Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos lyderiai reikalauja didesnės paramos tvariam ir prieinamam transportui, kad būtų geriau apsaugota piliečių sveikata ir aplinka.  

Transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas yra labai svarbus kovojant su klimato krize ir gerinant piliečių sveikatos ir gyvenimo lygį. Spalio 11 d. plenarinėje sesijoje priimtose nuomonėse dėl Europos transeuropinio transporto tinklo ir Naujosios judumo mieste sistemos Europos regionų komitetas (RK) ragina nustatyti geresnes taisykles ir tinkamas finansines priemones, kad būtų galima sujungti ES teritorijas pasitelkiant prieinamus ir tvarius transporto tinklus, ir kurti netaršias ir įperkamas miesto transporto sistemas.

Europos miestai ir regionai atlieka svarbų vaidmenį skatinant ir plėtojant prieinamą ir tvarų transportą ES. Jie pirmauja siekdami ES lygmeniu sutartų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų ir plėtodami visų ES teritorijų transporto tinklus, kuriais stiprinama socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda ir mažinama didėjanti judumo nepritekliaus rizika kaimo vietovėse.

Spalio 11 d. plenarinėje sesijoje Europos regionų komiteto nariai priėmė nuomones dėl Europos transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) ir Naujosios judumo mieste sistemos, kuriose vietos ir regionų valdžios institucijos raginamos aktyviau dalyvauti rengiant politiką ir gaires dėl tvarių ir prieinamų transporto sistemų diegimo ES regionuose ir miestuose.

Vietos ir regionų valdžios institucijos aktyviai prisideda prie transporto infrastruktūros planavimo ir finansavimo savo teritorijose. Todėl nuomonėje „Europos transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) plėtros gairės“, kuri buvo priimta spalio 11 d. plenarinėje sesijoje, RK nariai paragino labiau įtraukti regionus į transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) valdymo struktūrą.Jie pabrėžė, kad transporto sektoriaus spragų užpildymas, trukdžių ir techninių kliūčių šalinimas yra geriausias būdas sukurti konkrečią Europos pridėtinę vertę Europos piliečiams. Nuomonėje teigiama, kad TEN-T, kuriuo siekiama įgyvendinti ir plėtoti visos Europos daugiarūšio transporto tinklą, pirmenybę teikiant klimatui palankiausioms transporto rūšims, sukuria didelę Europos pridėtinę vertę ir yra visų regionų sanglaudos ir susisiekimo pagrindas.

Transporto sektoriuje išmetamas CO2 kiekis, ypač lengvųjų automobilių ir furgonų, sudaro trečdalį viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Mažataršio ir netaršaus judumo infrastruktūra TEN-T atliks svarbų vaidmenį siekiant klimato srities tikslų, nustatytų Europos žaliajame kurse ir Paryžiaus susitarime. Vietos ir regionų valdžios institucijos pabrėžė savo teritorijose vykdomų tarpvalstybinių projektų socialinę ir ekonominę naudą, tačiau pažymėjo, kad įgyvendinant TEN-T būtina atsižvelgti į įvairius ES regionams kylančius iššūkius.

RK nariai taip pat pabrėžė, kad svarbu nustatyti aiškias taisykles dėl klimatui palankiausių transporto rūšių skatinimo ir užtikrinti, kad transporto infrastruktūra būtų pritaikyta kovoti su klimato kaitos poveikiu ir naujais susijusiais pavojais.

Naujosios Akvitanijos regiono tarybos narė ir šios nuomonės pranešėja Isabelle Boudineau (FR/ESP) sakė: „Sunkumai, kurie kyla importuojant Ukrainoje įstrigusius kviečius ir žaliavas, rodo, kad veiksmingos Europos transporto sistemos sukūrimas yra ne tik ekonominis poreikis, bet ir būtinybė Europos suverenumui. Todėl būtina užbaigti TEN-T plėtojant tarpvalstybinius transporto projektus. Turime tobulinti ir geriau integruoti miestų transporto mazgus į transporto sistemą, kad laisvas asmenų ir prekių judėjimas taptų realybe visiems.“

Kalbėdami apie Europos Komisijos pasiūlytą „Naująją judumo mieste sistemą“, RK nariai pabrėžė, kad po dešimtmečius trukusio nepakankamo investavimo į viešąjį transportą, COVID pandemijos ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą padariniai didina finansavimo trūkumą, su kuriuo susiduria vietos ir regionų valdžios institucijos. Tai gali pakenkti jų įsipareigojimui teikti geresnes ir švaresnes transporto paslaugas piliečiams tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.

