Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai reikalauja stipraus ES vaidmens valdant sekvestruojamąjį ūkininkavimą, kad būtų išvengta bet kokios rizikos apsirūpinimo maistu saugumui  

Svarbi išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemonė gali būti anglies dioksido sekvestracija dirvožemyje ir augalinėje medžiagoje, tačiau RK pranešėjas Loïg Chesnais-Girard įspėja, kad regionai turi dalyvauti ES sertifikavimo valdyme siekdami užtikrinti, kad projektai būtų pritaikyti prie vietos poreikių ir nekeltų grėsmės Europos apsirūpinimo maistu saugumui.

Vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų būti itin aktyvios valdant sekvestruojamojo ūkininkavimo sertifikavimą, kad būtų rengiami prie vietos poreikių pritaikyti projektai, atitinkantys regionines žemės ūkio ir kaimo strategijas. Tai yra pagrindinės tezės, išdėstytos Bretanės regiono tarybos pirmininko Loïg Chesnais-Girard parengtoje nuomonėje „Regioninės prisitaikymo strategijos siekiant sekvestruojamojo ūkininkavimo“, kuri buvo priimta 153-iojoje RK plenarinėje sesijoje reaguojant į Europos Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistema. Naujojoje ES anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgiama į visą ūkį ir visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, o ne tik į CO2, ir į ją turėtų būti įtrauktas stiprus socialinis, aplinkos ir ekonominis aspektas, nes priešingu atveju kiltų pavojus, kad bus pakenkta ES apsirūpinimo maistu saugumui.

Daugelyje ES valstybių narių regionai tiesiogiai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir padeda skatinti tvarią praktiką, kuria mažinamas žemės ūkyje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra atsakingos už 70 proc. klimato kaitos švelninimo priemonių ir 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos politikos priemonių įgyvendinimą. Savo nuomonėje „Regioninės mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio žemės ūkio prisitaikymo strategijos“ RK pranešėjas, Bretanės regiono tarybos pirmininkas Loïg Chesnais-Girard (PES / Prancūzija), atsižvelgdamas į vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimus vietoje, ragina jas visapusiškai įtraukti į diskusijas dėl sekvestruojamojo ūkininkavimo ES sertifikavimo įvedimo.

Loïg Chesnais-Girard nurodė: „Žemės ūkio prioritetas ir toliau turėtų būti europiečių maitinimas.Todėl Europos Komisijos pasiūlymas dėl anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo, ypač žemės ūkio sektoriuje, turėtų būti reglamentuojamas ir derinamas su bendra žemės ūkio politika.Dėl šios priežasties regionai gali geriausiai sujungti projektus ir užtikrinti, kad sekvestruojamasis ūkininkavimas pirmiausia būtų naudingas žemės ūkio maisto produktų sektoriui, o ne ekomanipuliavimui kituose sektoriuose, kurie nepakankamai stengiasi sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.“

Pranešėjas siūlo nesiorientuoti vien į rezultatus, bet vadovautis pripažinta praktika grindžiamu požiūriu, kad būtų didinamas ir išlaikomas anglies kiekis dirvožemyje, kartu prisidedant prie biologinės įvairovės apsaugos. Be to, ūkininkams turi būti padedama mažinti visą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nesutelkiant viso dėmesio vien tik į anglies dioksidą.

ES anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistemos klausimu nuomonėje nurodoma, kad sistema turėtų būti reglamentuojama nuo pat pradžių, nes priešingu atveju tai gali lemti finansinės veiklos suaktyvėjimą ir žemės užgrobimą. Žemės naudojimo paskirties keitimas taip pat gali turėti įtakos Europos Sąjungoje vykdomai bendrai maisto produktų gamybai. Naujoji sistema neturėtų nepalankioje padėtyje palikti smulkiausių ūkininkų, taip pat tų, kurie į savo darbą jau integravo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir saugojimo praktiką. Ji turi būti nuosekli, skaidri ir saugi, kad būtų užtikrintas šiame sektoriuje suteiktų kreditų patikimumas. Sertifikavimo stebėsenos ir vertinimo sistema turi būti patikima ir prieinama, nepatiriant neproporcingų administracinių ir kontrolės išlaidų.

Daugiau informacijos

2021 m. gruodžio mėn. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Tvarūs anglies ciklai“, o 2022 m. lapkričio 30 d. – pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistema.RK savo iniciatyva parengė nuomonę „Regioninės prisitaikymo strategijos siekiant sekvestruojamojo ūkininkavimo“, kurios pranešėjas – Loïg Chesnais-Girard. Europos Parlamentas iš dalies pakeis Europos Komisijos pasiūlymą ir dėl savo pranešimo balsuos rugsėjo mėn. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. Europos Parlamento pranešėja – Lidia Pereira (EPP / Portugalija).

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel. +32 473 52 41 15

Pasidalyti :