiprinti teritorinį aspektą užtikrinant lygias vystymosi galimybes saloms;
  • salų ir teritorinio pertraukiamumo klausimus laikyti Europos transporto politikos pagrindu;
  • parengti Europai investicijų politiką, kuri apimtų konkrečias salų valdžios institucijoms skirtas priemones;
  • iš dalies pakeisti galiojančias regioninės valstybės pagalbos taisykles, kad būtų suderintos Europos salų teritorijoms taikomos taisyklės;
  • numatyti priemones, kuriomis būtų kompensuojamas ypatingas salų teritorijų pažeidžiamumas dėl klimato kaitos poveikio;
  • skatinti salas pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio;
  • didinti salų verslumo konkurencingumą;
  • stiprinti Europos teritorinės analizės priemones sukuriant salų statistikos kategoriją;
  • įsteigti specialius organus, atsakingus už salų klausimus Europos kontekste.

    

​Pirmininkė: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontaktinis asmuo:
Tarpregioninės grupės sekretoriatas

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Pasidalyti:
 
Back to top