Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos mokslinių tyrimų erdvė: būtina visapusiškai pripažinti regioninius inovacijų centrus  

Miestai ir regionai nori visapusiškai dalyvauti valdant ir įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką. Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) centrų sukūrimas galėtų būti svarbi priemonė siekiant Europos Sąjungos tikslų, susijusių su aplinkos, skaitmenine, socialine ir ekonomine sanglauda, kaip pabrėžia Europos regionų komitetas (RK) savo nuomonėje, kurią parengė Luaros krašto regiono tarybos narys Christophe Clergeau (FR / ESP).

Komisija 2020 m. rugsėjo mėn. priėmė komunikatą , kuriuo siekiama atgaivinti Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE) apibrėžiant naują viziją, aiškius tikslus ir konkrečius veiksmus. Nepaisant didesnio regioninių inovacijų ekosistemų pripažinimo, Europos regionų komitetas apgailestauja, kad EMTE valdymas vis dar sutelktas Komisijos ir valstybių narių rankose, o pati EMTE yra pernelyg stipriai suprantama kaip programos „Europos horizontas“ tęsinys, užuot pasiryžus kurti „Europos švietimo ir mokslinių tyrimų erdvę“.

Todėl Komitetas siūlo laikytis kompleksinio požiūrio, glaudžiai susijusio su regionine politika, įtraukiant įvairias suinteresuotąsias šalis – akademinę bendruomenę, pramonę, įvairius viešojo sektoriaus lygmenis, piliečius ir pilietinę visuomenę – ir visapusiškai pripažinti pažangiųjų specializacijų ir jų kolektyvinio bei verslaus proceso vaidmenį būti vienu pagrindinių Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų pažangos ramsčių.

Nuomonės pranešėjas Christophe Clergeau mano, kad „ Europos mokslinių tyrimų erdvės tikslas turėtų būti ne tik kompetencija , bet ir galimybė visuose ES miestuose ir regionuose naudotis aukštos kokybės mokslu ir jį pasitelkti siekiant paspartinti inovacijas ir padėti visuomenei ir įmonėms spręsti su darnaus vystymosi tikslais susijusius iššūkius ir įveikti dabartines krizes. EMTE centrai yra tinkamiausia priemonė, leidžianti visapusiškai įvertinti teritorinį požiūrį į mokslą ir inovacijas. Šis požiūris juo labiau reikalingas atsižvelgiant į dabartines krizes, jų poveikį pažeidžiamiausioms ir labiausiai paveiktoms teritorijoms ir į Europos mokslinių tyrimų erdvės fragmentiškumą.

Sakydama kalbą šiandienos RK plenarinėje sesijoje už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel pabrėžė, kad „regionai ir miestai atliks svarbų vaidmenį stiprinant Europos mokslinių tyrimų erdvę, prisidedant prie ekonomikos atsigavimo ir didinant Europos atsparumą. Įgyvendindami bendrą veiksmų planą su Europos regionų komitetu, mes suteiksime mokslininkams, verslininkams ir pilietinei visuomenei galimybę įtvirtinti savo regionines mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemas ir tapti visos Europos kompetencijos tinklo dalimi“.

Europos Parlamento narys Dan Nica (RO / S & D) pasakė: „Nors ES yra mokslinių tyrimų ir inovacijų bei tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo lyderė, ji atsilieka, paversdama mokslinių tyrimų rezultatus perversminėmis inovacijomis ir sutelkdama mokslinių tyrimų ir technologinius pajėgumus mažiau išsivysčiusiuose regionuose. Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokslinių tyrimų ir įmonių ryšiui, aukštos kokybės mokslo prieinamumui visuose ES miestuose ir regionuose ir jų vaidmeniui bendro kūrimo procese. Tikiuosi, kad EMTE centrai suteiks daugiau pripažinimo regioninėms ekosistemoms ir inovacijų centrams ir paskatins mažiau išsivysčiusius regionus.“

Europos regionų komitetas ragina EMTE centrų kategorijai priskirti bent 50–100 Europoje veikiančių centrų, tarp jų ir nepalankiausioje padėtyje esančių regionų ekosistemas. Jie turėtų būti pripažinti kaip labai padedantys siekti Europos Sąjungos tikslų ir ES turėtų juos tiesiogiai remti, įskaitant ir finansiškai.

Pranešėjas Christophe Clergeau pabrėžia, kad EMTE centrų tinklas galėtų tapti puikia sistema bendriems mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, pagal principą „iš apačios į viršų“ valdydamas regionines inovacijų ekosistemas ir inovacijų centrus. Jis taip pat apgailestauja dėl EMTE susiskaidymo ir didelių skirtumų tarp šalių ir regionų, kaip nurodyta naujausioje EMTE pažangos ataskaitoje ir Regioninėje inovacijų veiklos rezultatų suvestinėje .

Baimindamasis, kad dėl COVID-19 krizės žlugs investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas pažeidžiamiausiuose ir labiausiai nukentėjusiuose regionuose, Komitetas ragina ekonomikos gaivinimo plane „Next Generation EU“ ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti didesnę paramą aukštajam mokslui, moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Programa „React EU“ ir Teisingos pertvarkos fondas taip pat turėtų būti pasitelkiami, derinant juos su regionų priimtomis veiklos programomis ir jų pažangiosios specializacijos strategijomis.

Daugiau informacijos

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politika užima ypatingą vietą 2020 m. lapkričio mėn. priimtame bendrame veiksmų plane su Komisijos narės Mariya Gabriel tarnybomis (RTD, EAC generaliniais direktoratais ir JTC), kuris numato glaudesnį Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto bendradarbiavimą ir glaudesnius mainus. Visų pirma, strateginis bendradarbiavimas Keitimosi žiniomis platformoje (KŽP) daugiausia dėmesio skirs atnaujintai EMTE. KŽP 2.0 veiksmais bus siekiama, kad EMTE koncepcija taptų artimesnė plačiajai visuomenei, o regionų ir (arba) vietos subjektams bus suteikta galimybė propaguoti savo atitinkamą mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.

Asmuo pasiteirauti

Lauri Ouvinen

Tel. +32 (0) 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PATHWAYS-SCHOOL-SUCCESS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
13.10.2022