Kadangi šiuo metu miestų teritorijose išmetama apie 23 proc. visų ES transporto išmetamų teršalų, nuomonėje „Naujoji judumo mieste sistema“ nariai pabrėžė, kad viešasis transportas turi būti ES judumo mieste pagrindu, papildant jį geresnėmis sąlygomis aktyviam judumui, taip pat mikromobilumu ir kitais novatoriškais sprendimais.

Pranešėja Liuksemburgo miesto savivaldybės tarybos narė Linda Gaasch (LU / Žalieji) sakė: „Judumo mieste ateitis – tai vaikščiojimo pėsčiomis ir važiavimo dviračiu skatinimas, tolesnis stiprių viešojo transporto sistemų kūrimas ir netaršios logistikos sprendimai.Savo nuomone dėl Judumo mieste sistemos, Regionų komitetas siunčia stiprų signalą kitoms Europos institucijoms: miestai ir regionai yra pasirengę judumo sektoriaus pertvarkai!“

Be to, siekiant užtikrinti susisiekimą su priemiestinėmis zonomis ir kaimo vietovėmis ir sumažinti judumo nepriteklių, reikia apskritai padidinti viešojo transporto pajėgumus ir laikytis strategiškesnio požiūrio į inovacijas (pavyzdžiui, užsakomąsias viešojo transporto paslaugas ), – teigiama nuomonėje. Miestų centrų ir jų apylinkių ekonominė gerovė yra tiesiogiai susijusi su judumo sklandumu; norint pasiekti šį sklandumą ir įgyvendinti ES tvarumo tikslus, būtina užtikrinti geresnes galimybes vietos ir regionų valdžios institucijoms gauti ES lėšų. Nuomonėje taip pat raginama aktyviau įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į politikos formavimą ES ir nacionaliniu lygmenimis, kartu atkreipiamas dėmesys į didelį neišnaudotą aktyvaus judumo (vaikščiojimo pėsčiomis ir važiavimo dviračiu) potencialą, kuris teikia didelę papildomą naudą sveikatai ir visuomenei ir reikalauja labai mažai investicijų.

Bendroji informacija

2021 m. gruodžio mėn. Europos Komisijos pasiūlyta Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politikos peržiūra siekiama sukurti visos Europos daugiarūšio transporto tinklą, kurio tikslas – užpildyti spragas, pašalinti trukdžius ir technines kliūtis ir stiprinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ES. Šia politika remiamas inovacijų, naujų technologijų ir skaitmeninių sprendimų taikymas visoms transporto rūšims, kad būtų pasiekti Europos žaliojo kurso tikslai. Uždavinys – pagerinti infrastruktūros naudojimą, sumažinti transporto poveikį aplinkai, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir saugą. Siekdama sumažinti į Rusijos invazijos į Ukrainą poveikį transportui ir infrastruktūrai, 2022 m. liepos mėn. Komisija iš dalies pakeitė TEN-T politiką, stiprindama transporto jungtis su Ukraina.

Siekdama remti perėjimą prie švaresnio, žalesnio ir pažangesnio judumo, 2021 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pristatė naująją judumo mieste sistemą. Pasiūlyme dėl sistemos raginama stiprinti viešojo transporto tinklą, užtikrinti veiksmingą netaršią miestų logistiką ir geriau valdyti judumo srautus pasitelkiant daugiarūšio transporto mazgus ir skaitmeninius sprendimus. Pateikiamos vietos veiksmų gairės ir siekiama padėti miestams ir regionams atlikti jų, kaip esminių transporto mazgų bendrojoje rinkoje, vaidmenį.

Europos regionų komitetas pradėjo vykdytikampaniją „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“, siekdamas remti tvaraus ir įperkamo transporto tikslus visuose Europos miestuose ir regionuose. Šios iniciatyvos tikslas – įgyvendinant Europos žaliąjį kursą dėmesį sutelkti į regionus ir miestus, kad vietos ir regionų vadovai galėtų imtis su klimato kaita susijusių veiksmų ir vietos bendruomenės visoje Europos Sąjungoje aktyviau įgyvendintų ES finansuojamus tvarius projektus.

Kontaktinis asmuo

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023