Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių asamblėja (ARLEM)  

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja (ARLEM) – tai Europos Sąjungos ir jos Viduržemio jūros regiono partnerių vietos ir regionų atstovų asamblėja.

Ją 2010 m. įsteigė Europos regionų komitetas (RK) kartu su šioje srityje veikiančiomis teritorinėmis asociacijomis, kad trijų Viduržemio jūros pakrančių šalių išrinkti atstovai galėtų

 • politiniu lygmeniu atstovauti savo vietos ir regionų valdžios institucijoms, be kita ko, ES ir Viduržemio jūros sąjungoje (VJS),
 • palaikyti politinį dialogą ir
 • skatinti tarpregioninį bendradarbiavimą.

Kurios šalys dalyvauja?

Egiptas, Turkija, Alžyras, Marokas, Sirija (šiuo metu narystė sustabdyta), Tunisas, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Izraelis, Jordanija, Libanas, Mauritanija, Palestina, Monakas, Juodkalnija. Be to, Libija dalyvauja stebėtojos teisėmis.

Koks ARLEM tikslas?

ARLEM siekia:

 • Viduržemio jūros sąjungai suteikti teritorinį matmenį,
 • skatinti vietos demokratiją, daugiapakopį valdymą ir decentralizuotą bendradarbiavimą trijų Viduržemio jūros pakrančių šalyse,
 • skatinti Šiaurės ir Pietų, taip pat Pietų ir Pietų vietos ir regionų valdžios institucijų dialogą,
 • skatinti keitimąsi geriausia praktika, žiniomis ir technine patirtimi vietos ir regionų valdžios institucijų atsakomybės srityse,
 • skatinti regioninę integraciją ir sanglaudą.

    

Kaip ARLEM veikia?

Politiniu požiūriu ARLEM yra vykstančiam politiniam dialogui skirtas forumas. Ji prisideda prie RK konsultacinio darbo rengdama temines ataskaitas. Be to, ji atstovauja vietos ir regionų lygmeniui VJS aukščiausiojo lygio susitikimuose.

Vykdydama savo veiklą, ARLEM kuria sinergiją su savo partneriais, įskaitant Viduržemio jūros sąjungą (2013 m. pasirašyta ketinimų deklaracija), ARLEM atstovaujamas Europos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijas, Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongresą (stebėtojo statusas), Viduržemio jūros sąjungos parlamentinę asamblėją (stebėtojo statusas), Europos mokymo fondą (2013 m. pasirašyta ketinimų deklaracija) ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (stebėtojo statusas).

Asamblėja sukviečia ARLEM narius į savo metinę plenarinę sesiją, kurioje priimamos teminės ataskaitos, ir į komisijų ir biuro posėdžius. Be to, gali būti rengiami specialūs seminarai ar konferencijos ir konkretūs aspektai išsamiau nagrinėjami atliekant tyrimus.

Kokia ARLEM sudėtis?

ARLEM vienija 80 narių ir 2 stebėtojus iš ES ir jos Viduržemio jūros regiono šalių partnerių. Nariai yra regionų ir vietos valdžios institucijų atstovai, turintys vietos ar regiono įgaliojimus.

ARLEM pirmininkauja du bendrapirmininkiai, vienodai atstovaujantys Viduržemio jūros regiono partneriams ir ES. Viduržemio jūros regiono partnerių grupei atstovaujantis bendrapirmininkis tvirtinamas tos grupės bendru sutarimu dvejų su puse metų laikotarpiui. ES atstovaujantis bendrapirmininkis yra pareigas einantis RK pirmininkas. Šiuo metu bendrapirmininkiai yra RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas ir Ramalos (Palestina) meras Musa Hadid.

ARLEM biuras rengia asamblėjos strategiją ir nustato veiklos sritis.

Tvaraus teritorinio vystymosi komisijoje ARLEM pranešėjai rengia temines ataskaitas su šiomis sritimis susijusiomis temomis:

 • decentralizacija,
 • miestų ir teritorinė plėtra,
 • bendradarbiavimas kultūros srityje,
 • informacinė visuomenė,
 • migracija ir integracija,
 • mažosios ir vidutinės įmonės,
 • prekyba,
 • darnus vystymasis,
 • vandentvarka,
 • atliekų tvarkymas,
 • energija, visų pirma saulės,
 • transportas,
 • žemės ūkis ir turizmas
 • ir kt.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: